Laboratory of Networking Technologies

Laboratory of Networking Technologies

Characteristics

Provides the possibility of network simulations, the design of topologies and certified instruction.

Where to find us?

Show map

Contact information

University: University of South Bohemia in České Budějovice
Faculty:
Faculty of Science
Institute:
Institute of Applied Informatics
Address:

Branišovská 31

370 05, České Budějovice

Registration No.: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web:
http://uai.prf.jcu.cz

Cisco 2801

CISCO Catalyst 2960 Series

Certified teaching of computer networks and network security

Creating reports for automation and robotics systems

 

Laboratory of Developmental Biology and Genomics

Laboratory of Developmental Biology and Genomics

Characteristics

Contact information

University: University of South Bohemia in České Budějovice
Faculty:
Faculty of Science
Department:
Department of Molecular Biology
Address:

Registration No.: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web site:

Analysis of proteins and peptides by mass spectrometry

Laboratory of Molecular Ecology of Vectors and Pathogens

Laboratory of Molecular Ecology of Vectors and Pathogens

Characteristics

Our laboratory investigates the research of molecular and cellular factors of pathogen transmission by ticks. The research is focused primarily on Lyme disease spirochetes and the tick-borne encephalitis virus. We investigate their interaction with vector tick Ixodes ricinus at the molecular level, protein-carbohydrate interactions and glycemic profiles that affect the transmission of tick-borne pathogens and the immune response of ticks to pathogens. At present, it is also developing research on the molecular ecology and epidemiology of Lyme disease and tick-borne encephalitis using modern methods of diagnosis of these pathogens.

Where to find us?

Show map

Contact information

University: University of South Bohemia in České Budějovice
Faculty:
Faculty of Science
Faculty:
Department of Parasitology
Address:

Faculty of Science,

University of South Bohemia

Branišovská 31

CZ-37005 České Budějovice, CR

Registration No.: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web:
http://www.prf.jcu.cz/infbiol

HPLC - High Performance Liquid Chromatography

Liquid chromatography

Equipment for 1D and 2D agar and PAGE electrophoresis and electroblotting

Thermocycler and gradient thermocycler

Biohazard flow-box

Homogeniser

 

Incubators

PCR boxes

Basic laboratory equipment

 

Identification of pathogens in ticks

Determination of B. burgdorferi strains in a sample

Detection of the glycemic profile of an organism / sample

 

Identification of differentially expressed genes in various conditions

Preparation and purification of recombinant proteins

 

Laboratoř síťových technologií

Laboratoř síťových technologií

Charakteristika

Poskytuje možnost síťových simulací, konstrukci topologií i certifikované výuky.

Kde nás najdete?

Zobrazit mapu

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Ústav: Ústav aplikované informatiky
adresa:

Branišovská 31,

370 05, České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://uai.prf.jcu.cz

Cisco 2801

CISCO Catalyst 2960 Series

Certifikovaná výuka počítačových sítí a síťové bezpečnosti

Vytváření sestav pro automatizaci a robotizace systémů

 

Laboratoř vývojové biologie a genomiky

Laboratoř vývojové biologie a genomiky

Charakteristika

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra molekulární biologie
adresa:

IČ: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web:

Analýza proteinů a peptidů pomocí hmotnostní spektrometrie

Laboratoř ekologie temperátního hmyzu

Laboratoř ekologie temperátního hmyzu

Charakteristika

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
adresa:

Branišovská 31, České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web:

Biologické průzkumy industriálních stanovišť

Hodnocení ekologické účinnosti ekozemědělských dotací

Ekoochranářské hodnocení lokalit

Determinační servis vybraných skupin

 

Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů

Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů

Charakteristika

Naše laboratoř se zabývá výzkumem molekulárních a buněčných faktorů přenosu patogenů klíšťaty. Výzkum je zaměřen především na spirochéty Lymské boreliózy a na virus klíšťové encefalitidy. Zkoumáme jejich interakci s vektorovým klíštětem Ixodes ricinus na molekulární úrovni, protein-sacharidové interakce a glykomické profily, které mají vliv na přenos patogenů klíšťaty a imunitní odpověď klíštěte na patogeny. V současnosti se rozvíjí též výzkum molekulární ekologie a epidemiologie Lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy pomocí moderních metod diagnostiky těchto patogenů.

