Podpora aktivit PoC na Jihočeské univerzitě

4. veřejná soutěž, program SIGMA Technologické agentury ČR

Projekt s registračním číslem: TQ11000016

Rozvoj spolupráce akademické a aplikační sféry. Podpořit a významně zefektivnit postup pro přenos výsledků VaV pomocí komplexního systému podpory komercializace prostřednictvím následujících dílčích cílů:

a) podchycení a dopracování významných technických řešení na pracovištích JU, realizace jejich průmyslově právní ochrany a zajištění navazujících procesů potřebných pro reálné uplatnění v procesu komercializace

b) podpora a zvýšení podílu výsledků VaV využitelných a aplikovatelných v praxi (podpora vědecko-výzkumné činnosti s cílem uplatnění výsledků)

c) zvýšení a posílení vzájemné spolupráce mezi JU a komerční sférou skrze proces komercializace (zejména malé a střední podniky) v regionu - Jihočeském kraji, na národní úrovni a v neposlední řadě i na evropské úrovni i s ohledem na některé výjimečné výsledky VaV rekrutovaných v úzkých profilových oborech

d) významné zefektivnění a posílení procesu transferu technologií interně na Jihočeské univerzitě a posílení spolupráce mezi vědeckými pracovníky a pracovníky Kanceláře transferu technologií v průběhu realizace tohoto projektu, etablování principů duševního vlastnictví, komercializace a transferu technologií mezi aktivní vědecké pracovníky v oblasti aplikovaného výzkumu

e) posílení Jihočeské univerzity jako výzkumné organizace na národní i mezinárodní úrovni, skrze prezentaci a propagaci výsledků VaV vzniklých na základě tohoto projektu, skrze zasíťování Kanceláře transferu technologií JU v networkingových sítích (místopředsednictví Transfera.cz, předsednictvo L.E.S.I., členství AIP ČR, ASTP Proton, ITTN, IPI Singapore, EPO PATLIB, EU ROADMAPPING, AUTM aj.)

f) skrze výše uvedené zasíťování zvýšení možností a posílení spolupráce se zahraničními SME a zvýšení tak povědomí o excelentních výsledcích VaV Jihočeské univerzity prostřednictvím Kanceláře transferu technologií a vytvoření užších vazeb.

složení Rady pro komercializaci:

doc. Ing. Luděk Berec, Dr., za výzkumnou organizaci

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., za výzkumnou organizaci 

Ing. Michal Hojdekr, MBA, za výzkumnou organizaci

Ing. Vladimír Jandík, za finanční sféru

Ing. Pavla Bláhová, za finanční sféru

PhDr. Ing. Vlastislav BřízaPh.D., za aplikační sféru

Ing. Pavel Buryanek, za aplikační sféru

Ing. Jiří Malý, Ph.D., za aplikační sféru

David Fiklík, za finanční sféru

Jakub Domitra, za aplikační sféru

Ing. Aleš Kopřiva, za aplikační sféru

Cocreating - Networks: KreATivita&InovaCZe

 

Název projektu: Cocreating - Networks: KreATivita&InovaCZe (CON)

Zkrácený název projektu: KreATivita&InovaCZe

Číslo projektu: ATCZ00045

Program Interreg Rakousko — Česko 2021—2027

V rámci programu Interreg Rakousko-Česko 2021-2027, který podporuje projekty přeshraniční spolupráce, připravila Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s LIT Open Innovation Center na Univerzitě Johannese Keplera v Linci a partnery
z kreativních odvětví v obou zemích projektovou žádost. Ta byla podána v programem stanovené lhůtě do 30. června 2023.

V prosinci 2023 byla žádost schválena Monitorovacím výborem, což umožnilo, aby byl 1. ledna 2024 oficiálně zahájen šestatřicetiměsíční česko-rakouský přeshraniční projekt Cocreating - Networks: KreATivita&InovaCZe (CON). Projekt svým zaměřením přispěje k naplnění specifického cíle programu, kterým je prohloubení právní a institucionální spolupráce. Vedoucím partnerem projektu je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Kancelář transferu technologií, která úzce spolupracuje
s Univerzitou Johannese Keplera, LIT Open Innovation Center, v Linci a partnery z oblasti kulturně kreativního průmyslu, jakými je na české straně Umění ve městě a Creative Region v Linci na straně rakouské. Na realizaci projektu se významně podílí jeho strategičtí partneři: Odbor kultury
a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, Oberösterreich Tourismus, Kreativní institut
a Business Upper Austria.

