Super User

čtvrtek, 30 říjen 2014 07:52

Reference

PatentCentrum s.r.o.

Oddelovac pata820

LUMOS s.r.o.

From: Andrea Plankova Sent: Wednesday, August 14, 2013 12:50 PM To: “Štemberková Růžena Mgr.”

Vážená paní Štemberková, omlouvám se za pozdější reakci z důvodu dovolené. Již jsme obdrželi veškeré faktury a také paré podepsané licenční smlouvy. Ráda bych Vám touto cestou také poděkovala za vstřícnost, profesionální jednání a za možnost uskutečnit chov omega3 kaprů. Již se těšíme na další spolupráci…

S pozdravem a přáním hezkého dne, Planková A.

LUMOS s.r.o.

Oddelovac pata820

čtvrtek, 30 říjen 2014 07:51

Slovník pojmů

Duševní vlastnictví je soubor práv týkajících se výsledků duševní činnosti, (ochranných) označení, průmyslového vlastnictví a nechráněných nehmotných statků. Předměty duševního vlastnictví vzniklé na JU se rozumí výsledky, které autor / původce vytvořil při plnění úkolů plynoucích z jeho pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k JU, případně při plnění studijních povinností. Tyto předměty duševního vlastnictví mohou mít formu:

a)  průmyslového vlastnictví, které lze chránit zápisem do rejstříku příslušného úřadu, pro účely tohoto opatření jsou zahrnuta i (ochranná) označení

b)  autorských děl,

c)   duševního vlastnictví chráněného obchodním zákoníkem.

Předměty duševního vlastnictví se rozumí předměty autorského práva (autorská díla) a předměty průmyslových práv.

Předměty průmyslového vlastnictví jsou výsledky duševní činnosti, které jsou nové a průmyslově (hospodářsky) využitelné. Jde o vynálezy, biotechnologické vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, ochranné známky. 

Vynález je technické řešení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti, je průmyslově využitelné a chránitelné patentem.

Biotechnologický vynález je patentovatelný, týká-li se biologického materiálu, který je izolován ze svého přirozeného prostředí nebo vyráběn technickým postupem, i když se již v přírodě vyskytl; rostlin nebo zvířat, není-li technická proveditelnost vynálezu omezena na určitou odrůdu rostlin nebo plemeno zvířete; nebo mikrobiologického nebo jiného technického postupu a výrobku, jiného než je rostlinná odrůda nebo zvířecí plemeno, získaného tímto způsobem.

Patent je ochranný dokument, který se uděluje na ochranu vynálezů, které jsou novým technickým řešením, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Užitný vzor je forma ochrany pro technická řešení, která jsou nová, průmyslově využitelná, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti, ale nemusí dosahovat úrovně vynálezu.

Průmyslový vzor je vzhled výrobku nebo jeho části spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení, který je způsobilý ochrany v případě, že je nový a má individuální povahu.

Zlepšovací návrh je technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, případně řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má zlepšovatel právo nakládat.

Ochranná známka je jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Topografie polovodičových výrobků je série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí, které však nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné a jsou výsledkem tvůrčí činnosti původce. Tímto pojmem se označují rovněž části topografie, které jsou využitelné samostatně, jakož i na zobrazení sloužící k výrobě topografie.

Autorské dílo je dílo literární, umělecké nebo vědecké (publikace, článek), které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Autorskými díly se rovněž rozumí počítačový program, dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka, sborník, databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem.

Zaměstnanecké dílo je dílo, které autor / původce vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního (či obdobného) vztahu k JU. Za zaměstnanecké dílo se považuje i kolektivní dílo, tj. dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů / původců, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením JU a uváděno na veřejnost pod jejím jménem (a na její účet), přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití.

Školní dílo je dílo, které student JU vytvořil ke splnění studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu k JU. Za školní dílo se obdobně považuje rovněž dílo vytvořené účastníkem celoživotního vzdělávání.

Nehmotné statky chráněné obchodním zákoníkem jsou statky nehmotné povahy, které nejsou předmětem průmyslově právní ochrany ani autorským dílem. Jedná se o obchodní tajemství, know-how a důvěrné informace. Jsou chránitelné zejména v rámci ochrany proti nekalé soutěži.

