Analýza rostlinných makrozbytků a pylu

Analýza rostlinných makrozbytků a pylu

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Služba se zabývá vyhledáváním, separací a vyhodnocením rostlinných makrozbytků a pylu z různých nálezových prostředí především z archeologických nalezišť. Jde o kulturní vrstvy a výplně archeologických objektů nebo o výplně trvale zamokřených lokalit a objektů, například studní, jímek, vodovodů, sklepů, ale i jezer nebo slepých ramen řek. Hledanými objekty jsou především semena rostlin nebo části plodů, ale i jehličí, pupeny, plevy obilnin, zbytky slámy. Na základě nalezené druhové skladby rostlin je pak možno usuzovat, jaké hlavní užitkové rostliny (obilniny, luštěniny, ovoce, zelenina, koření, technické plodiny) byly na lokalitě pěstovány či sbírány, ale nejen to. