Všechny novinky - JCTT

Country for Patents

Transfer technologií, patentování a Transfera.cz prezentovány před rektory českých univerzit.

Vedoucí kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity, RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., byla požádána, aby prezentovala výsledky komercializace a aplikované přístupy z hlediska ODV. Jednalo se o kulatý stůl „Country for Patents“, CRP projektu s názvem "Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie České republiky 2019 - 2030", kde ostatními účastníky byli rektoři a prorektoři zapojených univerzit v rámci tohoto projektu.  Zároveň dr. Štemberková představila činnost a aktivity spolku Transfera.cz, kde je Jihočeská univerzita zastoupena na místopředsednické pozici. Tato akce proběhla ve čtvrtek 5. listopadu 2020. V rámci tohoto kulatého stolu vystoupili další přednášející, kterými byli paní Mgr. Hana Churáčková, Ph.D. zástupkyně Úřadu průmyslového vlastnictví a Mgr. Mikuláš Vargič, právník, který pracuje pro UOCHB a I&I Prague.

KTT JU má k dispozici záznam z této akce. V případě zájmu o shlédnutí se neváhejte obrátit s požadavkem na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Portál Vědavýzkum.cz pomáhá propagovat výsledky VaV Jihočeské univerzity

Vlivný portál Vědavýzkum.cz zveřejňuje novinky ze světa vědy a výzkumu a své příspěvky si pečlivě vybírá. Zejména proto nás velmi těší, že se v minulém týdnu na portále objevili hned dva články týkající se Jihočeské univerzity a zde realizovaného transferu technologií.

 

Prvním článkem je interview s panem doc. Jakubem Bromem ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity a to na téma aplikace výsledku jeho vědecko výzkumné činnosti do komerční sféry. Konkrétně se jedná o SW RemoteGuard, který je zároveň výstupem projektu TAČR GAMA TG03010027 zaměřeného na tzv. proof-of concept aktivity. SW pomocí dat z družice dokáže vyhodnotit kvalitu vody ve vodních náržích. Služby budou nabízeny přes e-shop "remotewaterquality.cz". Je to vůbec první případ na JU, kdy je výsledek VaV činnosti nabízen on-line cestou.

Odkaz na celý článek zde.

Druhý článek zveřejněný na portále Vědavýzkum.cz je souhrn činnosti Kanceláře transferu technologií na JU zaměřené na komunikaci s firemní sférou. Hlavním podnětem bylo zdůraznit, že i v současné nelehké "covidové" době se KTT JU daří navazovat kontakty s firmami a úspěšně v rámci spolupráce uzavírat smluvní ujednání či podávat společné grantové žádosti.

Odkaz na celý článek zde.

Infolist KTT JU č. 10

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity vydala v pořadí již 10. Infolist. Toto aktuální číslo obsahuje informace k probíhajícím činnostem kanceláře, jako jsou přihlášky vybraných technologií do předmětných výzev, zpracovávání změn v realizovaných projektec a např. spolupráce s komerční sférou. V neposlední řadě číslo obsahuje pozvánky na zajímavé akce/konference a dále aktuální přehled případů ochrany duševního vlastnictví.

Infolist č. 10 ke stažení zde.

Propagace JU v rámci Bulletinu Transferu Technologií na Slovensku

Na Kacelář transferu technologií JU se obrátil redaktor slovenského časopisu s transferovou tematikou s názvem Transfer Technológií Bulletin. Měl zájem o zajímavost z oblasti úspěšného transferu technologií z akademického prostředí do praxe. Ve spolupráci s oddělením marketingu JU byl slovenskému bulletinu poskytnut článek ke sturgeon friendly kaviáru a kaviárové kosmetice spolu s fotografiemi k tomuto tématu a fotografiemi Jihočeské univerzity. Zároveň byla v článku představena Kancelář transferu technologií JU.

Celý článek zde.

Celý časopis je k dispozici na stránkách:

https://nptt.cvtisr.sk/sk/ttb-transfer-technologii-bulletin.html?page_id=282

KTT JU získala prostředky na další rozvoj prostřednictvím Institucionálního programu JU

Podpora projektové žádosti v rámci Institucionálního programu JU znamená pro KTT JU další možnosti rozvoje aktivit kanceláře.

Zajištění financování pro rok 2021 je pro KTT velmi důležité zejména z důvodu možnosti kofinancování projektů, díky kterým je kancelář samofiancovatelná.

Také členství v národních a mezinárodních spolcích je velmi důležité pro zviditelnění a další rozvoj a rozhled KTT JU. Tato členství jsou velmi prospěšná pro podporu a implementaci VaV činnosti univerzity. 

Zejména vyhrazení prostředků na ochranu duševního vlastnictví je velmi vítaným krokem. Úhrada souvisejících poplatků ze strany KTT JU je ze strany fakult a konkrétních VaV pracovníků vítána a ne vždy to z důvodu absence takto určeného rozpočtu bylo doposud možné.

Také zachování stávajících činností a marketingových aktivit je pro kontinuální rozvoj velmi žádoucí. Bez prostředků např. na organizaci souteže o nejlepší inovaci by to nebylo možné.

Jako i v řadě jiných oblastí tak i v problematice transferu technologií je legislativní prostředí nestálé a neustále nová pravidla, nařízení a směrnice v oboru tlačí pracovníky do neustáleho dovzdělávání se. Díky prostředkům na zvyšování kompetencí mohou pracovníci KTT JU držet krok s ostatními.

Cena INOVACE roku 2020 vyhlašovaná Asociací Inovačního Podnikání

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku.

V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice.

 

Kritéria

Do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba).

Přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi).

Přihláška do soutěže musí obsahovat jednoznačnou charakteristiku plnění kritérií této soutěže:

A- technická úroveň produktu
B- původnost řešení
C- postavení na trhu
D- vliv na životní prostředí

 

Termíny

Uzávěrka přihlášek 24. ročníku je 31. října 2020; možnost konzultace komplexnosti připravené přihlášky – do 16. října 2020, nebo podle dohody.

Poplatek za přihlášení do soutěže činí 4000 Kč.

Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2020, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 1. – 4. 12. 2020.

Vybrané produkty budou zveřejněny v odborném časopisu Inovační podnikání & Transfer technologií vydávaném AIP ČR, z.s., dalších médiích a na webové prezentaci AIP ČR, z.s.

 

Přihlášení

Přihlášky se vyplňují do formuláře, který bude umístěn včas ke stažení na adrese www.aipcr.cz nebo v časopise Inovační podnikání & Transfer technologií.

Přihláška i s přílohami se zasílá ve dvou vyhotoveních na adresu:
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Přihláška se posílá navíc elektronickou poštou na adresu:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vyhodnocení

Vyhodnocení provádí desetičlenná komise složená z odborníků

  • Akademie věd České republiky
  • Asociace inovačního podnikání České republiky, z.s.
  • CzechInno, z.s.p.o.
  • České společnosti pro jakost, z.s.
  • Českého vysokého učení technického v Praze
  • Ministerstva průmyslu a obchodu
  • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  • Úřadu průmyslového vlastnictví

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2020 proběhne 1. prosince 2020 v Praze.

KTT JU přihlásila 7 technologií do výzvy Transfery a CzechInvestu

V rámci spolupráce národní platformy Transfera.cz a agentury CzechInvest byla vyhlášen výzva k předložení projektů a technologií. Cílem výzvy je vyhodnocení komerčního potenciálu a případně posunout konkrétní záležitost k dalšímu jednání. 

Celé znění výzvy zde.

KTT JU do této vyzvy přihlásila celkem 7 technologií. Většinou se jedná o výstupy projektu TAČR GAMA 1, ale i o další, u kterých byl zájem o přihlášení ze strany původce technologie.

Podmínkou pro zařazení technologií do výzvy bylo zpracování stručného abstraktu dle zadané osnovy.

Konkrétně byly přihlášeny tyto výsledky VaV činnosti:

- RemoteGuard, SW pro odhad chemických a biofyzikálních parametrů povrchových vod - původce: doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.

