Quality assessment of commercial biologicals based mitosporických fungi and fungus-like organisms (representatives - Oomycota)

Standardní biopreparáty na bázi entomopatogenních a mykoparazitických hub musejí splňovat řadu kvalitativních a kvantitativních kriterií a podléhají kompletnímu registračnímu procesu. Naše laboratoř je schopna hodnotit jejich kvalitu pomocí klíčových parametrů kvalitativní povahy; specifikaci podílu aktivní a doplňkové složky v biopreparátu. Stanovujeme hlavní kvantitativní parametry houbových biopreparátů jako je stanovení počtu infekčních jednotek – tzv. titr spor garantovaného producentem a distributorem, stanovení vitality spor udávané v % a zároveň jsme schopni hodnotit i vitalitu pomocí testu GI, kdy se každé spoře přiřadí index fáze klíčení. Poslední kvantitativní parametr, který testujeme je počet kolonie tvořících jednotek (CFU – colony forming units). CFU udává kolik jednotek patogena přítomných v 1 g nebo 1 ml biopreparátu utvoří samostatnou kolonii na umělé živné půdě.