Hlavním cílem projektu je zviditelnit kulturně kreativní odvětví v Horním Rakousku a jižních Čechách,
zlepšit a trvale propojit jeho činnost. Všechna realizovaná opatření jsou zaměřena na řešení specifických potřeb kulturně kreativního průmyslu, poskytování dalšího vzdělávání pro zúčastněné strany formou cílených workshopů a přeshraniční výměnu znalostí. Významnou přidanou hodnotou je dlouhodobé propojování kreativních aktérů a organizací v oblasti cestovního ruchu a kulturních aktivit.

Celkovým výsledkem projektu bude společně vypracovaná přeshraniční strategie pro kreativní průmysl, která bude po skončení projektu společně realizována v Horním Rakousku a v jižních Čechách. Strategie bude po skončení projektu představena rozhodujícím orgánům v obou územích, aby mohla být využita při tvorbě regionálních a městských koncepcí v dlouhodobém horizontu.

Projekt KreATivita&InovaCZe je realizován za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucí partner:

- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Kancelář transferu technologií)

Projektový partner:

- Univerzita Johannese Keplera v Linci (LIT Open Innovation Center)

Projektoví partneři z kreativních odvětví:

- Umění ve městě (České Budějovice)

- Creative Region (Linec)

 

Logo AT CZ

 

Založené společnosti

BioCanim a.s.

Spin-off společnost Jihočeské univerzity

Právní forma: akciová společnost

Předmět činnosti: farmaceutická oblast / vývoj léčiva pro oblast imunoterapie nádorových buněk

Investor: Bioinova a.s.

Datum založení společnosti: 9.3.2023

Odkaz na tiskovou zprávu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Výzkum léčiva, které pomůže v boji s nádorovými onemocněními, dostává nový impuls (jcu.cz)

Spin off - sharing experiences

Projekt s názvem "Spin off - sharing experiences", EHP-BFNU-OVNKM-4-091-2022, je realizován za podpory Ministerstav financí ČR v rámci fondů pro podporu bilaterální spolupráce. Jedná se o tzv. Norské fondy, tedy partnerství lze navázat s institucemi z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

Zahraničním partnerem tohoto projektu je agentura Apenhet z norského Osla.

Předmětem projektu je společné zpracování osnov pro studenty zaměřené na podporu a vytváření spin-off společností - od prvních kroků a všech následných kroků, včetně možných scénářů případného rozvoje. Materiál nabídne náměty a příklady z kulturního i teritoriálního prostředí, tedy z Norska a České republiky. Tento materiál bude významným příspěvkem z hlediska podpory a poradenství univerzit v době, kdy je velmi zdůrazňována třetí role vysokých škol, zejména v České republice, a téma start-upů a spin-off firem je tématem, která je velmi zdůrazňován v celé oblasti transferu znalostí a technologií. 

 

EEA and Norway grants

 

  

Rozvoj třetí role univerzit; Transfer technologií pro podporu inovací - Norské fondy

Kancelář transferu technologií realizuje od 1.10.2021 projekt v rámci programu Vzdělávání Fondů EHP 2014-2021. 

Do Fondů EHP příspívají tři donorské země Island, Lichtenštejnsko a Norsko a realizované projekty zdůrazňují bileterální spolupráci

EHP-CZ-ICP-3-010 Developing the universities third responsibility; Technology transfer to foster innovation.

Hlavním předmětem projektu je posílení a zintenzivnění spolupráce center přenosu technologií obou partnerů Norska a České republiky za účelem zprostředkování a organizace přeshraničního přenosu znalostí a technologií s cílem usnadnit a podpořit integraci znalostí o duševním vlastnictví do portfolia univerzitního a přeshraničního prostředí přenosu technologií.

Díky realizaci tohoto projektu existuje několik očekávaných dopadů:

• Výrazné posílení spolupráce obou partnerů obou institucí (tvorba učebních plánů IP pro studenty a výzkumníky);

• Významné posílení spolupráce mezi vědci

• Významné posílení síťových aktivit mezi Norskem a Českou republikou a v těchto cílových skupinách (Studijní materiály pro odborníky - neakademické pracovníky).