- Bezkontaktní detekce zdravotního stavu ryb - původce: Ing. Petr Císař, Ph.D.

- Konsolidační Software - JellyFish - původce: Ing. Jan Fesl, Ph.D.

- Longhand - Zařízení pro dálkové ovládání potenciometrů elektronických přístrojů, zejména analogových hudebních zesilovačů - původce: Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D.

- Zařízení pro zachycení sedimentů, zejména na přítoku do vodních nádrží - původce: Ing. Ján Regenda, Ph.D.

- Zařízení pro čištění odpadní vody - původce: Ing. Ján Regenda, Ph.D.

- SW Nanotruth - původce: Ing. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.

 

Infolist KTT JU č. 9

Kancelář transferu technologií JU vydala v pořadí již 9. Infolist. Toto vydání obsahuje aktuální grantové výzvy, pozvánky na zajímavé akce, přehled aktivit KTT JU a další aktuality z oblasti transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví na JU.

Ke stažení zde.

KTT JU bude mít zastoupení v Národní informační platformě MPO

MPO v současné době zpracovává aktualizaci Národní RIS3 strategie. Společně s Národní RIS3 strategií budou aktualizovány také stávající Národní inovační platformy, které jsou konzultačními skupinami zřízenými pro jednotlivé oblasti inteligentní specializace. Národní inovační platformy (NIP) hrají důležitou roli v nastavení a zpřesnění intervencí z evropských fondů a resortních programů.

V této souvislosti se MPO obrátilo na Transferu a nabídlo jí možnost nominovat do každé NIP svého zástupce.  Bezesporu to poukazuje na rostoucí význam spolku Transfera.  MPO očekává, že zástupce Transfery bude schopen v rámci NIPu zajistit “pohled potřebného "mostu" mezi výzkumnou a aplikační sférou“.

Níže uvádíme nominace do jednotlivých NIPů za Transferu:

NIP I. Pokročilé stroje a technologie – Aleš Hála (FÚ AV ČR)

NIP II. Digitální technologie a elektrotechnika Martin Duda (VŠB-TUO)

NIP III. Doprava pro 21. století – Ing. Michal Krempl, Ph.D. (CDV)

NIP IV. Péče o zdraví – Eva Janouškovcová (MUNI)

NIP V. Kulturní a kreativní odvětví – Hana Kosová (UK), zástupce Petr Kubečka (UPOL)

NIP VI. Udržitelné zemědělství a environmentální odvětví – Růžena Štemberková (JU)

KTT JU úspěšně obhájila projekt zaměřený na PoC aktivity

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla jako ostatní kolegové z transferových center jednotlivých univerzit, kteří administrovali projekty na ověření proof of concept, pozvána Technologickou agenturou ČR k obhajobě realizovaného projektu, který byl zaměřen na Proof-of-Concept aktivity. Rozsah a zaměření prezentace pro obhajobu byl jednoznačně vymezen poskytovatelem dotace.

Komise byla ve složení 4 členů, 2 z Technologické agentury a 2 externí odborníci.

V rámci dvouhodinové obhajoby bylo představeno zejména ukotvení Kanceláře transferu technologií JU, jejich významných povinnostech a dosažených výsledcích od roku 2012 a ukotveních v rámci interního systému prostředí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dále bylo představeno ukotvení a KTT JU role v rámci ekosystému Jihočeského regionu a systém vzájemných provazeb. Dále byl přestaven systém komercializace, složení Rady pro komercializaci a způsob výběru proof of concept projektů, stejně jako jejich průběžné realizace a naplňování a následné implementace. Na závěr prezentace byl poskytnut prostor pro  dotazy ze strany jednotlivých členů komise.

Po vyhodnocení bylo konstatováno ze strany poskytovatele, že projekt byl úspěšně obhájen s velmi dobrým hodnocením.

Domníváme se, že tento  dosažený výsledek je ukazatelem správného směřování činností KTT JU a nastavení řízení projektů.

Pokračující PoC projekt je právě v realizaci. 

«StartPrev6789101112131415NextEnd»
Page 11 of 36