Know-how, soubor poznatků, dovedností a zkušeností vědecké, výzkumné, organizační, řídící, ekonomické, podnikatelské, výrobní, technické, provozní, obchodní, podnikatelské, marketingové nebo jiné povahy, které nejsou všeobecně známé nebo dostupné, jsou podstatné, popsatelné (vyjádřeny v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě) a komerčně využitelné a nejsou předmětem práva duševního vlastnictví.

Obchodní tajemství jsou veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s JU, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných odborných kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle JU utajeny, JU odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje a JU počítá s jejich využitím v rámci svých aktivit.

Důvěrné informace jsou takové informace, které nepodléhají obchodnímu tajemství, ale JU je přesto hodlá držet v tajnosti. Podmínkou přiznání statutu „důvěrná“ nějaké informaci je její výslovné označení za důvěrnou v písemné formě.

Původce nebo zlepšovatel je jakákoli fyzická osoba v pracovním poměru nebo jiném obdobném pracovněprávním vztahu k JU, též student nebo účastník kurzů celoživotního vzdělání organizovaného JU, která se svou vlastní tvůrčí činností podílela na vytvoření předmětu duševního vlastnictví podle obchodního zákoníku nebo zákonů upravujících jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví.

Autor je fyzická osoba, která dílo vytvořila. V případě díla souborného jako celku též fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala.

Spoluautor nebo spolupůvodce je fyzická osoba, která se na vzniku předmětu duševního vlastnictví podílela s ostatními spoluautory společnou tvůrčí činností.

Nehmotnými statky se rozumí předměty duševního vlastnictví a další předměty nehmotné povahy, zejména obchodní tajemství a důvěrné informace.

Nakládáním s předměty duševního vlastnictvíse rozumí jejich využíváním pro vlastní potřebu (provedení, provozování, využití pro další výzkum a vývoj), jejich šíření prostřednictvím výuky nebo transfer technologií.

Transferem technologií se rozumí poskytnutí práv k jeho využívání jinému subjektu, nebo jejich převedení na jiný subjekt, nebo jejich využití pro jiný účel.

Licenční smlouvou se rozumí dvoustranný právní úkon, kterým poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování sjednané úplaty nebo jiné majetkové hodnoty.

Smluvním výzkumem se rozumí realizace činností mající charakter výzkumu, vývoje a inovací jako služby JU za odměnu poskytované třetí osobě.

Kolaborativním výzkumem se rozumí realizace činností mající charakter výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s třetí osobou, která v rámci této spolupráce rovněž realizuje činnosti výzkumu, vývoje a inovací.

Spin off subjektem se rozumí právnická osoba, na jejímž podnikání se JU podílí:

 • nepeněžitým vkladem předmětu (předmětů) práv duševního vlastnictví JU; nebo
 • uzavřením licenční smlouvy, jejímž prostřednictvím JU umožní této právnické osobě využívat (předměty) práv duševního vlastnictví JU; nebo
 • jiným převodem práva k předmětu (předmětům) práv duševního vlastnictví JU; nebo
 • jiným způsobem za podmínky, že předmětem podnikání (činnosti) takového subjektu je komerční využití předmětu (předmětů) práv duševního vlastnictví JU.
čtvrtek, 30 říjen 2014 07:51

O nás

Jihočeská univerzitaJihočeské Univerzitní a Akademické centrum transferu technologií

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se zásadní měrou podílí na rozvoji vzdělanosti, výzkumu a vývoje, utváření kvalitního podnikatelského, ekologického i kulturního obrazu společnosti nejen na jihu Čech, ale i v přilehlých přeshraničních regionech. Vedle svých hlavních aktivit, tj. poskytování vzdělávání a realizace výzkumu, se univerzita stává také zdrojem informací a nových poznatků.

Ačkoliv je Jihočeská univerzita z velké části zaměřená na základní výzkum usiluje v posledních letech o zesílení a zkvalitnění spolupráce s podnikatelským prostředím a o transfer výsledků výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti do praxe s cílem získat v oblasti komerční spolupráce stabilní postavení.

Dlouhodobá podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe patří mezi strategické priority univerzity. Důležitým článkem v tomto procesu je specializované pracoviště.

Z tohoto důvodu vznikla v roce 2012 Kancelář transferu technologií, která slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity a jejímž posláním je propojování světa výzkumu s komerční sférou.

Kancelář je také kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s univerzitou v oblasti výzkumu a vývoje.