Podpora přenosu technologií má významný dopad na společnost, protože průmysl a společnosti mají příležitost implementovat výsledky výzkumu do svých výrobních programů, čímž výrazně zvyšují konkurenci a zajišťují stabilní ekonomický růst nejen na regionální, ale i na národní úrovni.

Projektový tým za Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity tvoří:

- RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA, tel: +420 702 027 182, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ing. Veronika Štěpánová, tel: +420 734 269 057, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Edita Hronková, tel: +420 702 027 181, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Norským partnerem projektu je Instituce Apenhet AS, Inovační agentura sídlící v Oslu.

Odkaz na stránky poskytovatele dotace: FONDY EHP - Projekty a granty | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz)Home | EEA GrantsMinisterstvo financí ČR - Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz)

EEA grants4x

Společně pro zelenou, konkurenceschopnou a inkluzivní Evropu.

 

Výstupy projektu:

- Skripta pro studenty

"Přehled problematiky znalostního transferu ve výzkumných organizacích", v češtině (ISBN 978-80-7694-035-2)

"Overview of Knowledge Transfer in Research Organizations", v angličtině (ISBN 978-80-7694-045-1)

- Skripta pro profesionály v TT

"Specifika znalostního transferu ve výzkumných organizacích", v češtině (ISBN 978-80-7694-034-5)

"Knowledge Transfer Specifics in Research Organizations", v angličtině (ISBN 978-80-7694-044-4)

- Srovnávací studie

"Transfer znalostí v České republice a Norsku", v češtině 

"Knowledge Transfer in Czech Republic and Norway", v angličtině 

 

Aktuality:

Workshop 2023

Workshop v rámci projektu EHP-CZ-ICP-3-010 Rozvoj třetí odpovědnosti univerzit; Přenos technologií na podporu inovací se konal ke konci jeho realizace a mohly být představeny veškeré hlavní výstupy, kterých bylo v projektu dosaženo.

Kdy: 26. září 2023 od 15 hodin

Kde: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích                                

         Studentská 13, České Budějovice, I. patro, č. dveří 117

Program:

 • Představení fondů EHP, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v evropském hospodářském prostoru a k posilování        spolupráce s 15 evropskými státy
 • Informace o realizovaném projektu EHP-CZ-ICP-3-010 s názvem „Rozvoj třetí odpovědnosti univerzit; Přenos technologií na podporu inovací“ uskutečněného ve vzájemné spolupráci s norským partnerem
 • Stručné seznámení s aktivitami Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Ochrana duševního vlastnictví – základní pojmy, autorská a průmyslová práva, komercializace výsledků
 • Prezentace nového studijního materiálu tematicky zaměřeného na ODV a transfer znalostí jak pro studenty, tak pro profesionály

DSCF3646 m DSCF3657 m DSCF3653 m DSCF3669 m DSCF3689 m 

 

Peer-learning 2023 - Norsko

Poslední ze série čtyř Peer-learning aktivit v rámci projektu EHP-CZ-ICP-3-010 Rozvoj třetí role univerzity; Transfer technologií pro podporu inovací se uskutečnila ve dnech 19. - 23.6.2023 v místě Norského partnera, v Oslu. 

Program této Peer-learning aktivity byl plný zajímavých exkurzí, diskuzí a vzájemné výměny zkušeností a dovedností. Delegace Jihočeské univerzity se podívala také mimo Oslo a sice do Inovačního centra Ard ve městě Ås a téže univerzity. 

Dále byla na programu návštěva vědecko-technického parku Univerzity Oslo, kde nám byla představena jejich komplexní činnost a úspěšný a vytížený inkubátor zaměřený na inovace v medicíně. 

Diskutována byla celá řada témat z oblasti transferu znalostí a technologií. Získané informace zásadně napomohou k naplnění výstupů tohoto projektu.

Ard Innovation 3 Ard Innovation 11 Ard Innovation 1 Ard Innovation 5 Inkubator 1 SciencePark 2 Mlekarna 1

Workshop

Workshop pro představení a propagaci hlavních výstupů projektu EHP-CZ-ICP-3-010 Rozvoj třetí role univerzit; Transfer technologií pro podporu inovací se konal v mezičase v rámci konference Hradecké ekonomické dny 2023.

