Hodnocení ekologické účinnosti ekozemědělských dotací

Hodnocení ekologické účinnosti ekozemědělských dotací

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

V souladu s rozvojovými cíly ČR a EU je vzrůstající podíl zemědělské půdy obhospodařován v nejrůznějších „ekologických“ režimech. Smyslem příslušných dotací je udržet hospodaření v krajině při zachování a posílení jejich ekologických funkcí, zejména ochrany biologické rozmanitosti. Bohužel se různé dotační tituly příliš často míjejí jejich deklanovaným účinkem – příčinou že být nevhodné nastavení dotačního titulu, nevhodnost příslušného titulu pro konkrétní lokalitu či oblast zřídka pak nesprávné splnění dotačních podmínek. Příspěvek režimu hospodaření k ochraně biologické rozmanitosti lze poměrně snadno hodnotit pomocí modelových skupin organismů, zejména vybraných řádů hmyzu.

Ukázka:

Podmínky

Rychlý průzkum situace v terénu – ca 2 pracovní dny během vegetační sezóny. Důkladné zhodnocení -  ca 1 týden, ideálně však po více let. Cena dohodou.

Ekoochranářské hodnocení lokalit

Ekoochranářské hodnocení lokalit

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Průzkumy fauny vybraných řádů hmyzu (zejm. Odonata, Orthoptera, Lepidoptera, Hymenoptera – Aculeata) a dalších členovců (pavouci, sekáči) na lokalitách určených k investiční výstavbě, nebo naopak ochraně, či změně kultury. Hodnocení významu lokality z lokálního i regionálního hlediska, posouzení vhodnosti současného hospodaření a návrhy péče o stanoviště.

Ukázka:

Podmínky

Cena dle dopravní dostupnosti a rozsahu zakázky. Trvání zakázky vždy min. 1 rok.

Determinační servis vybraných skupin

Determinační servis vybraných skupin

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Zástupce řádů, s nimiž pracuje naše pracoviště určujeme pro nekomerční zájemce na přísně nekomerční bázi.

Ukázka:

Podmínky

Komerční determinace by v současné době přesahovala naše kapacity a přistupujeme k ní jen za výjimečných okolností.

Analýza proteinů a peptidů pomocí hmotnostní spektrometrie

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra molekulární biologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Analýza proteinů a peptidů pomocí LC- MS/MS

Aplikace: Identifikace izolovaných proteinů, proteinových směsí, proužků z PAGE gelů/2D elektroforézy. Analýza peptidů, posttranslačních modifikací, DeNovo sekvencace. Label Free a iTRAQ kvantifikace

Instrument: Hmotnostní spektrometr Q-Tof Premier (Waters); Kapalinová chromatografie NanoAcquity UPLC (Waters)

Ukázka: https://sites.google.com/site/cbproteomics/

Podmínky

Ústav chemie a biochemie

Ústav chemie a biochemie

Kdo jsme?

Ústav chemie a biochemie je výzkumně vzdělávací jednotkou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výchova studentů probíhá v bakalářských a magisterských  studijních oborech Chemie, Biologická chemie, Chemie pro vzdělávání a Učitelství chemie pro střední školy. Nedílnou součástí práce ústavu je i výzkumná  činnost, která je úzce spjata s výchovou kvalitních studentů.

Co děláme a pro koho?

Výzkumné aktivity Ústavu chemie a biochemie z velké části navazují na biologické disciplíny tradičně pěstované na Přírodovědecké fakultě JU nebo na ústavech Biologického centra AVČR. Vedle toho se rozvíjí i projekty na rozhraní s dalšími přírodovědnými obory na fakultě jako je fyzika, matematika nebo informatika. Výzkum na Ústavu chemie a biochemie je možné rozdělit na několik okruhů: Environmentální chemie, Strukturní biochemie, Biofyzikální chemie a Nanotechnologie

Proč existujeme?

Posláním ústavu je rozvoj chemických oborů na PřF JU a to převážně ve spojení s klasickými i moderními biologickými disciplínami, které se PřF JU dlouhodobě budují. Ústav vychovává odborníky vzdělané v chemických oborech jak pro akademickou sféru tak i pro sféru komerční nebo pro státní správu.  Vedle odborné přípravy zajišťuje ústav i vzdělávání budoucích učitelů chemie pro střední školy v kombinacích s ostatními přírodovědnými obory.

