Dusíkaté látky a bílkoviny

Jedná se o stanovení dusíkatého spektra na špičkovém analyzátoru švédské provenience Kjeltec firmy Tecator metodou dle Kjeldahla.

Stanovení frakcí bílkovin v zrnu pšenice.

Stanovení mokrého lepku v obilninách.

Aminokyseliny po kyselé hydrolýze - stanovení po kyselé hydrolýze na nejmodernějším tuzemském kapalinovém chromatografu AAA 400 firmy INGOS

 

Genotypizace hospodářských zvířat

Hlavní oblasti zájmu představuje studium mikrosatelitů skotu (plemena české strakaté, černostrakaté, německé černostrakaté, česká červinka, polská červinka, německá červinka a kříženci českého strakatého skotu, české červinky a montbeliarda), genotypizace lokusů pro mléčné proteiny, mléčnou produkci, růstovou a reprodukční kapacitu, dědičné choroby a jiné. V LMB jsou dále vyšetřovány vybrané dědičně podmíněné choroby skotu. DNA je izolována z krve a spermatu budoucích či stávajících plemeníků (resp. býků zařazených do testace), případně krve matek býků. Co se týče plemenné příslušnosti jednotlivých zkoumaných jedinců, tak téměř 3 tvoří zástupci holštýnského skotu, u nichž je výskyt dědičných chorob největší. Dále provádíme detekci u českého strakatého skotu, v menší míře u některých masných plemen (LI, MS, CHA) a pro doplnění údajů i u českého genového zdroje - české červinky. V současné době genotypyzujeme zejména hospodářská zvířata na nosičství chorob BLAD, DUMPS, citrulinemie a také na CVM. Laboratorní analýzy jsou konkrétně zaměřeny na polymorfní kódující lokusy pro leptin, b-laktoglobulin, b-kasein, k-kasein, růstový hormon (GH), prolaktin (PRL), pituitární transkripční faktor (PIT 1), insulinu podobný růstový faktor vázající protein (IGF BP3) a pro DGAT 1. V současné době se zaměření laboratoře rozšířilo i o studium polymorfizmu genu pro prionový protein (PRNP). Metody používané k analýzám výše zmíněných kódujících lokusů a mikrosatelitních markerů zahrnují polymerázovou řetězovou reakci (PCR), polymorfizmus délky restrikčních fragmentů (RFLP) a fragmentovou analýzu na automatickém sekvenátoru ALF Express II.

 

Akvaristika

 

Poradenská nabídka v oblasti akvaristiky je zaměřena především na akvarijní techniku. To znamená výběr vhodných vzduchovadel, kompresorů, turbín, čerpadel, filtrů, topítek, osvětlení a dalších nezbytných zařízení k udržování akvarijních komplexů i jednotlivých hobby akvárií. Nedílnou součástí v rozsáhlejších chovech je také zajištění vhodného prostředí. Tedy například použití odvlhčovačů, odvětrání místností, filtrace vzduchu, vhodné osvětlení apod. Dále nabízíme pomoc v oblasti výběru vhodných druhů akvarijních ryb do společného akvária dle určitého biotopu, založení a přípravy akvárií před vpuštěním ryb, jako je určení vhodného materiálu na dno akvária, popř. vložení dekorace z dřevní hmoty (kořeny), výběr rostlin, „nastartování“ baktericidních procesů nutných pro následné udržování akvária respektive přeměnu detritu aj. V neposlední řadě se poradenství zabývá udržováním biotopu v akváriích, výběrem rozličné škály krmiv pro akvarijní rybky (uměle vyrobených i živých), ale také širokou problematikou parazitů, nemocí ryb a možnostmi léčby. Kromě poradenství můžeme produkovat vlastní akvarijní rybičky a to i pro věděcké účely neboť akvarijní místnost je od roku 2008 akreditovaná jako chovné a dodavatelské zařízení podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.

 

Včelařství

 

Poradenská činnost v oblasti chovu včel může pomoci zejména začínajícím včelařům, což je v současné době zvláště ožehavou záležitostí vzhledem ke stárnoucí členské základně Českého svazu včelařů a včelařské praxe jako takové. Poradenství je nabízeno na základě praktických zkušeností a zahrnuje především problematiku chovu a ošetřování včelstva během roku, technologické systémy chovu, získávání včelích produktů, plemenitbu včel, základy veterinární péče a prevence a dále pracovní a životní prostředí v chovu včel.

 

Teraristika

 

Poradenství v oboru Teraristika zahrnuje návrhy na technickou konstrukci a vybavení chovných zařízení pro obojživelníky a plazy pro domácí chovy, poskytování informací o péči o chované druhy, nabídce, získávání a chovu krmných živočichů, návrhy a kalkulace produkčních a komerčních chovů. Poradenství se zabývá i problémy se zdravotním stavem jedinců, výživou, obtížích s rozmnožováním apod.

 

Maloparcelkové pokusy – ekologické zemědělství (obilniny)

 

Založení, vedení, sklizeň a průběžné hodnocení maloparcekových pokusů s obilninymi na ekologicky certifikovaném pokusném pozemku.

 

 

Sedimentační index (Zelenyho test)

 

Sedimentační index je číslo udávající v mililitrech objem sedimentu, který vznikne za specifických podmínek ze suspenze zkoušené mouky v roztoku kyseliny mléčné. Využívá se jako jeden z parametrů pekařské jakosti pšenice dle normy ČSN ISO 5529.

 

Biotechnologie

Jde o komplexní, bezodpadové zpracování základních zemědělských plodin na finální produkty a využití odpadu k výrobě plynných či pevných biopaliv. Katedra pracuje na nových, efektivnějších formách anaerobní digesce a kromě vyšší produkce bioplynu se očekává podstatné zkvalitnění hnojivé hodnoty fugátů jako kapalných minerálních hnojiv. Do kategorie aplikovaných biotechnologií patří také využití enzymatických hydrolyzátů fytomasy k výrobě butanolu jako perspektivního paliva, které by mělo nahradit méně vhodný a ekonomicky nevýhodný bioetanol.

Z charakteru pracovní náplně vyplývá i specifita zařízení. Jádrem jsou technologicky budované laboratoře. V nich samozřejmě speciální analytika, zaměřená na možnosti automatického záznamu probíhajících dějů, na možnost regulace výrobních procesů, na řešení speciálních výzkumných problémů při sledování konverze biomasy. Tak např. systém Oxi-Top-Control firmy Merck nám umožňuje nejen hromadnou práci až s 360 variantami anaerobní digesce najednou, ale i řešit otázku stupně lability organické hmoty, tím stupeň jejího hydrolytického odbourání a výsledkem je i možnost sledovat jakýkoliv děj spojený s využitím krmiv v zažívacím traktu přežvýkavců podle anaerobní rozložitelnosti jejich výkalů. Podobně specifický význam mají enzymatické reaktory, fermentory a hydrolyzní jednotky v našich technologických laboratořích a speciální možnosti výzkumu dává i velká investice v podobě diferenčního termického analyzátoru SETARAM spojeného i infračerveným spektrofotometrem, který nám umožňuje studovat i pyrolytické produkty jakékoliv suroviny.

Ochrana

Ochrana: Vynález je chráněn patenty a užitnými vzory.
Předpokládané výdaje na další vývoj: 20 mil. Kč
Licence: Ano - výhradní
«StartPrev123456NextEnd»
Page 6 of 6