Prestižní vědecká monografie doc. Vackové a kol. ze ZSF získala cenu rektora JU

Vědecká monografie doc. Jitky Vackové a kolektivu jejích spolupracovníků ze ZSF JU obdržela letošní Cenu rektora JU za prestižní vědeckou publikaci s názvem Sociální práce v systému koordinované rehabilitace. Vydavatelem bylo nakladatelství Grada.

Doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., která působí v Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU, převzala Cenu rektora JU na středečním online zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity.

Konkrétní zaměření monografie je na koordinované rehabilitace klientů po získaném poškození mozku (zejména CMP) se zvláštním zřetelem na intervenci z hlediska sociální práce, fyzioterapie, ergoterapie.

Monografie je výsledkem tříletého úsilí rozsáhlého týmu odborníků ze Zdravotně sociální fakulty JU, kteří byli zapojeni do unikátního projektu financovaného Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Cílem projektu bylo zmapovat a částečně změřit koordinovanou rehabilitaci klientů po poškození mozku v jejich přirozeném domácím prostředí a zároveň pomocí metod a technik sociální práce, fyzioterapie, ergoterapie, medicíny, logopedie a psychologie významně napomoci klientům začít znovu žít svůj život (navzdory některým omezením způsobeným onemocněním). „Projekt byl významný po výzkumné stránce a zároveň přinesl velkou pomoc klientům, za kterými jsme pravidelně docházeli,“ uvedla doc. Vacková. Výzkum probíhal současně s výraznou odbornou pomocí, která bohužel v České republice není komplexně nastavena a v současné době není pro klienty k dispozici. Projekt si tedy kladl nejen výzkumné a praktické cíle, ale i cíl, který přesahoval regionální úroveň, a to prokázat efektivitu takto koordinované rehabilitace, která v České republice chybí.

Koordinovaná rehabilitace je charakterizována jako vzájemně provázaný proces léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace, jehož hlavním cílem je minimalizovat důsledky postižení jedince. Zaměření této publikace má nejen vědecký a praktický význam, ale zejména lidský rozměr. Ve své podstatě se jednalo o experiment, jehož výsledky se ukázaly jako vysoce důležité pro klienty po poškození mozku, včetně jejich rodin (a zejména neformálních pečovatelů). Všichni, kteří se podíleli na realizaci zadání projektu, se svou činností snažili ukázat, že koordinovaná rehabilitace – a to zejména její koordinace a zapojení komplexního multidisciplinárního týmu s ohledem na specifické potřeby klientů – by měla být běžně dostupnou součástí služeb nabízených v české společnosti. „Tato monografie je ukázkou vědeckého a profesního zaměření Zdravotně sociální fakulty,“ shrnula děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.