Laboratory analysis of feed and food

Charakteristika

Laboratoř pro analýzu krmiv a potravin působí na katedře genetiky, šlechtění a výživy zvířat ZF JU v Č. Budějovicích. Laboratoř provádí analýzu živin v objemných a jadrných krmivech, ale rovněž i v mase a v mléce. Tomu odpovídá velmi dobré přístrojové vybavení. Laboratoř se specializuje na stanovení organických živin. Laboratoř se dále specializuje na stanovení stravitelnosti organické hmoty a bílkovin v krmivech pro monogastry pepsinovou metodou na přístroji Daisy Analyser od firmy ANKOM. Kromě této metody je v laboratoři rozvíjena i pepsin-celulázová metoda pro stanovení bachorové degradovatelnosti organické hmoty na již výše uvedeném přístroji. V laboratoři je od roku 2002 k dispozici přístroj NIRS od švédské společnosti Tecator, který pracuje na bázi blízké infračervené spektrometrie. Tento přístroj umožňuje rychlé stanovení většiny organických živin v běžných krmivech a potravinách nechemickou metodou. Pro činnost přístroje je nutná kalibrace pro analýzu požadované živiny u vybraného typu vzorku. V současné době probíhá příprava těchto kalibrací pro pícniny. Kolektiv pracovníků laboratoře zvládl do současné doby široké spektrum analýz celé řady rostlinných a živočišných materiálů což umožnilo vynikající přístrojové vybavení.