Náš "projektový koutek" navštěvovali studenti a další zájemci.

Oblast ochrany duševního vlastnictví a návazně transferu technologií a uplatnění inovativních technologií je pro studenty zajímavá a velký zájem byl zaznamenán o oblast průmyslově právní ochrany vynálezů a související problematiky.

IMG 20230414 120823 mensi IMG 20230414 124649 mensi IMG 20230414 124742 mensi IMG 20230414 125149 mensi IMG 20230417 WA0001 web

 

Peer-learning 2023 - ČR

Další z aktivit projektu EHP-CZ-ICP-3-010 Rozvoj třetí role univerzity; Transfer technologií pro podporu inovacítypu Peer-learning byla pro rok 2023 zahájena návštěvou norských projektových partnerů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Termín konání této Peer-learning aktivity byl ve dnech 10. - 14.4.2023, přičemž poslední dva dny na peer-learning navazovala konference Hradecké ekonomické dny 2023.

Program i této v pořadí již třetí Peer-learning aktivity byl nabitý a přinesl spoustu informací, poznatků, dovedností a nových zkušeností. Oba projektoví partneři si vzájemně vyměnili informace a poznatky týkající se společného tématu a výstupů projektu, jimiž je inovovaný sylabus pro předmět Ochrana duševního vlastnictví na JU. Zkušenosti zahraničního partnera jsou velmi přínosné z důvodu jiného přístupu a pohledu na duševní vlastnictví a transfer know-how a technologií. JU měla příležitost představit několik případů "best practice", kde se transfer know-how daří velmi dobře. Jednalo se o unikátní receptury pro sladkovodní rybí druhy a poté o oblast farmacie, konkrétně založení spin-off firmy JU pro vývoj léčiva v oblasti onkologie.

Následovat bude poslední aktivita tohoto typu v tomto projektu, kdy zástupci JU navštíví norského partnera a to v červnu 2023.

IMG 20230411 091445 mensi IMG 20230411 144003 mensi IMG 20230412 094955 mensi IMG 20230412 100830 mensi IMG 20230412 113925 mensi IMG 20230412 133119 mensi

 

Konference

I do letošního ročníku mezinárodní konference Hradecké Ekonomické dny, která se konala ve dnech 13. - 14.4.2023, byla zařazena sekce transferu technologií, kterou spoluzajišťuje Kancelář transferu technologií JU. V tomto ročníku šlo zároveň o konferenci podpořenou z programu Vzdělávání Fondů EHP 2014 - 2021. Norsko-český projekt "Rozvoj třetí role univerzit; Transfer technologií pro podporu inovací" je zaměřen na inovativní výukové materiály pro předmět Ochrana duševního vlastnictví a tato konference výborně posloužila pro načerpání další inspirace ale zejména pro diseminaci dosažených výsledků a výstupů projektu.

IMG 20230413 WA0004 mensi IMG 20230413 111615 mensi IMG 20230413 160540 mensi IMG 20230413 164854 mensi IMG 20230413 171242 mensi IMG 20230413 190440 mensi

 

Peer learning aktivity uskutečné v roce 2022

V rámci realizace partnerského projektu s Norskou agenturou Apenhet z Osla jsou průběžně naplňovány věcné aktivity, které souvisejí s přípravou a zpracováním odborných materiálů a také tzv. Peer-learning aktivity, tedy výměnné návštěvy obou partnerů. Na přelomu března a dubna jsme přivítali naše Norské partnery na Jihočeské univerzitě. Na začátku června vycestovala česká delegace do Osla.

Při návštěvě české delegace v Oslu byla diskutována oblast duševního vlastnictví a praxe v rámci vybraných norských institucí. Během tohoto workshopu byly představeny nově vznikající studijní materiály pro studenty v dané problematice a jejich strukturace, rozdělení dalších pokračujících navazujících kapitol ke zpracování. Nechyběla ani následná analýza obou funkčních systémů – jejich silných a slabých stránek v kontextu platné legislativy.Tato vzájemná spolupráce napomáhá s rozvojem inovativních postupů ve vzdělávání a odborné přípravě na terciární úrovni.

285988962 791929455130964 6844390434597506652 n 1 286012817 433829888566166 6909013327511519265 n 1 286200851 3296093254048915 8995502697825666938 n 1

 

V rámci návštěvy norských partnerů v Českých Budějovicích proběhlo představení dvou rozdílných ekosystémů z pohledu transferu znalostí a technologií, zejména co se týče velikosti a zaměření transferových center, systému duševního vlastnictví a nastavení interních procesů. V Norsku se jedná o separátní instituce o několika desítkách, v některých případech i stech zaměstnancích a jsou silně navázány na místní podniky, které si tato centra založila, ať už se jedná o nemocnice, univerzity nebo výrobní podniky. Až donedávna nebyla tato centra nijak významně propojena. Nicméně na jaře 2022 se konala první společná akce norských transferových center. Návštěva z Osla byla přivítána na Ekonomické fakultě, kde proběhla také prohlídka učebny Virtuální reality a dále v Jihočeském vědeckotechnickém parku.

277358265 2828177664151798 557788829114859185 n 277406532 694680978330286 2657308646118944167 n 277362141 678144906863761 1900148829528488253 n

 

Kreativní příhraničí / Grenzland Kreativ - Interreg ČR - Bavorsko

Kancelář transferu technologií získala projekt v programu Interreg V-A Česká republika - Bavorsko.

Projekt bude realizován ve spolupráci s JVTP, Odborem kultury a památkové péče Jihočeského kraje, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Magistrátem města České Budějovice, THDeggendorf a Nierderbayern Forum E.V.

Potenciál  kulturního a kreativního průmyslu spočívá ve  využití duševního vlastnictví, které přispívá svou přidanou hodnotou ostatním hospodářským odvětvím a je zdrojem technologických i netechnologických inovací. Dlouhodobé propojení kreativců a organizací a firem v oblasti cestovního ruchu a kultury bude přidanou hodnotou i v době postkovidové a pro případ ostatních možných budoucích pandemií.
Projekt je založen na myšlence vzájemného budování společných  vztahů  a vytvoření funkční sítě přeshraničních spolupracujících  subjektů v dotčeném území zabývající se tématem  kulturních a kreativních průmyslů (odvětví) a jejich propojování s organizacemi a firmami z cestovního ruchu. Tento potenciál dosud nebyl v příhraničním regionu využíván. Kreativní stakeholdři mají  strategický význam, do značné míry fungují jako inkubátory nápadů a tím se  stávají  hnací silou ekonomiky.  Tato odvětví přinášejí nové kulturními koncepty a formáty, které jsou následně přijímány a rozvíjeny v tržně orientovaných odvětvích. Oblast kultury a cestovního ruchu jsou pro Jihočeský kraj a Dolní Bavorsko hospodářsky klíčové a silně tradiční. V rámci projektu bude podrobně zmapován kulturně kreativní ekosystém v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku. V rámci vzniklé sítě dojde k propojení vysoce specializovaných odborníků a jejich kreativních nápadů  s organizacemi a firmami v kulturních a kreativních odvětvích, zástupců regionálních organizací inovaaní infrastruktury, cestovního ruchu, kultury a veřejné správy.
Úkolem vzniklé sítě bude reagovat na současnou krizovou situaci související s pandemií Covid 19, hledat možná řešení a zpracovat doporučení směřující k eliminaci negativních pandemických dopadů v organizacích a firmách  z kulturních a kreativních odvětví a cestovního ruchu, přispívat k regionálním plánům obnovy s využitím přeshraničních impulzů a potenciálů ke spolupráci. V rámci oživení  aktivit v době postcovidové bude cílem přinášet  nápady od kreativců a tyto začleňovat do oblasti kultury a cestovního ruchu s využitím přeshraničního potenciálu vhodného ke spolupráci.
V první fázi projektu jde tedy o vytvoření  návrhů krátkodobých cílených přeshraničních opatření, ale v dlouhodobé perspektivě by se měla věnovat náležitá pozornost systematické podpoře rozvoje přeshraničních kulturních a kreativních ekosystémů a oblasti cestovního ruchu. Proto by měly v rámci projektu vzniknout doporučení pro tvorbu strategií veřejné podpory či investic. Tyto výsledky projektu a návrhy budou zahrnuty do Katalogu opatření.

Finanční podpora pro JU z tohoto projektu činí cca 3 mil Kč.