Naše priority:

 • Rozvíjení vztahů na úrovni jednotlivých fakult a ústavů
 • Budování uživatelsky přívětivého procesu transferu technologií směrem ke komerční sféře
 • Aktivní prosazování a ochrana  duševního vlastnictví univerzity a vyhledávání možností uplatnění
 • Vedení licenčního jednání od začátku do konce
 • Identifikace problémů a odstraňování bariér spolupráce mezi akademickými pracovníky a komerční sférou
 • Podpora podnikání
 • Aktivní podpora při zakládání spin-off a start-up firem
O nás

PRO FIRMY

sluzby firmy nahledProč spolupracovat?

 • Nabízíme Vám příležitost zprostředkování využití přístrojů a know-how Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • Umožníme Vám inovovat produkt nebo vyřešit problémy, se kterými se při vývoji potýkáte, a to pomocí:
 • špičkových přístrojů, které pro Vás mohou být cenově nedostupné, nebo jejich pořízení finančně neefektivní
 • odborníků, kteří Vašemu problému rozumí a poradí Vám s jeho řešením
 • nabídky služeb, které nejsou v běžném komerčním prostředí v tuzemsku dostupné

Co pro Vás a Vaší firmu spolupráce znamená?

 • získání konkurenční výhody
 • zvýšení prestiže u obchodních partnerů
 • budování nové image založené na inovacích

Naše nabídka pro firmy

 • inovativní technologie k licencování
 • zakázkový výzkum a vývoj
 • vyhledání výzkumných partnerů pro společný výzkum
 • zprostředkování odborných konzultací s výzkumníky
 • využití výzkumných, vývojových, laboratorních a přístrojových kapacit na univerzitě
 • poradenství v oblasti transferu technologií

Hledáte konkrétní přístroj, odborníka na konzultaci, partnera pro smluvní nebo společný výzkum? Pak nás prosím kontaktujte. Domluvíme Vám schůzku s našimi nejlepšími odborníky.

PRO VÝZKUMNÍKY

vyzkumnici nahledCo nabízíme?

 • správu duševního vlastnictví univerzity, pomoc při jeho identifikaci a ochraně
 • administrativní a právní podporu původců vynálezů
 • vzdělávání a poradenství v oblasti transferu technologií
 • spolupráci při přenosu znalostí a technologií do praxe
 • zprostředkování spolupráce s komerční sférou
 • vedení licenčních jednání s potenciálními zákazníky
 • komplexní podporu při zakládání spin off firem
 • propagaci výzkumných aktivit jednotlivých pracovišť
 • organizování konzultací, seminářů a workshopů
 • konzultaci při tvorbě plánů komercializace
 • marketingové a propagační služby při uplatňování výsledků výzkumu a vývoje na trhu

Nakládání s duševním vlastnictvím na JU

Od 28. 2. 2014 platí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Opatření rektora o nakládání s nehmotnými statky (R 274_2014). Jeho cílem je zajištění účinné ochrany vědeckých výsledků vytvořených v rámci JU a efektivní využívání a šíření těchto výsledků formou výuky, publikací a transferu technologií. Aktualizace tohoto opatření a všech jeho příloh vzešla v platnost 13.1.2022, Opatření rektora o nakládání s duševním vlastnictvím a o ochraně důvěrných informací na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (R493_2022).

Opatření rektora č. R 493 ke stažení

Přílohu č. 1 k tomuto opatření tvoří formulář ´Oznámení původce´. Tento formulář je povinen vyplnit každý původce, který vytvoří výsledek způsobilý průmyslově-právní ochrany a odevzdat ho svému přímému nadřízenému a zároveň pracovníkovi Kanceláře transferu technologií.

Kancelář transferu technologií nabízí pomoc a asistenci při jeho vyplňování.

Formulář ´Oznámení původce´ ke stažení

(Příloha č.2 Opatření R493 o nakládání s nehmotnými statky)

Schéma zajištění ochrany předmětů průmyslových práv na JU

(Příloha č. 3 Opatření R493o nakládání s nehmotnými statky)

Schéma komercializace poznatků na JU

(Příloha č. 4 Opatření R493 o nakládání s nehmotnými statky)

V návaznosti na Opatření rektora č. R 274 o nakládání s nehmotnými statky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích bylo dne 21. 11. 2014 vydáno Opatření rektora ke smlouvám o výzkumu č. R 294.

