O nás

Jihočeská univerzitaJihočeské Univerzitní a Akademické centrum transferu technologií

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se zásadní měrou podílí na rozvoji vzdělanosti, výzkumu a vývoje, utváření kvalitního podnikatelského, ekologického i kulturního obrazu společnosti nejen na jihu Čech, ale i v přilehlých přeshraničních regionech. Vedle svých hlavních aktivit, tj. poskytování vzdělávání a realizace výzkumu, se univerzita stává také zdrojem informací a nových poznatků.

Ačkoliv je Jihočeská univerzita z velké části zaměřená na základní výzkum usiluje v posledních letech o zesílení a zkvalitnění spolupráce s podnikatelským prostředím a o transfer výsledků výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti do praxe s cílem získat v oblasti komerční spolupráce stabilní postavení.

Dlouhodobá podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe patří mezi strategické priority univerzity. Důležitým článkem v tomto procesu je specializované pracoviště.

Z tohoto důvodu vznikla v roce 2012 Kancelář transferu technologií, která slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity a jejímž posláním je propojování světa výzkumu s komerční sférou.

Kancelář je také kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s univerzitou v oblasti výzkumu a vývoje.

Naše priority:

 • Rozvíjení vztahů na úrovni jednotlivých fakult a ústavů
 • Budování uživatelsky přívětivého procesu transferu technologií směrem ke komerční sféře
 • Aktivní prosazování a ochrana  duševního vlastnictví univerzity a vyhledávání možností uplatnění
 • Vedení licenčního jednání od začátku do konce
 • Identifikace problémů a odstraňování bariér spolupráce mezi akademickými pracovníky a komerční sférou
 • Podpora podnikání
 • Aktivní podpora při zakládání spin-off a start-up firem
O nás

PRO FIRMY

sluzby firmy nahledProč spolupracovat?

 • Nabízíme Vám příležitost zprostředkování využití přístrojů a know-how Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • Umožníme Vám inovovat produkt nebo vyřešit problémy, se kterými se při vývoji potýkáte, a to pomocí:
 • špičkových přístrojů, které pro Vás mohou být cenově nedostupné, nebo jejich pořízení finančně neefektivní
 • odborníků, kteří Vašemu problému rozumí a poradí Vám s jeho řešením
 • nabídky služeb, které nejsou v běžném komerčním prostředí v tuzemsku dostupné

Co pro Vás a Vaší firmu spolupráce znamená?

 • získání konkurenční výhody
 • zvýšení prestiže u obchodních partnerů
 • budování nové image založené na inovacích

Naše nabídka pro firmy

 • inovativní technologie k licencování
 • zakázkový výzkum a vývoj
 • vyhledání výzkumných partnerů pro společný výzkum
 • zprostředkování odborných konzultací s výzkumníky
 • využití výzkumných, vývojových, laboratorních a přístrojových kapacit na univerzitě
 • poradenství v oblasti transferu technologií

Hledáte konkrétní přístroj, odborníka na konzultaci, partnera pro smluvní nebo společný výzkum? Pak nás prosím kontaktujte. Domluvíme Vám schůzku s našimi nejlepšími odborníky.

PRO VÝZKUMNÍKY

vyzkumnici nahledCo nabízíme?

 • správu duševního vlastnictví univerzity, pomoc při jeho identifikaci a ochraně
 • administrativní a právní podporu původců vynálezů
 • vzdělávání a poradenství v oblasti transferu technologií
 • spolupráci při přenosu znalostí a technologií do praxe
 • zprostředkování spolupráce s komerční sférou
 • vedení licenčních jednání s potenciálními zákazníky
 • komplexní podporu při zakládání spin off firem
 • propagaci výzkumných aktivit jednotlivých pracovišť
 • organizování konzultací, seminářů a workshopů
 • konzultaci při tvorbě plánů komercializace
 • marketingové a propagační služby při uplatňování výsledků výzkumu a vývoje na trhu

Nakládání s duševním vlastnictvím na JU

Od 28. 2. 2014 platí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Opatření rektora o nakládání s nehmotnými statky (R 274_2014). Jeho cílem je zajištění účinné ochrany vědeckých výsledků vytvořených v rámci JU a efektivní využívání a šíření těchto výsledků formou výuky, publikací a transferu technologií. Aktualizace tohoto opatření a všech jeho příloh vzešla v platnost 13.1.2022, Opatření rektora o nakládání s duševním vlastnictvím a o ochraně důvěrných informací na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (R493_2022).

Opatření rektora č. R 493 ke stažení

Přílohu č. 1 k tomuto opatření tvoří formulář ´Oznámení původce´. Tento formulář je povinen vyplnit každý původce, který vytvoří výsledek způsobilý průmyslově-právní ochrany a odevzdat ho svému přímému nadřízenému a zároveň pracovníkovi Kanceláře transferu technologií.

Kancelář transferu technologií nabízí pomoc a asistenci při jeho vyplňování.

Formulář ´Oznámení původce´ ke stažení

(Příloha č.2 Opatření R493 o nakládání s nehmotnými statky)

Schéma zajištění ochrany předmětů průmyslových práv na JU

(Příloha č. 3 Opatření R493o nakládání s nehmotnými statky)

Schéma komercializace poznatků na JU

(Příloha č. 4 Opatření R493 o nakládání s nehmotnými statky)

V návaznosti na Opatření rektora č. R 274 o nakládání s nehmotnými statky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích bylo dne 21. 11. 2014 vydáno Opatření rektora ke smlouvám o výzkumu č. R 294.

Opatření rektora č. R 294 ke stažení

Podrobnější informace lze nalézt v ´Průvodci pro akademické pracovníky´, který vznikl za účelem poskytnutí základní orientace v procesu ochrany duševního vlastnictví a v nakládání s nehmotnými statky v rámci univerzity.