Programs IOR share with mushrooms as the main components

 

Integrovaná ochrana rostlin (IOR) patří ke klíčovým strategiím aplikovaného rostlinolékařství. Nabízíme službu spojenou s navrhnutím a konzultací výběru vhodné strategie IOR, tj. záměrné podpory a využívání místních přirozeně se vyskytujících druhů/kmenů mitosporických hub a cíleného využití jejich potenciálu při navození vysoké úrovně přirozené supresivity půd a střednědobé stabilizaci tohoto stavu s ohledem na podporu i dalších stabilizujících funkcí této skupiny mikroorganizmů, biologická aktivita půdy. Aktivity spočívají v záměrné podpoře či využití nativních populací organismů (v tomto případě lokálně se vyskytujících kmenů vybraných druhů mikroskopických hub na vybraných lokalitách objednavatelem), tedy populací entomopatogenních a mykoparazitických hub, které jsou přirozenou složkou v daném konkrétním agroekosystému.Realizace konceptu předpokládá jak cílené využití místních populací vybraných druhů mikroskopických hub proti konkrétním druhů živočišných škůdců či původcům onemocnění rostlin, tak i cílené zlepšení vlastností půd definovaných stavem přirozené půdní supresivity – tedy schopnosti potlačovat výskyt a rozvoj škůdců a fytopatogenních organismů.