Kde nás najdete?

//www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@ax=133107296@ay=132000800@at=Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů@ad=Budova Parazitologického ústavu BC AVČR@x=133105824@y=132000032@z=15" target="_blank">Zobrazit mapu

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra parazitologie
adresa:

Přírodovědecká fakulta,

Jihočeská univerzita,

Branišovská 31,

CZ-37005 České Budějovice, ČR

IČ: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://www.prf.jcu.cz/infbiol

HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Kapalinová chromatografie

Vybavení pro 1D a 2D agarové a PAGE elektroforézy a elektroblotting

Termocykléry a gradientové termocykléry

Biohazard flow-box

Homogenizátor

 

Inkubátory

PCR boxy

Základní laboratorní vybavení

 

Identifikace patogenů v klíšťatech

Určení kmenů B. burgdorferi ve vzorku

Zjištění glykomického profilu organizmu/vzorku

 

Identifikace diferenciálně exprimovaných genů za různých podmínek

Příprava a purifikace rekombinantních proteinů

 

Laboratoř ekologie krajiny

Laboratoř ekologie krajiny

Charakteristika

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra biologie ekosystémů
adresa:

Branišovská 31

370 05 České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://kbe.prf.jcu.cz/uvod

Zpracování mapových podkladů s pomocí nástrojů GIS

Laboratoř geneticky modifikovaných rostlin

Laboratoř geneticky modifikovaných rostlin

Základní výzkum je zaměřen na fyziologii a anatomii rostlin, ekofyziologii, biochemii a biofyziku fotosyntézy. Cíle aplikovaného výzkumu jsou studium fyziologie teplotního stresu rostlin a fotosyntetických mikroorganizmů, vývoj termotolerantních kmenů pro biotechnologické využití a výzkum kutikuly listu jako transportní bariéry pro agrochemikálie.

Charakteristika

Nabídka služeb

1/ pěstování geneticky modifikovaných mikroorganizmů v suspenzi o obsahu jednotlivých vsádek do 10 L a rostlin v hydroponické kultuře do 14 m2 pěstební plochy při kontrolovaných podmínkách (spektrální složení světla, teplota, složení atmosféry).

2/ gravimetrická kvantifikace výtěžku biomasy a stanovení fotosyntetické aktivity geneticky modifikovaných rostlin na základě měření výměny plynů (O2, CO2)

3/ testování propustnosti povrchu listů rostlin (kutikuly) pro vodu (účinky smáčedel) a agrochemikálie

Budoucnost (s důrazem na aplikovaný výzkum)

Naše kompetence ve výzkumu rostlinné fyziologie a technické zázemí pro nakládání s geneticky modifikovanými organizmy vytváří ucelenou platformu pro spolupráci s komerční sférou v oblasti rostlinných biotechnologií.

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra experimentální biologie rostlin
adresa:

Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

IČ:
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fykologická laboratoř

Fykologická laboratoř

Charakteristika

Fykologická laboratoř se kromě výuky studentů zabývá vědeckou činností v oblasti diverzity, ekologie a fylogeneze sinic a některých skupin řas.

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
adresa:

Na Zlaté stoce 1

37005 České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://www.sinicearasy.cz

Mikroskop OLYMPUS BX51

Analýzy vzorků sinic a řas z vodních i terestrických lokalit

Izolace kmenů sinic a řas

 

Testování odolnosti materiálů k porůstání fototrofními biofilmy

Inventarizační průzkumy sinic a řas

«StartPrev12NextEnd»
Page 1 of 2