ETZEUfinal logo 01

 

 

Výstupy projektu:

Katalog opatření

- Čj verze

- Aj verze

 

Metodika mapování

- Čj verze

- Aj verze

  

Metodika síťování

- Čj verze

- Aj verze

 

Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II

KTT JU je součástí celouniverzitního projektu "Rozvoj JU - Kapacit pro VaV II", kde je zařazena pod vlastní klíčovou aktivitou.

Projekt jako celek je pod správou Projektového útvaru JU. KTT JU odpovídá za naplňování aktivit a výstupů Klíčové aktivity č. 6 - Transfer.

Hlavním cílem aktivity Transfer je nastavení strategického řízení výzkumné organizace skrze nově vzniklou Strategii pro rozvoj mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a pro transfer znalostí z výzkumného prostředí do praxe.

Díky účasti KTT JU v tomto projektu, se tým kanceláře mohl rozrůst o další tři technologické skauty, konkrétně z humanitních fakult JU, Filozofické, Pedagogické a Teologické. Tímto jsou Technologičtí skauti Kanceláře transferu technologií zastoupeni kompletně na všech fakultách Jihočeské univerzity.

Cílem projektu jako celku je podpora rozvoje kapacit, znalostí a dovedností pracovníků JU za účelem zvýšení jejich odborných dovedností. Základním nástrojem projektu bude podpora strategického nastavení řízení JU v souladu s inovativními postupy užívanými na předních světových výzkumných organizacích. Projekt navazuje, obsahově vhodně doplňuje a rozšiřuje již realizovaný synergický projekt Rozvoj JU – Kapacity pro VaV, v rámci kterého žadatel již zahájil proces získání a udržení „HR Award“. Projekt Rozvoj JU – Kapacity pro VaV II je zaměřen na rozvoj těchto identifikovaných potřeb v oblasti strategického řízení VaV, vč. nastavení strategického řízení na úrovni univerzity a jejích součástí (do projektu zapojených fakult): vnitřní hodnocení, mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace JU, mezisektorová spolupráce a transfer technologií. Očekávaným výsledkem projektu je tedy nastavení prostředí pro strategické, metodické i procesní řízení u shora uvedených identifikovaných potřeb s prokazatelným dopadem na rozvoj univerzity v oblastech definovaných v koncepčních materiálech jako je např. Dlouhodobý záměr (vzdělání, výzkum, internacionalizace, otevřenost, řízení). Myšlenkou projektu je snaha strategicky koncipovat postupy (vytvářet interní strategie), řízení na JU ve vazbě na výchozí a „životně“ důležité regule jako např. Inovační strategie ČR 2019–2030, Metodika 17+ apod.

TAČR GAMA 2

Projekt s názvem Rozvoj aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Cílem řešení projektu je posílení spolupráce se subjekty aplikační sféry a to prostřednictvím

 • podpory a významného zefektivnění procesu transferu nových poznatků mezi univerzitou a aplikační sférou, za účelem očekávaného budoucího snížení podpory této oblasti z veřejných zdrojů,
 • zvýšení podílu výsledků využitelných pro aplikaci v praxi,
 • podchycení a dopracování významných technických řešení na pracovištích JU, realizace jejich
  průmyslově-právní ochrany a zajištění navazujících procesů potřebných pro reálné uplatnění,
 • zvýšení a posílení vzájemné spolupráce mezi JU a komerční sférou (především malé a střední podniky)

Cíle bude dosaženo pomocí komplexního systému podpory komercializace.

Základní informace o projektu:

Název projektu: Rozvoj aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě
Registrační číslo projektu: TP01010019
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Zahájení projektu: 1.1.2020
Ukončení projektu: 31.12.2022
Výše dotace: 21 923 555,00 Kč

Kompletní všeobecné podmínky, závazné pro smluvní strany Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení programového projektu, naleznete ZDE.

Směrnice Technologické agentury ČR, související s poskytnutím podpory a realizací projektu, jsou dostupné ZDE.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO FINANČNÍ PODPORU DÍLČÍCH PROJEKTŮ Z PROJEKTU ROZVOJ AKTIVIT PROOF-OF-CONCEPT NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ

Cílem projektu je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Jihočeské univerzitě, a to prostřednictvím tzv. dílčích projektů, které budou vybírány na základě kolových výzev.

Délka trvání podpořených projektů je v rozmezí 6 - 36 měsíců..

