Inovace JU v kytarové hudbě ve slovenském časopisu transferu technologií

Rozsáhlý článek o technologii, která zajistí změnu hraného zvuku kytary, byl uveřejněn ve slovenském časopise transferu technologií. Technologické řešení zvané LongHand, protože jde pomyslně o prodlouženou ruku hudebníka, je inovací z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Autory jsou pan dr. Ladislav Ptáček a pan dr. Milan Novák. 

Technologie na počátku letošního roku získala průmyslově právní ochranu Evropského patentu.

Odkaz na celý časopis zde, článek začíná na straně 60.

 

 

Speciální číslo časopisu AULA

Aktuální číslo vysokoškolského časopisu AULA má podobu speciálního dvojčísla se zaměřením na transfer technologií. 

V tomto vydání se dočtete o aspektech transferu znalostí a technologií z různých úhlů pohledu. 

Vydání tohoto tématického čísla bylo iniciováno národním spolkem Transfera.cz.

 Odkaz na celé číslo časopisu zde.

 

web logo csvs

Schůzka se zástupci Ministerstva zahraničních věcí

Dne 22.04.2022 se na půdě Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnil Kulatý stůl se zástupci Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničních věcí zastupoval  náměstek ministra  Mgr. Jiří Kozák a ředitel odboru ekonomické diplomacie PhDr. Marek Svoboda. Jihočeská univerzita byla zastoupena panem prorektorem pro vědu a výzkum doc. Ing. Luďkem Berecem, Dr., vedoucí Kanceláře transferu technologií RNDr. et Mgr. Růženou Štemberkovou, Ph.D., MPA, děkanem Zemědělské a technologické fakulty JU doc. Ing. Petrem Bartošem, Ph.D a tajemníkem fakulty Mgr. Michalem Marušákem.

Celou akci organizovala Jihočeská hospodářská komora  a jejím garantem byla Ing. Dana Feferlová. Hlavním tématem Kulatého stolu byla diskuze  nad nástroji a službami ekonomické diplomacie pro podporu exportu a podpora internacionalizace vědy a výzkumu tedy vědecké diplomacie.

MZV

Schůzka na MŠMT u paní náměstkyně pro VŠ a VaV

Místopředsedkyně spolku Trasnfera.cz RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA s Ing. Veronikou Trajerovou představily transferovou komunitu Transfera.cz a její činnosti paní náměstkyni pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu prof. PaedDr. Radce Wildové, Csc.

V rámci společného setkání byly diskutovány otázky transferu technologií a transferu znalostí zejména z pohledu zvyšování informovanosti v této oblasti, popularizaci výsledků vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vedoucí k rozvoji potenciálu vysokých škol. Stejně tak sdílení dobré praxe v oblasti týkající se transferu znalostí a posílení společenské relevance vysokých škol, spočívající především v zapojení do společenské diskuze v otázkách transferu znalostí či propojení akademické a aplikační sféry i ve zvýšení počtu firem spolupracujících s vysokými školami a dosažení vyšších výsledků v oblasti komercializace.

Tato témata byla diskutována zejména v provazbě na strategický záměr MŠMT a to konkrétně:

-        Podpora rozvoje III. role univerzit (SZ2021+ „rozvoj země“).

-        Posílení rozvoje tvůrčí a vzdělávací činnosti ve spolupráci s komerčním i občanským sektorem s cílem poskytovat výstupy relevantní pro potřeby společnosti (SZ2021+ „role vysokých škol jsou propojené“, „výstupy relevantní pro potřeby společnosti“).

-        Vzdělávací aktivity pro studenty i akademické a neakademické pracovníky pracovníky (SZ2021+ „kompetence pro pracovní, osobní i občanský život“)

-        Inovační praxe (SZ2021+ „výstupy relevantní pro potřeby společnosti“).

foto all

 

Vedoucí KTT JU členkou Monitorovacího výboru Interreg Bavorsko-Česko

Zástupkyně spolku Transfera.cz byla jmenována v souladu s články 28, 29 a 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropské územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti a pravidly programu Interreg Bavorsko – Česko 2021 – 2027 členkou RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA (zástupkyně členky výboru RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LLM.) a s hlasovacím právem v české části Monitorovacího výboru programu Interreg Bavorsko – Česko 2021-2027 za vysoké školy a výzkumné instituce.