Kam směřujeme?

Ústav chemie a biochemie PřF JU by měl v dlouhodobém horizontu zajišťovat výchovu odborníků v chemických disciplínách s důrazem na interdisciplinární vzdělávání na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia.

Kde nás najdete?

Zobrazit mapu

Kontaktní údaje

adresa:

Branišovská 31a,

České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: +420 387 775 533
Fax:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://uch.prf.jcu.cz/

Ústav fyziky a biofyziky

Ústav fyziky a biofyziky

Kdo jsme?

Ústav vzniklý se vznikem Přírodovědecké fakulty, který navazuje na tradiční studium biofyziky na dřívější Biologické fakultě a rozšiřuje nabídku o další fyzikálně založené obory.

Co děláme a pro koho?

Zajišťujeme vzdělávání v akreditovaných bakalářských a magisterských oborech.

Pracovníci ústavu jsou řešiteli grantů GA ČR a MŠMT, spolupracují s ostatními univerzitami (UJEP, UK), ústavy AV ČR (ÚCHP, AÚ) a zahraničními partnery (Německo, USA, Švédsko).

Hlavní směry výzkumné činnosti jsou:

 • biofyzika fotosyntézy (přírodní i umělé), molekulární spektroskopie

 • experimentální fyzika nízkoteplotního plazmatu , depozice tenkých a nanostrukturovaných povrchů

 • elektrotechnika, zpracování signálů, audiovizuální technika

 • počítačové modelování (kapalin, povrchů, biomolekul, plazmatu, atmosféry)

 • astronomie a astrofyzika, plazmová astrofyzika, sluneční fyzika - částicové, hybridní a MHD počítačové simulace

 • modelování atmosféry a klimatu, fyzikální parametrizace klimatických modelů.

Proč existujeme?

Ústav garantuje bakalářské studijní obory Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika a Měřící a výpočetní technika a navazující magisterské studijní obory Biofyzika a Učitelství fyziky pro střední školy.

Kam směřujeme?

Naším cílem je výukově a vědecky se rozvíjet v oblastech experimentální biofyziky (optická laboratoř), fyziky plazmatu, povrchů a tenkých vrstev (experimentálně i teoreticky), počítačového modelování a aplikované elektrotechniky (měřicí a řídící technika, audiovizuální technika).

V oblasti aplikované fyziky a elektrotechniky usilujeme o užší spolupráci s výrobní sférou. Tato snaha je zahrnuta do připravovaného magisterského programu Aplikovaná měřicí a výpočetní technika.

Kde nás najdete?

Zobrazit mapu

Kontaktní údaje

adresa:

Branišovská 31a,

České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: +420 387 772 218
Fax:
E-mail:
Web: http://ufy.prf.jcu.cz/

Ústav matematiky a biomatematiky

Ústav matematiky a biomatematiky

Kdo jsme?

Ústav matematiky a biomatematiky vznikl z rozhodnutí akademického senátu PřF JU k 1.1.2009.

Co děláme a pro koho?

Zabezpečujeme výuku matematiky pro PřF JU. Společně s BC AV ČR se primárně zaměřujeme na aplikace matematiky v biologicko-ekologických oborech.

Proč existujeme?

Ústav garantuje bakalářský obor Matematika  pro vzdělávání a magisterský obor Učitelství matematiky pro střední školy. Oba obory jsou určeny pro kombinaci s dalším studijním oborem v rámci  JU. Nově také Ústav garantuje bakalářský obor Aplikovaná matematika. Hlavními směry výzkumné činnosti Ústavu jsou zejména aplikace matematiky v biologii a ekologii.

Kam směřujeme?

Směřujeme k vytvoření excelentního pracoviště orientovaného na aplikace matematiky především v biologicko-ekologických oborech.

Kde nás najdete?

Zobrazit mapu

Kontaktní údaje

adresa:

Branišovská 31a,

České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: +420 387 772 244
Fax:
E-mail:
Web: http://umb.prf.jcu.cz/

Ústav aplikované informatiky

Ústav aplikované informatiky

Kdo jsme?

Ústav aplikované informatiky (zkráceně UAI)  vznikl 1.1.2009.

Co děláme a pro koho?