Podpořené dílčí projekty by měly vést (v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů) k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků:

P – patent;
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
Z – poloprovoz, ověřená technologie;
R – software;
F – průmyslový a užitný vzor;
O ostatní výsledky.

Ověřované výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje musí mít komerční potenciál, podpora není určena pro financování výzkumu.
O podporu mohou žádat pracovníci JU a studenti JU.

Hodnocení dílčích projektů a jejich výběr k podpoře provádí Rada pro komercializaci, jejímiž členy jsou:      

doc. Ing. Luděk Berec, Dr., za výzkumnou organizaci

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., za výzkumnou organizaci 

Ing. Michal Hojdekr, MBA, za výzkumnou organizaci

Ing. Vladimír Jandík, za finanční sféru

Ing. Pavla Bláhová, za finanční sféru

PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D., za aplikační sféru

Ing. Pavel Buryanek, za aplikační sféru

Ing. Jiří Malý, Ph.D., za aplikační sféru

David Fiklík, za finanční sféru

Administrativní podporou Rady je Kancelář transferu technologií, vedoucí KTT je zároveň tajemníkem Rady pro komercializaci (bez hlasovacího práva). 

Dílčí projekty se odevzdávají na formuláři Krycí list dílčího projektu, spolu se strukturovaným životopisem všech řešitelů

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

IV. VÝZVA PoC

II. COVID VÝZVA

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE - TAČR GAMA II

PRAVIDLA PUBLICITY

LOGOLINK TAČR GAMA 2

LOGOLINK TAČR GAMA 2 - Aj verze

Návrh dílčího projektu:

PŘIHLÁŠKA DÍLČÍHO PROJEKTU (povinná příloha projektové žádosti)

 STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS - FORMÁT TA ČR (povinná příloha projektové žádosti)

 PROHLÁŠENÍ DĚKANA A VEDOUCÍHO PRACOVIŠTĚ K NÁVRHU PROJEKTU (povinná příloha projektové žádosti)

Realizace dílčího projektu:

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA DÍLČÍHO PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DÍLČÍHO PROJEKTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

PRACOVNÍ VÝKAZ

 

Související Opatření rektora JU:

R_294 Smlouvy o výzkumu

R_483_Zřízení a činnost Rady pro komercializaci

R 493_ Nakládání s duševním vlastnictvím a o ochraně důvěrných informací na JU

R_494_Pravidla pro zakládání Spin-off společností na JU

 

Realizované dílčí projekty:

I.výzva

Fakulta Hlavni řešitel Název dílčího projetku
PřF RNDr. Jan Ženka, CSc. Synergie nádorové imunoterapie s blokací metabolismu glutaminu
PřF Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D. Zařízení pro přenos MIDI signáluů s expanzní konstrukcí
FROV Mgr. Pavla Urbanová Ověření zoběcnění využití umělé inteligence pro modelování a analýzu chování rybího hejna
FROV MSc. Mohammadmehdi Saberioon, Ph.D. Stanovení kvalitativních parametrů filet pomocí hyperspektrálního zobrazení
FROV MSc. Vladyslav Bozhynov Ověření stability a přesnosti chytrého multi-spektrálního zobrazení senzorového pole pro optická měření - reSPECTool
EF Ing. Radek Toušek, Ph.D. Ověření inovativního technického prostředku pro efektivní manipulaci a přepravu kusových zásilek

II.výzva

Fakulta Hlavní řešitel Název dílčího projektu
EF Inf. Radek Toušek, Ph.D. Ověření inovativního způsobu výroby ekologických přepravních palet upcyklací odpadové papírové lepenky
PřF  Ing. Jan Fesl, Ph.D. ISP - CYBER COP 
PřF  RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Laserový nano-tisk z plasmonických nanočástic připravných pomocí plynně agregačního zdroje 

 I. COVID Výzva

Fakulta Hlavní řešitel Hlavní řešitel
PřF RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Antivirové povrchy pro zdravotnický materiál
PřF doc. Ing. Luděk Berec, Dr. Matematické modelování epidemie COVID-19 v České republice
PřF RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. Optimalizace citlivosti testování COVID-19

