Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě

OP VVV - Budování expertních kapacit - transfer technologií

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628

op vvv

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum

Investiční priorita: 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovně dosaženého vzdělání

Specifický cíl 5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

Celková výše dotace: 18 466 753,8 CZK

Realizace: 01.10.2017 -30.09.2021

Obecné informace: Hlavním cílem výzvy je podpořit centra transferu, aby se stala relevantním partnerem výzkumných pracovníků i pracovníků z průmyslu a uznávanou součástí systému výzkumu a vývoje. Cílem této výzvy je podpořit rozvoj lidských zdrojů v odborných znalostech a v centrech transferu technologií pomocí níže podporovaných aktivit.

Podporované aktivity

Povinné aktivity:

a) Vzdělávání pracovníků týmu transferu technologií (TT) v oblastech spojených s transferem technologií a komercializací, a to včetně rozvoje pomocí praktických zkušeností a dovedností;

V případě týmu v již fungujícím CTT budou u jednotlivých pracovníků podpořeny pouze relevantní kurzy/školení, které dosud nebyly jednotlivým pracovníkem navštěvovány.

b) Procesní nastavení transferu technologií v instituci, v případě již fungujícího CTT další rozvoj a zefektivňování procesního nastavení;

c) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část více viz kapitola 5.2.4.;

Volitelné aktivity:

d) Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit CTT směrem k výzkumným pracovníkům
v organizaci pro výzkum a šíření znalostí (případně studentům v organizaci pro výzkum a šíření znalostí), včetně zapojení výzkumných a dalších pracovníků instituce do procesů a činností CTT;

e) Rozvoj technologického skautingu včetně institucionalizace a systematizace této činnosti v instituci;

f) Podpora, případně vytvoření v případě neexistence, panelu z aplikační sféry

na úrovni instituce (např. rada pro komercializaci);

g) Konzultantské poradenství (studie, průzkumy trhu) za účelem budoucího zhodnocení duševního vlastnictví a know-how instituce pro účely projektu.

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.