Opatření rektora č. R 294 ke stažení

Podrobnější informace lze nalézt v ´Průvodci pro akademické pracovníky´, který vznikl za účelem poskytnutí základní orientace v procesu ochrany duševního vlastnictví a v nakládání s nehmotnými statky v rámci univerzity.

čtvrtek, 30 říjen 2014 07:50

O projektu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získala dotaci na realizaci společného projektu dvou nejvýznamnějších výzkumných organizací v Jihočeském kraji – Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU) a Biologického centra AV ČR, v.v.i., (dále jen BC) s názvem „Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT.“ Projekt usiluje o důsledné podchycení výzkumného potenciálu na pracovištích JU a BC a následného uplatnění vytvořených výsledků v aplikační sféře.

Provedení analýzy situace v malých a středních podnicích pomocí řízených rozhovorů s využitím standardních způsobů dotazování doplněných o techniky koučování. Analýza podnikové kultury, která je rozhodujícím faktorem a rámcem pro řízení lidských zdrojů.
pondělí, 20 říjen 2014 03:43

BAT centrum JU

Cílem činnosti BAT centra JU je posoudit dopady technologií použitých v zemědělské výrobě na životní prostředí a získané informace poskytnout orgánům státní správy jako podklad pro další rozhodování. V praxi by tak měly být v budoucnu používány jen takové technologie, jejichž negativní vliv na životní prostředí je minimální, a to při zachování ekonomické únosnosti a splnění přísných kritérií kladených na welfare zvířat.

pondělí, 20 říjen 2014 03:20

Laboratoř kvality produktů

 

Laboratoř kvality produktů je využívána k cvičením studentů v odborných předmětech a pro sledování technologických procesů v rámci požadavků malých a středních podniků z řad zemědělců a zpracovatelů zemědělských produktů. Pracovníci s téměř 20-ti letými praktickými zkušenostmi v oblasti zpracování masa a výroby masných výrobků poskytují odborné poradenství a pomáhají se zaváděním nových technologií zejména v oblasti malých a středních podniků. V oblasti produkce a zpracování mléka se specializovaní pracovníci zaměřují na stanovování a návrhy optimalizace složek mléka a na sledování a úpravu technologií při zpracování mléka a výrobě mléčných výrobků. Další oblastí je sledování kvality masa v závislosti na podmínkách ustájení a welfare hospodářských zvířat.

 

pondělí, 20 říjen 2014 03:16

Laboratoř mikrobiologie a parazitologie

 

V naší laboratoři se zabýváme především:

 1. kultivačním průkazem různých typů mikroorganismů v potravinách (zejména mléce), případně v dalších substrátech.
 2. parazitologickým vyšetřením hospodářských zvířat s využitím flotace, mikroskopie, kultivace i PCR diagnostiky.

 

pondělí, 20 říjen 2014 03:03

Laboratoř kvality masa

 

V laboratoři kvality masa katedry speciální zootechniky má ve vědeckém programu dominantní postavení:

 • ověřování vlivů působících na úroveň mléčné a masné užitkovosti skotu,
 • základní fyziologické projevy plemenic při říji a inseminaci,
 • využití masných plemen skotu pro produkci kvalitního hovězího masa,
 • chov masných plemen skotu v podhorských a horských oblastech,
 • hodnocení exteriéru a mechaniky pohybu koní,
 • hodnocení výkonnosti koní,
 • růstová schopnost prasat a drůbeže,
 • kvalita vepřového masa,
 • šlechtění mateřských a otcovských populací prasat s ohledem na genetické markery,
 • fyziologické pochody související s říjí a inseminací prasnic a prasniček,
 • tvorba genetických zdrojů u hospodářských zvířat.

 

pondělí, 20 říjen 2014 02:37

Laboratoř rostlinolékařství

 

Hlavním cílem sekce rostlinolékařství je vzájemná spolupráce akademické a komerční sféry v oblasti záměrného využívání mitosporických hub jako klíčových komponentů v kontextu biointenzivní integrované ochrany rostlin a biologické ochrany rostlin. Dále v oblasti podpory nativních kmenů nejvýznamnějších druhů entomopatogenních a mykoparazitických hub s důrazem na znalost a využití biodiverzity a funkčního potenciálu této skupiny užitečných mikroorganizmů a zároveň v oblasti faremně využitelných postupů zaměřených na záměrnou podporu mikroskopických hub s cílem stabilizovat půdní ekosystémy i lesní ekosystémy.