Podpora spolupráce JU s aplikační sférou

Název projektu: Podpora spolupráce JU s aplikační sférou

JU RGB POSITIVE

Prioritní oblast č.: 2, Podpora naplnění cílů DZ JU 2016 – 2020

Program: Institucionální plán – průřezový projekt

Celková výše dotace: 2 706 000 CZK

Realizace: 01.01.2016 - 31.12.2019

Obecné informace: Hlavním účelem realizace projektu je pokračování, zvýšení a zefektivnění spolupráce JU s aplikační sférou a to prostřednictvím (a) stabilizace a dalšího rozvoje Kanceláře transferu technologií včetně podpory rozvoje a profesionalizace sítě technologických skautů (b) posílení transferu výsledků výzkumu do praxe a zprostředkování akcí smluvního a společného výzkumu (c) podpory rozvoje stávajících a budování nových nástrojů pro spolupráci s praxí, inovační podnikání prostřednictvím oborových platforem, technologických parků a podnikatelských inkubátorů, (d) aktivní nabídkou výsledků VaV včetně jejich popularizace a (e) rozvíjení kompetence zaměstnanců a studentů v oblastech ochrany duševního vlastnictví a povědomí o možnostech podnikání v daném oboru.

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.