Hlavní činností v česko-bavorském monitorovacím výboru je podpora výběru nejlepších z předložených projektů, věcné a objektivní ověřování účinnosti a efektivity vynakládaných finančních prostředků i navrhování případných úprav uvedeného programu.

  logo ETZ EU

Reportáž z uzavření smlouvy ZSF JU a Volary na TVPrachaticko

Reportáž ze slavnostního uzavření smlouvy mezi městem Volary a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity ke shlédnutí na odkazu zde.

tvprachaticko

Návštěva projektových partnerů z Norska

V posledním březnovém týdnu je organizována návštěva Kanceláře transferu technologií ze strany projektových partnerů z Norska. V programu EHP, tzv. EEA Grants CZ-Education, obecně nazývané Norské fondy, je realizován společný projekt. Partnerem KTT JU je norská agentura Apenhet, jejíž zástupci navštívili Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Jde o naplnění projektové Peer-learning aktivity, workshopu na téma Ochrana duševního vlastnictví, .

Na programu byla na úvod návštěva Ekonomické fakulty, kde byli uvítáni vedením fakulty v čele s paní děkankou, Dagmar Škodovou Parmovou. Následně jim byla představena učebna Virtuální reality. Více informací k návštěvě na Ekonomické fakultě pod odkazem zde.

Následně KTT a Apenhet uvedli své prezentace, ve kterých představili základní fungování transferu technologií a znalostí v ČR a Norsku. Prezentace provázeli rozsáhlé diskuze, protože téma bylo zásadní a poznatky velmi přínosné pro obě strany.

Pro zpestření byla vedoucí KTT, dr. Štemberkovou, zorganizována exkurze v Národním parku Šumava.

Týdenní program workhsopu je velmi nabitý a poznatky z něj získané značným dílem přispějí k dosažení výsledků společného projektu. 

277406532 694680978330286 2657308646118944167 n 277346669 957578378227211 4092717279381624590 n 277358265 2828177664151798 557788829114859185 n 277452858 777161116583067 8907809249172035810 n 1

EEA grants4x

Projekt Kreativní příhraničí má své logo

Česko-bavorský přeshraniční projekt Kreativní příhraničí / Grenzland Kreativ má své nové logo. Projekt realizovaný Kanceláří transferu technologií ve spolupráci s Ekonomickou fakultou JU, Jihočeským vědecko-technickým parkem, Odborem kultury a památkové péče, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Magistrátem města ČB na české straně a Technickou univerzitou Deggendorf a Niederbayern Forum E.V. na bavorské straně, je zaměřen na propojování hlavních aktérů v oblasti kulturního a kreativního průmyslu.

A právě nové logo, které je velmi moderní a nadčasové bude projekt prezentovat a napomáhat hlavním aktérům v komunikaci a interakci se širokou veřejností. Stane se jeho nedilnou součástí, tedy tzv. vizuální identitou projektu. Logo je zpracováno pro využití ve více barevných variantách. Bylo pamatováno na potřebu přeshraničního využití, je tedy buďto s názvem v obou jazycích, češtině i němčině, nebo pouze v jednom z nich. Lze jej tedy využít vhodně pro každou příležitost, ve vhodném formátu.

 

final logo 01final logo 04final logo 07

 

 

Infolist KTT JU č. 18

Infolist s pořadovým číslem 18. obsahuje aktuální informace týkající se transferu technologií a znalostí na Jihočeské univerzitě. Jsou jimi mimojiné informace o grantové podpoře Kanceláře transferu technologií, informace z konaných akcí a pozvánky na zajímavé tuzemské i zahraniční  akce.

18. číslo Infolistu KTT JU ke shlédnutí zde. Dále je vložen na záložce Ke stažení.

Další úspěch KTT JU v síti PATLIB

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity dosáhla dalšího zásadního úspěchu v síti Patlib. Patlib je síť odborných pracovišť, které poskytují expertní poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Jde o uskupení spadající pod Evropský patentový úřad.

KTT JU byla na základě vyhodnocení každoročního reportu posunuta na vyšší stupeň z hlediska rozsahu poskytovaných služeb. Dosud byla na druhém stupni, nyní je na nejvyšším, třetím stupni.

 

 epo logo 160b     patlib    jcttju pozitiv

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.