Monitoring výskytu invazních druhů ČR v krajině

Monitoring výskytu invazních druhů ČR v krajině

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Monitorování výskytu nepůvodních druhů rostlin je vhodné na všech typech stanovišť od právně chráněných lokalit až bezprostřední okolí lidských sídel a to pro potřeby soukromé i ochrany přírody, tedy například odborné studie pro dotační a grantové tituly, inventarizační průzkumy, atd.

Dle domluvy s klientem je uskutečněno několik návštěv, během nichž je zmapováno a vyhodnoceno zájmové území z hlediska výskytu nepůvodních druhů. Výsledky mohou být dále srovnány s okolím lokality, s jinými lokalitami podobného typu či historickým stavem téhož místa.

Výstupem je monitorovací zpráva se seznamem druhů s komentářem (odborný posudek, inventarizační posudek, atd.)

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka: http://www.daphne.cz/webfm_send/8

Podmínky

Monitoring by měl probíhat během vegetační sezóny, možno i bezprostředně po jejím skončení v závislosti na aktuálním vývoji počasí.

Cena je smluvní podle rozsahu a komplikovanosti práce.

Modelování šíření invazních druhů

Modelování šíření invazních druhů

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Pomocí sofistikovaných softwarových nástrojů a databází znalostí o invazních druzích i jejich lokalitách lze namodelovat jejich chování v blízké budoucnosti. To poskytne cenné podklady využitelné jak pro potřeby ochrany přírody, tak i soukromých vlastníků pozemků.

Výstupem je srozumitelný model šíření vytipovaných druhů pro zvolené území, případně i v kontextu celé ČR.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka:

Podmínky

Modelovat šíření lze kdykoliv v závislosti na objemu požadovaných výstupů.

Cena je smluvní podle rozsahu a komplikovanosti práce.

Přednášky a exkurze pro veřejnost na téma Invazní rostlin

Přednášky a exkurze pro veřejnost na téma Invazní rostlin

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Exkurzi libovolné délky lze zorganizovat přímo na místě anebo může botanik doporučit lokalitu v okolí místa, které zákazník preferuje. Kromě invazních druhů lze demonstrovat i ostatní byliny, dřeviny, popřípadě další skupiny organismů s domluvenou mírou obtížnosti.

Přednášku je možné zorganizovat přímo na místě, které chce zákazník. Časový rozsah, odborná úroveň a přesná náplň jsou na domluvě se zákazníkem. Dá se spojit i s exkurzí.

Tato služba je vhodná především pro školy, přírodovědné kroužky a ekocentra, dá se ale využít jak pro například kluby českých turistů či zemědělské podniky.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka: http://botanika.bf.jcu.cz/exkurze.php

Podmínky

Cena se odvíjí od délky exkurze či přednášky. Zvlášť se platí cestovné.

Na jednoho botanika by měla připadnou skupina maximálně 15-20 účastníků. Počet účastníků přednášek není omezen.

Zhodnocení vlivu invazních druhů na konkrétní území

Zhodnocení vlivu invazních druhů na konkrétní území

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

V návaznosti na provedený monitoring zájmového území anebo s využitím dat klienta lze provést detailní zhodnocení vlivu invazních druhů na sledovanou oblast. Lze ho vypracovat se zřetelem na chráněné druhy, cenné biotopy, ekonomické parametry anebo jiné faktory podle přání klienta. Součástí služby může být i modelování šíření vybraných druhů

Výstupem je hodnotící zpráva s komentářem a případnými požadovanými daty.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka:

Podmínky

Vliv invazních druhů lze zhodnotit kdykoliv, pokud jsou k dispozici potřebná data. V případě návaznosti na monitoring je toto zhodnocení vázáno na příznivý stav vegetace, stejně jako v případě monitoringu.

Poradenství při omezování a likvidaci populací invazních druhů

Poradenství při omezování a likvidaci populací invazních druhů

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Nežádoucí populace invazních druhů rostlin lze omezovat či v případě maloplošného výskytu i úspěšně likvidovat. Výstupem je plán managementu šitý na míru klientovi, který bude vycházet z aktuálních poznatků odborné literatury i z praktických zkušeností s likvidací cílových druhů v ČR i jinde ve světě. Této službě může předcházet monitoring i zhodnocení vlivu cílových druhů.

Naši specialisté mohou i dohlížet na právě prováděné práce nebo monitorovat úspěšnost provedeného zásahu. Služba je nabízena pro státní zprávu, firmy, i soukromé vlastníky pozemků.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka:

Podmínky

Cena je smluvní podle rozsahu a komplikovanosti práce.

Restaurační ekologie – Ekologie obnovy

Restaurační ekologie – Ekologie obnovy

Charakteristika

  • Obnova krajiny

  • Obnova opuštěných polí

  • Obnova míst narušených těžbou a jiných prům. činností

  • Obnova říčních ekosystémů(mj. ochrana před povodněmi)

  • Obnova degradovaných luk

  • Obnova přir. skladby lesů

Kde nás najdete?