 III.výzva

Fakulta Hlavní řešitel Hlavní řešitel
FROV Ing. Jan Kašpar Termosterilizace a termopasterace čerstvé a uzené svaloviny sladkovodních druhů ryb
PřF PhDr. Milan Novák, Ph.D. Bezdrátová sonda pro monitoring kůrovce
TF Mgr. Helena Machulová, Ph.D. Inteligentní vyhledávač sociálních a zdravotních služeb

II. COVID Výzva 

Fakulta Hlavní řešitel Název dílčího projektu
ZF prof. Ing Vladislav Čurn, Ph.D. Vývoj rychlého detekčního postupu nových mutací SARS-COV-2 založeného na metodě LAMP

 

IV.výzva

Fakulta Hlavní řešitel Název dílčího projektu
EF Ing. Jiří Alina, Ph.D. Systém spolujízdy pro venkovské oblasti jako další forma dopravní obslužnosti
PF Mgr. Eva Svobodová  Distanční výuka v předškolním vzdělávání

III. Covid výzva

Fakulta Hlavní řešitel Název dílčího projektu
PřF RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. Validace metodiky testování SARS-CoV-2 v Laboratoři klinické diagnostiky PřF JU


 

Reference

CzechInvest České Budějovice

"Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je pro CzechInvest významným partnerem v rozvoji vzdělávání, vědy a výzkumu. Kancelář transferu technologií nabízí firmám vysoký standard služeb v oblasti inovací a ochrany duševního vlastnictví.“

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

"Patentová kancelář PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při ochraně mnoha kvalitních výstupů vědy a výzkumu v ČR i v zahraničí.“

Jihočeská hospodářská komora České Budějovice

"Jihočeská hospodářská komora úzce spolupracuje s Kanceláří transferu technologií. Mezi naše společné aktivity se řadí vzdělávací semináře, networkingové akce a poradenství jihočeským podnikatelům. Dlouhodobě podporujeme rozvoj podnikatelského prostředí v jižních Čechách.“

Skřivánek s.r.o.

"Společnost Skřívánek s.r.o. spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích již řadu let. Pro Kancelář transferu technologií momentálně překládáme do německého a z německého jazyka webové stránky a publikaci v rozsahu 200 normostran. Pro ostatní oddělení překládáme články do anglického jazyka pro zahraniční publikace.“

Martina Vališová – Džemy Vališ

"Vážíme si toho, že firma regionálního významu Džemy Vališ je pro Jihočeskou univerzitu rovnocenným partnerem. Spolupráce trvá již několik let a to především v oblasti testování ovocných džemů a vývoje nových receptur pro zdravé potraviny."

 

 AVEXA.cz - Tomáš Paulík

"S Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity spolupracuji na tvorbě webů již řadu let. Oceňuji nadstandardní komunikaci a profesionalitu, se kterou ke spolupráci paní doktorka Štemberková i ostatní členové týmu přistupují. Spolupráci s nimi mohu určitě doporučit."

 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

"Úsek transferu technologií Biologického centra AV ČR, v. v. i. s Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dlouhodobě spolupracuje nejen v oblasti ochrany duševního vlastnictví i přenosu znalostí a dovedností obou institucí do praxe, ale koordinují vzájemně i své aktivity týkající se dalšího rozvoje, strategií a mezioborové spolupráce v akademické i aplikační sféře."

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

"Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. dlouhodobě spolupracuje s Jihočeskou univerzitou, jednotlivými fakultami a především Kanceláří transferu technologií. Spolupráce probíhá formou realizace společných projektů, propojováním zasídlených firem v JVTP s experty z JU, vzájemného zapojování zaměstnanců JVTP a KTT do hodnotících komisí soutěží o nejlepší podnikatelské záměry, projektu Jihočeských podnikatelských voucherů, organizací společných konferencí, seminářů, exkurzí pro studenty, přednášek apod."

Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě

OP VVV - Budování expertních kapacit - transfer technologií

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628

op vvv

«StartPrev123NextEnd»
Page 1 of 3

Completed projects

The project supported from the Operational programme Research and Development for Innovations whose aim is the setting and opening the Centre of Transfer of Technologies with two mutually co-operating departments on the side of the University of South Bohemia in České Budějovice and on the side of the Biological Centre of The Czech Academy of Sciences.

Bridge4Innovation is a project of The University of South Bohemia in České Budějovice, the South Bohemian Agency for Support of the Innovative Business and the Biological Centre of The Czech Academy of Sciences financed from the European Social Fund of the European Union.