Super User

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Zemědělská fakulta
Katedra: Katedra krajinného managementu
Ulice: Studentská 13
Město: 37005 České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
Tel.: 387 772754
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Vyhodnocení rozsahu škod a následné ekonomické zhodnocení pro honební společenstva.

Ukázka:  

Podmínky

Smluvní.

 

pondělí, 13 říjen 2014 23:50

Identifikace škůdců lesa

Identifikace hmyzích škůdců podle požerku a návrh řešení a ochrany. Identifikace dřevokazných hub a návrh řešení a ochrany.

 

pondělí, 13 říjen 2014 23:48

Poradenství při zalesňování

 

Zpracování půdního typu a plánu zalesňování (skladba lesa, rozpočet, ochrana mladého porostu).

 

pondělí, 13 říjen 2014 23:47

Poradenství v chovu zvěře

Hodnocení zdravotního stavu celé populace. Zpracování plánu lovu a chovu.

 

 

pondělí, 13 říjen 2014 23:44

Modelování srážko-odtokových situací

Modelování srážko-odtokových situací pro protipovodňové opatření v intravilánech i v zemědělské krajině. Stanovení míry rizika jako souhrnu zranitelnosti území a povodňového nebezpečí pro N-leté vody.

 

 

pondělí, 13 říjen 2014 23:42

Řešení vodního režimu půd

 

Řešení vodního režimu půd - návrh odvodňovacích prvků či řešení závlahy, průzkum existujících odvodňovacích systémů, rekonstrukce existujících odvodňovacích systémů.

 

 

Řešení krajinotvorných prvků zeleně a protierozní ochrany pro jednotlivé pozemky, subpovodí i povodí jako celku za účelem zamezení zrychleného odtoku vody z krajiny, minimalizace degradačních procesů půdy, stanovení erozního ohrožení jednotlivých pozemků dané lokality a návrh optimálních opatření, podpory ekologické stability krajiny, zachování či zvýšení přírodní rozmanitosti na zemědělsky využívané půdě.

 

pondělí, 13 říjen 2014 23:39

Geodetické práce a služby

Geodetické práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodézii ( zaměření či vytyčení hranic pozemků, vytyčení a zaměření staveb, podklady pro projekční činnost, geometrické plány, dělení pozemků, věcná břemena, zaměření inženýrských sítí, zaměření příčných i podélných profilů toků a komunikací a pod.

 

 

Ing. Magdalena Maršíková je úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem pro ověřování:

  • geometrického plánu a kopie geometrického plánu
  • upřesněného přídělového plánu
  • nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí
  • dokumentace o vytyčení hranice pozemku
  • dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole
  • o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru
  • geodetického podkladu pro výstavbu
  • dokumentace o vytyčovací síti
  • dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby
  • dokumentace o dohledu na dodržování prostorové polohy výstavby
  • dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení

 

neděle, 12 říjen 2014 23:56

Marketingové studie

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Zemědělská fakulta
Katedra: Katedra krajinného managementu
Ulice: Studentská 13
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: Doc. Ing. Ladislav Skořepa, CSc.
Tel.:  
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Marketingový výzkum zaměřený na chování spotřebitelů na trhu potravin.

Ukázka:  

Podmínky

Smluvní.