Slavnostní uzavření spolupráce mezi JU a městem Volary

Dne 24.2.2022 byla při slavnostním podpisu smlouvy zpečetěna spolupráce mezi městem Volary a Jihočeskou univerzitou. Spolupráce se týká zdravotně sociální oblasti, konkrétně moderních trendů v péči o seniory. Zdravotně sociální fakulta stojí za vývojem metody, která zajistí péči o seniory a osoby se specifickými potřebami, které odpovídají aktuálním trendům a je pro koncové klienty výrazným zjednodušením životní situace. A právě tuto metodu převezme město Volary, respektive určená městská pracoviště.

Přidá se tím k ostatním jihočeským městům, které na vývoji metody částečně spolupracovali. Jsou jimi Tábor a Třeboň.

Spolupráce byla iniciována vedoucí Kanceláře transferu technologií JU, dr. Růženou Štemberkovou.

Slavnostnímu podpisu byli přítomni zástupci vedení univerzity, pan rektor prof. Bohumil Jiroušek, pan prorektor doc. Luděk Berec, za Zdravotně sociální fakultu paní děkanka dr. Ivana Chloubová a vůdčí osoba celého projektu paní doc. Adéla Mojžíšová. Moderování měla v rukou paní dr. Štemberková.

Slavnostní událost podepsání smlouvy o spolupráci byla kulturně obohacena výtvarným uměním pana starosty města Volary, Víta Pavlíka.

Ohlasy o akci v médiích:

Víc informací, kontakt s rodinou i komunitou a dobrá péče. Na to klade důraz model péče o seniory Jihočeské univerzity | České Budějovice (rozhlas.cz)

Reportáž v Jihočeské televizi – ve zprávách 27. 2. 2022

prachatickoNEWS.CZ

Volary využijí v péči o seniory výsledky výzkumu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity | Jižní Čechy Teď! (jcted.cz)

Deník

DJ5A5700 IG DJ5A5723 IGDJ5A5776 IG DJ5A5686 IG DJ5A5743 IG DJ5A5749 IG

Česko - německé dny zaměřeny na uhlíkově neutrální ekonomiku

Jako součást každoroční akce s názvem Hydrogen Days se letos koná jednodenní akce se zaměřením na spolupráci Česka a Německa v otázce uhlíkové neutrality. Akce se koná 23.3.2022 v Černínském pláci v Praze. Program navazuje zejména na nedávno vydané "vodíkové" strategie ze strany Česka a Německa.

Akce bude probíhat v anglickém jazyce.

Program akce bude nabitý přednáškami předních odborníků v dané oblasti. Úvodní slova budou přednesena vysokými státními úředníky obou zemí a zástupcem společnosti České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

Další informace a podrobný program ke shlédnutí zde.

banner hd2022 r01 1 300x300

 

Kancelář transferu technologií aktualizuje své směrnice

Kancelář transferu technologií vydává aktualizované směrnice týkající se hlavních činností kanceláře.

První směrnice byly zpracovány v návaznost na založení útvaru, tedy v letech 2013 a 2014. Nová směrnice resp. Opatření rektora o nakládání s duševním vlastnictvím a o ochraně důvěrných informací na JU (R 493), vydaná 13.1.2022,  byla potřebná s ohledem na vývoj oborové legislativy a také z důvodu již získaných zkušeností v průběhu let fungování naší kanceláře v rámci Jihočeské univerzity, zakomponování nových částí jako je protivlivový zákon, rozvedení částí týkající se autorskoprávní ochrany a zakládání společností start up a spin off.

15.12.2021 bylo vydáno inovované Opatření rektora o zřízení a činnosti Rady komercializace na JU (R 483), kde došlo k rozšíření kompetencí členů Rady pro komercializaci a rozšíření kompetencí i s ohledem k zakládání společností.

