Super User

pondělí, 20 říjen 2014 02:35

Biotechnologické centrum

Charakteristika

Historie Biotechnologického centra sahá do roku 1991, kdy byla založena Laboratoř aplikované molekulární biologie rostlin (společná laboratoř Kateder pícninářství, odd. genetiky a šlechtění rostlin a Katedry rostlinné výroby, odd. ochrany rostlin). V roce 2003 byla Laboratoř transformovaná do podoby samostatného výzkumného útvaru Zemědělské fakulty a přestěhovala se do nových prostor v pavilonu E (mikrobiologie). V roce 2009 se Biotechnologické centrum stalo součástí Katedry rostlinné výroby a agroekologie. Stávající pedagogické a vědecko-výzkumné zaměření Biotechnologického centra je cíleno do oblasti genetiky a šlechtění rostlin a do oblasti rostlinných biotechnologií, garantuje či se podílí na výuce v bakalářských oborech Zemědělské biotechnologie; v navazujících magisterských oborech Zemědělské inženýrství, Rostlinné biotechnologie, BOZO; a doktorských studijních oborech Speciální produkce rostlinná, Zemědělské biotechnologie a Ochrana rostlin.

Z pohledu výzkumné činnosti je Biotechnologické centrum zaměřené na problematiku rostlinných biotechnologií a aplikovaných otázek molekulární biologie rostlin. Výzkumné zaměření Biotechnologického centra je cíleno na aplikaci molekulárních markerů ve šlechtění rostlin pro účely identifikace a popisu odrůd a genových zdrojů rostlin, na detekci GMO, do oblasti vývoje molekulárních selekčních markerů ve šlechtění a do oblasti molekulární ekologie a taxonomie (využití molekulárního přístupu v populační genetice planých druhů rostlin). Významnou oblastí činnosti je i problematika polyfaktoriálního hodnocení a molekulárního markerování kmenů hub.

 

pondělí, 20 říjen 2014 01:59

Laboratoř aplikované ekologie

 

Základní odborné a výzkumné zaměření LAE spočívá v hodnocení ekologických funkcí krajiny a vlivu zemědělského hospodaření, hodnocení funkce vegetace a její význam pro disipaci sluneční energie, vodní režim a kvalitu povrchových vod, hydrochemické a pedochemické procesy apod. Předmětem výzkumu je prohloubení znalostí o funkčních procesech určujících stav klíčových ekosystémů a uplatnění holistických kriterií k posouzení vlivu a dopadů zemědělského hospodaření v krajině. To předpokládá kontinuální pozemní monitoring vybraných parametrů propojený s průběžnou analýzou dat dálkového průzkumu Země (družicové a letecké snímání povrchu krajiny) a synteticky zpracovaný v prostředí GIS.

Dosavadní výsledky výzkumu ukázaly reálné možnosti aplikovat tyto postupy v krajinném managementu, pro přípravu dokumentace územního plánování (ÚSES, ÚPD), pro efektivní plánování a realizaci rekultivačních postupů, pro stanovení parametrů stavu ekosystémů v plánech péče o chráněná území apod.

 

pondělí, 20 říjen 2014 01:01

Laboratoř analýzy krmiv a potravin

Charakteristika

Laboratoř pro analýzu krmiv a potravin působí na katedře genetiky, šlechtění a výživy zvířat ZF JU v Č. Budějovicích. Laboratoř provádí analýzu živin v objemných a jadrných krmivech, ale rovněž i v mase a v mléce. Tomu odpovídá velmi dobré přístrojové vybavení. Laboratoř se specializuje na stanovení organických živin. Laboratoř se dále specializuje na stanovení stravitelnosti organické hmoty a bílkovin v krmivech pro monogastry pepsinovou metodou na přístroji Daisy Analyser od firmy ANKOM. Kromě této metody je v laboratoři rozvíjena i pepsin-celulázová metoda pro stanovení bachorové degradovatelnosti organické hmoty na již výše uvedeném přístroji. V laboratoři je od roku 2002 k dispozici přístroj NIRS od švédské společnosti Tecator, který pracuje na bázi blízké infračervené spektrometrie. Tento přístroj umožňuje rychlé stanovení většiny organických živin v běžných krmivech a potravinách nechemickou metodou. Pro činnost přístroje je nutná kalibrace pro analýzu požadované živiny u vybraného typu vzorku. V současné době probíhá příprava těchto kalibrací pro pícniny. Kolektiv pracovníků laboratoře zvládl do současné doby široké spektrum analýz celé řady rostlinných a živočišných materiálů což umožnilo vynikající přístrojové vybavení.

