Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získala dotaci na realizaci společného projektu dvou nejvýznamnějších výzkumných organizací v Jihočeském kraji – Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU) a Biologického centra AV ČR, v.v.i., (dále jen BC) s názvem „Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT.“ Projekt usiluje o důsledné podchycení výzkumného potenciálu na pracovištích JU a BC a následného uplatnění vytvořených výsledků v aplikační sféře.

Hlavním cílem projektu je vybudovat multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platformu spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje.

Dílčí cíle projektu

1. Ustanovení a zprovoznění JCTT resp. KTT JU a KTT BC

Předmětem aktivity je vytvoření a ustanovení dvou vzájemně kooperujících pracovišť na straně JU (KTT JU) a na straně BC (KTT BC), jako základních organizačních prvků systému komercializace v rámci JCTT. Součástí je taktéž zabezpečení organizačního a správního ukotvení pracovišť v rámci jednotlivých institucí a vymezení podmínek vzájemné kooperace obou pracovišť vč. ustanovení souvisejících orgánů potřebných pro efektivní transfer technologií (např. řídicí výbor, licenční rada apod.).

2. Pilotní provoz JCTT resp. KTT JU a KTT BC

Pilotní provoz CTT resp. jednotlivých KTT bude probíhat po dobu 2 let a je paralelní aktivitou k podpoře jednotlivých případů transferu technologií. Pilotní provoz má za cíl především ověření pravidel nastavení systému TT (komercializace) v rámci JU a BC a taktéž zhodnocení vzájemné spolupráce obou pracovišť CTT. Druhým důvodem aplikace pilotního provozu je zvyšování kompetencí jednotlivých pracovníků kanceláří TT prostřednictvím vybraných stáží, odborného školení, mapování potřeb výzkumných pracovníků i subjektů aplikační sféry a praktického provádění plánů komercializace ve vztahu k jednotlivým výsledkům VaV. Součástí dílčího cíle je taktéž koncipování licenčního fondu JU a BC (fondu komercializace), jeho ustanovení a zajištění podmínek správy.

3. Podpora vybraného počtu výsledků výzkumu s potenciálem uplatnění na trhu

Předmětem aktivity je identifikace a ověření jednotlivých výsledků VaV s největším potenciálem tržního uplatnění (nejvyšším stupněm tržní zralosti) a pilotní řízená asistence těmto výsledkům v rámci dílčích plánů komercializace; vč. zajištění potřebných finančních prostředků, zabezpečení podmínek pro průmyslově-právní ochranu, analýzu tržního uplatnění, vyhledání partnerů, eventuálně přípravu spin-off společnosti a zprostředkování prodeje či postoupení licence.

Celkovým výstupem projektu je fungující CTT. Základní funkcí CTT je propojování technologické nabídky (VaV kapacity) a podněcování, aktivace a uspokojování technologické poptávky (subjekty aplikační sféry).

CTT zajišťuje komplexní portfolio služeb, od mapování výzkumného potenciálu a jeho podchycení, až po praktické uplatnění významných vynálezů učiněných na pracovištích JU a BC nebo kteréhokoliv dalšího, regionálně či oborově příbuzného subjektu, až po akvizici a provádění dlouhodobých smluvních kontraktů a společných projektů s partnery aplikační sféry.

Základní informace o projektu:

Název projektu: Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0214
Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
Zahájení projektu: 1.5.2012
Ukončení projektu: 30.4.2015
Partner projektu: Biologické centrum Akademie Věd České Republiky v.v.i.
Výše dotace: 56 496 832,00 Kč

Závěrečnou tiskovou zprávu k ukončení realizace projektu nalezte ZDE.