26.1.2022 bylo vydáno Optaření rektora, kterým se vydávají Pravidla pro zakládání spin-off společností na JU (R 494). V tomto případě jde o zcela novou směrnici, která vznikla na základě potřeby míti tuto problematiku ošetřenou.

JU RGB POSITIVE      jctttext pozitiv

Inkubátory a vědeckotechnické parky v česko-bavorském příhraničí

Nově vydavá brožura nabízí přehledný výčet a stručné představení podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků, které se nacházejí v regionech česko - bavorského příhraničí. 

Česká verze brožury ke stažení pod odkazem zde.

Německá verze brožury ke stažení pod odkazem zde.

Europaregion logo

Spoluvytváření EU strategií v oblasti duševního vlastnictví

Kancelář transferu technologií JU bude mít zástupce v týmu pro přípravu tzv. Kodexu zásad pro inteligentní užívání duševního vlastnictví. Jedná se o část politického programu ERA, konkrétně akce s názvem: „Aktualizace pokynů EU pro efektivní zhodnocení znalostí“.

Vedoucí KTT JU, RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA, se stane členkou tohoto vysoce specializovaného týmu. Tím, že se připojí ke specializované komunitě, se bude účastnit inkluzivního procesu spoluvytváření se širokou škálou zúčastněných stran v oblasti výzkumu a inovací s příslušnými odbornými znalostmi v oblasti duševního vlastnictví a správy duševního vlastnictví.

První setkání týmu proběhne na konci ledna, online formou.  

 

EUCommission 

EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH INNOVATION

 

ISP Cyber COP - kybernetická bezpečnost na PřF JU

V dílčím projektu v programu TAČR GAMA 2 je v rámci proof-of-concept aktivity realizováno ověření nástroje pro zjištění tzv. kybernetické bezpečnosti.

Hlavním řešitelem projektu jen pan Ing. Jan Fesl, Ph.D. Jak je toto neustále velmi aktuální téma řešeno vědeckými pracovníky z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity lze shlédnout v krátkém video příspěvku zde.

Logolink GAMA 2 55

Spolupráce Pedagogické fakulty JU a ZŠ Národní Prachatice

Rozbíhající se dílčí projekt Pedagogické fakulty v programu TAČR GAMA zaměřený na ověření konceptu metodiky pro distanční výuku v předškolním vzdělávání bude díky aktivitě a komunikaci hlavních řešitelek rozšířen o další stupeň. Kancelář transferu technologií, která celý projekt TAČR GAMA administruje, propojila Pedagogickou fakultu na ZŠ Národní Prachatice a díky jejímu alternativnímu předškolnímu vzdělávání Montesori, bude výstup projektu ověřen i pro tento alternativní druh předškolní výuky.

 

jctt pozitiv     PF RGB POSITIVE       narodka

 

Kick-off meeting projektu z Norských fondů: Rozvoj třetí role univerzit; Transfer technologií pro podporu inovací

Dne 5.1.2022 se uskutečnila úvodní schůzka k zahájení nového projektu EHP-CZ-ICP-3-010, Developing the universities third responsibility; Technology transfer to foster Innovation, který KTT JU realizuje v rámci EHP fondů ve spolupráci s norským partnerem, agenturou Apenhet, se sídlem v Oslu.

Předmětem tzv. Kick-off meetingu bylo zejména nastavení administrativních postupů a časové rozvržení prací a osob na jednotlivých dílčích aktivitách.

                                                 EEA grants4x

kick off 01 22  kick off 01 22 2

Infolist KTT č. 17

Poslední číslo Infolistu Kanceláře transferu technologií v roce 2021, v pořadí již 17. vydání, přináší opět řadu informací o aktuálním dění v oblasti transferu znalostí a technologií nejen na JU. Přináší informace k aktuálním projektovým výzvám, dále informace o dění v běžících projektech a celou řadu popularizačních článků týkající se spolupráce s aplikační sférou či úspěchu zástupce JU v populárních médiích.

Infolist ke shlednutí zde, nebo také v záložce Ke stažení.

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.