Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Cílem řešení projektu je posílení spolupráce se subjekty aplikační sféry a to prostřednictvím

  • podpory a významného zefektivnění procesu transferu nových poznatků mezi univerzitou a aplikační sférou, za účelem očekávaného budoucího snížení podpory této oblasti z veřejných zdrojů,
  • zvýšení podílu výsledků využitelných pro aplikaci v praxi,
  • podchycení a dopracování významných technických řešení na pracovištích JU, realizace jejich
    průmyslově-právní ochrany a zajištění navazujících procesů potřebných pro reálné uplatnění,
  • zvýšení a posílení vzájemné spolupráce mezi JU a komerční sférou (především malé a střední podniky)

Cíle bude dosaženo pomocí komplexního systému podpory komercializace.

Základní informace o projektu:

Název projektu: Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě
Registrační číslo projektu: TG03010027
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Zahájení projektu: 1.10.2016
Ukončení projektu: 31.12.2019
Výše dotace: 11 615 000,00 Kč

Kompletní všeobecné podmínky, závazné pro smluvní strany Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení programového projektu, naleznete ZDE.

Směrnice Technologické agentury ČR, související s poskytnutím podpory a realizací projektu, jsou dostupné ZDE.

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO FINANČNÍ PODPORU DÍLČÍCH PROJEKTŮ Z PROJEKTU POSÍLENÍ AKTIVIT PROOF-OF-CONCEPT NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ

Cílem projektu je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Jihočeské univerzitě, a to prostřednictvím tzv. dílčích projektů, které budou vybírány na základě kolových výzev.

Délka trvání podpořených projektů je v rozmezí 6 - 36 měsíců a maximální předpokládaná výše podpory jednoho dílčího projektu je 1 000 000 Kč.

Podpořené dílčí projekty by měly vést (v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů) k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků:

P – patent;
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
Z – poloprovoz, ověřená technologie;
R – software;
F – průmyslový a užitný vzor

Ověřované výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje musí mít komerční potenciál, podpora není určena pro financování výzkumu.
O podporu mohou žádat pracovníci JU a studenti JU.

 

Realizované dílčí projekty: 

Fakulta

Hlavní řešitel

Název dílčího projektu

FROV

Ing. Ján Regenda, Ph.D.

01-09_Ověření zařízení ke zlepšování kvality vody z rybníka a k její kontrole umělým substrátem

FROV

Ing. Roman Franěk, Ph.D.

01-10_Metoda stabilní produkce diploidních gamet pomocí náhradních rodičů pro účely triploidizace v akvakultuře

FROV

Ing. Petr Císař, Ph.D.

01-11_Systém pro včasnou detekci nemocí ryb

FROV

prof., RNDr. Dalibor Štys, CSc.

02-22_Individualizované sledování chování pro bezpečnostní aplikace i- secure

FROV

Ing. Jan Urban, Ph.D.

02-23_Ověření metody, zařízení a aplikace pro fotografickou komoru a parametrizaci rybích experimentů

FROV

Ing. Renata Rychtáriková Štysová, Ph.D.

03-24_Konsolidace software jednoduchého mikroskopu velmi vysokého rozlišení NanoTruth

PřF

Ing. Ján Štěrba, Ph.D.

01-01_ Ověření inhibice replikace viru klíšťové encefalitidy některými přírodními látkami

PřF

Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D.

01-03_Dálková regulace elektronických přístrojů s využitím servomotoru

PřF

Ing. Jan Fesl, Ph.D.

02-12_Systém pro automatickou energeticky úspornou konsolidaci virtuálních počítačů (JellyFish)

PřF

Ing. Ján Štěrba, Ph.D.

02-13_Příprava odolných nanostrukturovaných vrstev s imobilizovanými bioaktivními molekulami

ZF

doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.

01-05_RemoteGuard

ZF

Ing. Dana Jirotková, Ph.D.

01-07_Ověření a optimalizace technologie fermentace bezlepkových surovin pro zpracování na bezlepkové pekařské výrobky s vyšší výživovou hodnotou

 

Hodnocení dílčích projektů a jejich výběr k podpoře provádí Rada pro komercializaci, jejímiž členy jsou:      

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., za výzkumnou organizaci

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., za výzkumnou organizaci 

Ing. Jiřina Valentová, za výzkumnou organizaci

Ing. Vladimír Jandík, za finanční sféru

Ing. Pavla Bláhová, za finanční sféru

PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D., za aplikační sféru

Ing. Pavel Buryanek, za aplikační sféru

Administrativní podporou Rady je Kancelář transferu technologií, vedoucí KTT je zároveň tajemníkem Rady pro komercializaci (bez hlasovacího práva). 

Dílčí projekty se odevzdávají na formuláři Krycí list dílčího projektu, spolu se strukturovaným životopisem všech řešitelů

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE - TAČR GAMA

PRAVIDLA PUBLICITY

 

Návrh dílčího projektu:

KRYCÍ LIST DÍLČÍHO PROJEKTU (povinná příloha projektové žádosti)

 STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS - FORMÁT TA ČR (povinná příloha projektové žádosti)

 PROHLÁŠENÍ DĚKANA A VEDOUCÍHO PRACOVIŠTĚ K NÁVRHU PROJEKTU (povinná příloha projektové žádosti)

Realizace dílčího projektu:

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA DÍLČÍHO PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DÍLČÍHO PROJEKTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

 Související Opatření rektora JU:

 R 274_ Nakládání s nehmotnými statky na JU

 R_273_Zřízení a činnost Rady pro komercializaci

 R_294 Smlouvy o výzkumu

 

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.