Modelování srážko-odtokových situací

Modelování srážko-odtokových situací pro protipovodňové opatření v intravilánech i v zemědělské krajině. Stanovení míry rizika jako souhrnu zranitelnosti území a povodňového nebezpečí pro N-leté vody.

 

 

Řešení vodního režimu půd

 

Řešení vodního režimu půd - návrh odvodňovacích prvků či řešení závlahy, průzkum existujících odvodňovacích systémů, rekonstrukce existujících odvodňovacích systémů.

 

Řešení krajinotvorných prvků zeleně a protierozní ochrany

 

Řešení krajinotvorných prvků zeleně a protierozní ochrany pro jednotlivé pozemky, subpovodí i povodí jako celku za účelem zamezení zrychleného odtoku vody z krajiny, minimalizace degradačních procesů půdy, stanovení erozního ohrožení jednotlivých pozemků dané lokality a návrh optimálních opatření, podpory ekologické stability krajiny, zachování či zvýšení přírodní rozmanitosti na zemědělsky využívané půdě.

 

Geodetické práce a služby

Geodetické práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodézii ( zaměření či vytyčení hranic pozemků, vytyčení a zaměření staveb, podklady pro projekční činnost, geometrické plány, dělení pozemků, věcná břemena, zaměření inženýrských sítí, zaměření příčných i podélných profilů toků a komunikací a pod.

 

Ověřování výsledků zeměměřických činností

 

Ing. Magdalena Maršíková je úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem pro ověřování:

  • geometrického plánu a kopie geometrického plánu
  • upřesněného přídělového plánu
  • nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí
  • dokumentace o vytyčení hranice pozemku
  • dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole
  • o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru
  • geodetického podkladu pro výstavbu
  • dokumentace o vytyčovací síti
  • dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby
  • dokumentace o dohledu na dodržování prostorové polohy výstavby
  • dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení

 

Marketingové studie

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Zemědělská fakulta
Katedra: Katedra krajinného managementu
Ulice: Studentská 13
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: Doc. Ing. Ladislav Skořepa, CSc.
Tel.:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Marketingový výzkum zaměřený na chování spotřebitelů na trhu potravin.

Ukázka:  

Podmínky

Smluvní.

Základní rozbor vzorku, Analýza siláží

 

Jedná se o přípravu a základní rozbory vzorku.

Podmínky

 • Příprava vzorku – 45,-
 • Sušina (suché vzorky) – 50,-
 • Sušina (mokré vzorky) – 100,-
 • Dusíkaté látky – 200,-
 • Vláknina – 240,-
 • Tuk – 170,-
 • Popel – 90,-
 • Výpočet BNLV – 10,-
 • Energetické jednotky – 30,-
 • pH – 25,-
 • KVV – 50,-
 • Kys. mléčná, kys. octová + máselná

Biologická testace na kravách s permanentní bachorovou kanylou

 

Jedná se o stanovení bachorové stravitelnosti organické hmoty.

 

 

Stanovení stravitelnosti metodou in-vitro

 

Stanovení stravitelnosti organické hmoty a bílkovin v krmivech pro monogastry pepsinovou metodou na přístroji Daisy Analyser od firmy ANKOM z USA. Stanovení bachorové degradovatelnosti organické hmoty pepsin-celulázovou metodou.

 

 • Stravitelnost bílkovin v pepsinu – 600,-
 • Stravitelnost pepsin celulázovou metodou – 1500,-

 

Stanovení vlákninového spektra

 

 • Vápník a fosfor - stanovení vážkovou metodou
 • Škrob - stanovení na polarimetru

Podmínky:

 • Vláknina acidoalkalickou metodou – 240,-
 • NDF – 300,-
 • ADF – 300,-
 • ADL – 350,-
 • Škrob – 260,-
 • Vápník – 170,-
 • Fosfor – 170,-

 

«StartPrev123456NextEnd»
Page 5 of 6