//www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=přírodovědeck%C3" target="_blank">Zobrazit mapu

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
adresa:

PřF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

IČ: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://botanika.prf.jcu.cz/restoration/

Biologický monitoring – zhodnocení stavu lokalit poškozených vlivem člověka či přírodní katastrofou

Návrh vhodného managementu lokalit poškozených čiností člověka či přírodní katastrofou

Vedení botanických exkurzí

Vedení exkurzí na obnovené lokality

Přednášky o ekologii obnovy

 

Biologický monitoring – zhodnocení stavu lokalit poškozených vlivem člověka či přírodní katastrofou

Biologický monitoring – zhodnocení stavu lokalit poškozených vlivem člověka či přírodní katastrofou

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Provedení monitoringu stavu lokalit poškozených člověkem je vhodné na všech výše uvedených stanovištích (opuštěná pole, degradované louky, místa narušená těžbou či jinou průmyslovou činností, narušené říční systémy, degradované lesy ) a to pro potřeby soukromé i ochrany přírody, tedy například odborné studie pro dotační a grantové tituly, farmplány, inventarizační průzkumy, atd.

Dle domluvy s klientem jsou provedeny 1-2 návštěvy, během nichž je prováděno hodnocení situace. Nynější stav je porovnán se stavem před zásahem. Pokud chybí potřebná dokumentace o historiii území je tak učiněno alespoň porovnáním s nezasaženým okolím lokality, s jinými lokalitami podobného typu  či  pomocí historických leteckých snímků (vzálenost vhodného zdroje diaspor pro obnovu apod.).

Výstupem je monitorovací zpráva se seznamem druhů s komentářem (odborný posudek, inventarizační posudek, atd.)

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka: http://ziva.avcr.cz/data/pdf/2010-05-17-16-09-50-9d82fc568961a365723f319bdeace266.pdf

Podmínky

Monitoring musí probíhat během vegetační sezóny, tj. v létě a pokud vyžaduje lokalita tak i na jaře.

Cena je smluvní podle rozsahu a komplikovanosti práce.

Návrh vhodného managementu lokalit poškozených čiností člověka či přírodní katastrofou

Návrh vhodného managementu lokalit poškozených čiností člověka či přírodní katastrofou

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

U nás bohužel naprosto převládají drahé technické rekultivace narušených míst: rekultivace 1 ha výsypek nebo pískoven stojí cca 1.5 mil. Kč (bez následné péče)

1992 - 2008 stát vynaložil „na zahlazení následků hornické činnosti“ 37 mld Kč, firmy dalších 11 mld – valná část šla na rekultivace

VĚTŠINA TĚCHTO PENĚZ BYLA ZBYTEČNĚ VYHOZENA!

samovolné zarůstání (spontánní sukcese) narušených míst vede ve většině případů k lepším výsledkům než technické rekultivace a je zadarmo! (výjimky: toxická stanoviště, místa kde hrozí eroze nebo kontaminace okolí, místa specif. určení – např. rekreace).

Vyhodnotíme nejšetrnější návrh managementu jak k přírodě, tak k finančním prostředkům investora.

Výstupem je návrh managementu lokality. V případě farmplánu prodiskutovaný s hospodářem, případně i  monitorovací zpráva se seznamem druhů rostlin s komentářem.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka:

Podmínky

Monitoring rostlin je třeba provádět ve vegetační sezóně (nejlépe červen-srpen).

Cena je smluvní podle rozsahu a komplikovanosti práce, vzhledem k větší odbornosti je vyšší než u klasického monitoringu.

Vedení botanických exkurzí

Vedení botanických exkurzí

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Exkurzi je možné zorganizovat přímo na místě, které chce zákazník, nebo může botanik doporučit lokalitu v okolí místa, které zákazník preferuje. Může být půldenní – několikadenní.

V rámci exkurze je možné učit se jak rostliny základní a běžné, tak obtížné skupiny rostlin. Může být diskutována sitace a nebezpečí rostlin invazních. Obtížnost je potřeba domluvit předem, abychom vybrali vhodného vedoucího.

Tato služba je vhodná především pro školy, přírodovědné kroužky a ekocentra, dá se ale využít jak pro například kluby českých turistů či zemědělské podniky.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka: http://botanika.bf.jcu.cz/exkurze.php

Podmínky

Cena se odvíjí od délky exkurze. Zvlášť se platí cestovné.

Na jednoho botanika by měla připadnou skupina maximálně 15 lidí.

Vedení exkurzí na obnovené lokality

Vedení exkurzí na obnovené lokality

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Místo exkurze je třeba předem domluvit podle typu požadované lokality (opuštěná pole, degradované louky, místa narušená těžbou či jinou průmyslovou činností, narušené říční systémy, degradované lesy, krajina ). Odborník může doporučit lokalitu v okolí místa, které zákazník preferuje. Exkurze může být půldenní – několikadenní.

V rámci exkurze je možné demonstrovat jak rekultivace úspěšné tak neúspěšné.

Tato služba je vhodná především pro společnosti zodpovědné za poškození krajiny a/nebo za následné rekultivace (těžařské společnosti, zemědělská odvětví,…). Lze ale přednášet také pro školy, přírodovědné kroužky a ekocentra.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka:

Podmínky

Cena se odvíjí od délky exkurze. Zvlášť se platí cestovné.

Na jednoho vedoucího by měla připadnou skupina maximálně 15 lidí.

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 2 of 10