 

Katedra genetiky, šlechtění a výživy zvířat je zaměřena na pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti zootechnických disciplin, a sice na obecnou genetiku a obecnou zootechniku. Dalším předmětem zaměření katedry je výživa a krmení hospodářských zvířat. Pozornost je zde dlouhodobě zaměřena na oblast populačně genetických analýz kvalitativních a kvantitativních znaků a vlastností. Hlavní oblasti zájmu představuje studium mikrosatelitů skotu, genotypizace lokusů pro mléčné proteiny, mléčnou produkci, růstovou a reprodukční kapacitu, dědičné choroby a jiné.

 

neděle, 19 říjen 2014 23:39

Laboratoř kvality bioprodukce

 

Laboratoř kvality bioprodukce je nově budovanou laboratoří Oddělení ekologického zemědělství Katedry rostlinné výroby a agroekologie. Zaměřuje se na zpracování rostlinného materiálu z pokusů Oddělení. Vybavení je koncipováno tak, aby umožnilo přípravu a zpracování vzorků, které jsou následně analyzovány v jiných laboratořích. Laboratoř disponuje kromě drobného zařízení laboratorním mlýnem, šrotovníkem a SEDItesterem.

 

 

Vědecko-výzkumné zaměření laboratoře směřuje do oblasti technologií a biotechnologií průmyslového zpracování biomasy. Její hlavní využití je v oblasti moderního technologického směru tzv. „zelených biorafinerií“ s bezodpadovým využitím biomasy. Pracoviště v posledních létech získalo prioritu v desítkách patentů a užitných vzorů. Na rozdíl od jiných četných biotechnologických pracovišť jsou zde výzkum i výuka orientovány na praktický provoz nových technologií.

 

neděle, 19 říjen 2014 05:35

Monitoring a repatriace ryb a raků

 Služba pro investory i úřady státní správy. Provádíme monitoring ryb a raků s využitím odchytových zařízení, vrší, sítí, elektrických agregátů. Jsme držiteli výjimky ze zákona pro manipulaci s kriticky ohroženými druhy raků (rak říční, rak kamenáč). Zpracujeme posudky, navrhneme postupy prací eventuálně postup při repatriaci ohrožených živočichů.

čtvrtek, 16 říjen 2014 03:15

Měření exploatačních parametrů strojů

 

 • Měření hlukové zátěže ve venkovním i vnitřním prostředí
 • Měření spotřeby paliva mobilních energetických prostředků při pracovním nasazení
 • Měření odebíraného výkonu pracovních orgánů strojů při provozním nasazení
 • Zpracování a vyhodnocení měřených veličin včetně uložení do paměti PC
 • Měření napětí a proudu odebíraného ze sítě s možností dlouhodobého sledování a přenosu dat do PC
 • Měření okamžitých hodnot napětí a proudu včetně účíníku u asynchronních elektrických motorů
 • Sledování okamžité i dlouhodobé spotřeby elektrické energie celých technologických linek jednotlivých objektů a celých areálů
 • Měření točivého momentu a otáček přenášených vývodovým hřídelem traktoru na agregované pracovní stroje
 • Měření odporu pracovních nástrojů nářadí pro zpracování půdy
 • Měření exploatačních parametrů strojních souprav
 • Měření okamžitých hodnot provozních tlaků hydraulických soustav s možností dlouhodobého záznamu jeho kolísání během provozu

 

 

Barvení masných výrobků pomocí speciální barvící a solící směsi. Jednotlivé složky směsi jsou rostlinného původu. Směs umožňuje dosáhnout obvyklého zbarvení masných výrobků bez použití dusitanové solící směsi. Díky využití odlišného působení jednotlivých složek nedochází k postupnému šednutí masných výrobků. Výrobek si zachovává stálou masově růžovou barvu, jejíž odstín závisí na množství použité barvící směsi.

 

 

Zpracování plánů jednotlivých systémů kontroly jakosti a kvality a jejich implementace v provozech zpracování surovin a výroby potravin – zejména masné a mlékárenské provozy.