Laboratoř molekulární genetiky hospodářských zvířat

Katedra genetiky, šlechtění a výživy zvířat je zaměřena na pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti zootechnických disciplin, a sice na obecnou genetiku a obecnou zootechniku. Dalším předmětem zaměření katedry je výživa a krmení hospodářských zvířat. Pozornost je zde dlouhodobě zaměřena na oblast populačně genetických analýz kvalitativních a kvantitativních znaků a vlastností. Hlavní oblasti zájmu představuje studium mikrosatelitů skotu, genotypizace lokusů pro mléčné proteiny, mléčnou produkci, růstovou a reprodukční kapacitu, dědičné choroby a jiné.

 

Laboratoř kvality bioprodukce

 

Laboratoř kvality bioprodukce je nově budovanou laboratoří Oddělení ekologického zemědělství Katedry rostlinné výroby a agroekologie. Zaměřuje se na zpracování rostlinného materiálu z pokusů Oddělení. Vybavení je koncipováno tak, aby umožnilo přípravu a zpracování vzorků, které jsou následně analyzovány v jiných laboratořích. Laboratoř disponuje kromě drobného zařízení laboratorním mlýnem, šrotovníkem a SEDItesterem.

 

Laboratoř aplikovaných rostlinných biotechnologií

 

Vědecko-výzkumné zaměření laboratoře směřuje do oblasti technologií a biotechnologií průmyslového zpracování biomasy. Její hlavní využití je v oblasti moderního technologického směru tzv. „zelených biorafinerií“ s bezodpadovým využitím biomasy. Pracoviště v posledních létech získalo prioritu v desítkách patentů a užitných vzorů. Na rozdíl od jiných četných biotechnologických pracovišť jsou zde výzkum i výuka orientovány na praktický provoz nových technologií.

 

Měření exploatačních parametrů strojů

 

 • Měření hlukové zátěže ve venkovním i vnitřním prostředí
 • Měření spotřeby paliva mobilních energetických prostředků při pracovním nasazení
 • Měření odebíraného výkonu pracovních orgánů strojů při provozním nasazení
 • Zpracování a vyhodnocení měřených veličin včetně uložení do paměti PC
 • Měření napětí a proudu odebíraného ze sítě s možností dlouhodobého sledování a přenosu dat do PC
 • Měření okamžitých hodnot napětí a proudu včetně účíníku u asynchronních elektrických motorů
 • Sledování okamžité i dlouhodobé spotřeby elektrické energie celých technologických linek jednotlivých objektů a celých areálů
 • Měření točivého momentu a otáček přenášených vývodovým hřídelem traktoru na agregované pracovní stroje
 • Měření odporu pracovních nástrojů nářadí pro zpracování půdy
 • Měření exploatačních parametrů strojních souprav
 • Měření okamžitých hodnot provozních tlaků hydraulických soustav s možností dlouhodobého záznamu jeho kolísání během provozu

 

Technologie barvení masných výrobků (včetně drůbežích) bez použití dusitanové solící směsi

 

Barvení masných výrobků pomocí speciální barvící a solící směsi. Jednotlivé složky směsi jsou rostlinného původu. Směs umožňuje dosáhnout obvyklého zbarvení masných výrobků bez použití dusitanové solící směsi. Díky využití odlišného působení jednotlivých složek nedochází k postupnému šednutí masných výrobků. Výrobek si zachovává stálou masově růžovou barvu, jejíž odstín závisí na množství použité barvící směsi.

 

Tvorba a zavádění systémů jakosti - HACCP, ISO, BRC, IFS

 

Zpracování plánů jednotlivých systémů kontroly jakosti a kvality a jejich implementace v provozech zpracování surovin a výroby potravin – zejména masné a mlékárenské provozy.

 

Parazitologická diagnostika

 

Komplexní parazitologické vyšetření zoologického materiálu. Zahrnuje flotační vyšetření výkalů (stanovení zejména vajíček helmintů, cyst prvoků apod.), kultivační vyšetření (střevní bičíkovci, Blastocystis apod.), případně i možnost PCR diagnostiky (zejména Cryptosporidium, Blastocystis, mikrosporidie aj.). K dispozici mikroskop vybavený digitálním fotoaparátem.

v současné době prováděno v náhradních prostorách (Parazitolog.ústav AV)

 

Mikrobiologické vyšetření

 

Kultivační vyšetření surovin a potravin především živočišného původu (mléko, maso, vejce) za účelem stanovení celkových počtů mikroorganismů a dále počtů psychrotrofních a koliformních mikroorganismů, s následným vyhodnocením dle platné legislativy.

 

Stanovení barvy masa

 

Barva masa je znakem, podle kterého spotřebitel posuzuje kvalitu masa. V přístrorj ColorEye XTH je vyjadřována v systému CIE pomocí hodnot L*, a* a b*. Nejvýznamnější veličinou je světlost L*, která je funkcí reflektance, tj. poměru intenzity světla odraženého : intenzitě světla dopadajícího. U bílé barvy má hodnotu 100 %, u černé 0 %. Barevný odstín je charakterizován pomocí koeficientů a* a b*. Souřadnice a* udává vztah mezi červenou a zelenou barvou, souřadnice b* mezi žlutou a modrou barvou.

 

Stanovení textury masa

 

Metoda analýzy texturního profilu patří mezi jednu z nejpoužívanějších metod mechanického stanovení texturních vlastností. Textura masa je dána jeho strukturou a chemickým složením. Hodnotí se senzoricky nebo objektivně pomocí texturometru. Nejčastěji užívanou veličinou je síla ve střihu (N) naměřená pomocí Warnera a Bratzlera. K měřícímu přístroji je připojen nástavec ve tvaru kovové desky s výřezem tvaru rovnoběžného trojúhelníka, která se zasouvá do štěrbiny a přitom přestřihne vzorek masa definovaných rozměrů.

 

 

«StartPrev123456NextEnd»
Page 2 of 6