V oblasti vědecké činnosti se naši akademičtí pracovníci věnují zejména: dlouhodobé archivaci elektronických dat, bezdrátovým senzorickým sítím, bezpečnosti, systémové integraci atd.

V oblasti odborné činnosti Ústav aplikované informatiky garantuje činnost počítačového clusteru, který je zapojen do výpočetní sítě MetaCentrum CESNETu.

Proč existujeme?

Ústav garantuje bakalářské obory Aplikovaná informatika a Informatika pro vzdělávání. Obor Informatika pro vzdělávání je určen pro kombinaci s dalším studijním oborem v rámci JU. Přitažlivou kombinací je např. Informatika – Archivnictví, kterou zajišťujeme ve spolupráci s Filosofickou fakultou.

V bakalářské studijním programu Aplikovaná informatika si studenti vybírají z následujících specializací:

 • Management informačních systémů

 • Elektronické bankovnictví

 • Design webových aplikací

 • Bioinformatika

 • Bezpečnost a sítě

Kam směřujeme?

Naším cílem je nyní získat akreditace pro navazující magisterské studium a absolventům bakalářských studijních programů nabídnout možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Kde nás najdete?

Zobrazit mapu

Kontaktní údaje

adresa:

Branišovská 31a,

České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://uai.prf.jcu.cz/

Laboratoř síťových technologií

Certifikovaná výuka počítačových sítí a síťové bezpečnosti

Certifikovaná výuka počítačových sítí a síťové bezpečnosti

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Ústav: Ústav aplikované informatiky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Administrování menších a středních sítí. Rozdělení (dle chronologického postupu) do třech podskupin:

a) Základy počítačových sítí, design a protokoly.

b) Správa aktivních prvků druhé vrstvy (přepínače).

c) Správa aktivních prvků třetí vrstvy (směrovače).

Studium se skládá z jednotlivých semestrů a každý končí závěrečnou zkouškou a získáním certifikátu. Na základě úspěšně složené zkoušky lze pokračovat studiem dalšího semestru.

Výuka bude prováděna jak výkladem teoretických znalostí, tak také následně formou praktických cvičení (simulací, experimentů), kde bude teorie aplikována v praxi. Dalším pilířem bude domácí samostudium e-learningových studijních podkladů.

 • Rozsah a probírané látky a její obsah je certifikován pro výuku.

 • Způsob vedení výuky je certifikován.

 • Vyučující zajišťující výuku museli projít školením a splnit podmínky pro získání certifikace opravňující je k výuce těch předmětů.

Výstupem z úspěšného absolvování každé podskupiny bude mezinárodně uznávaný certifikát.

Ukázka: http://www.netacad.cz/

Podmínky

Výuka může probíhat po vzájemné dohodě obou stran v určeném termínu. Doporučenými měsíci na zahájení výuky jsou měsíce říjen a březen. V případě zájmu o intenzivní kurz se pak doporučuje začít koncem června a může skončit nejdříve za dva měsíce od zahájení.

Na výuku jsou tyto požadavky:

 • Technické angličtina z oblasti počítačů a informatiky.

Pro přijetí ke studiu se neskládají žádné přijímací zkoušky.

Cena je stanovena na 17850,- Kč/semestr.

Dendrochronological analysis of wood

Dendrochronological analysis of wood

Place

University: University of South Bohemia in České Budějovice
Faculty:
Faculty of Science
Department:
Department of Botany
Street:
Branišovská 1016
City: České Budějovice

The guarantor

Name and surname: František Adamec, technological scout
Tel.: +420 38777 6262
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifications

The service is based on field sampling of dendrochronological samples either with a Presler drill or chainsaw, or by other means. The samples are transported to the laboratory and measured on the TimeTable instrument. The results are compared with standard curves for specific types of wood. If possible, the date of the felling of a tree is determined or the age of individual items of wood from historic constructions.

Sample:http://lape.prf.jcu.cz/specializace/dendrochronologie/

Conditions

The laboratory performs sampling for analysis at the site of the customer, provides storage and the transfer of the material and its comprehensive analysis. We usually count the time of technical collection and consultation as well as the time the spent by the analyst on the given project during the analysis. The price is usually around 400 CZK per hour without VAT. The product is a comprehensive analytical report, usually transmitted in digital form. The price of individual measurement ranges between 500-1000 CZK per measured sample.

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 5 of 10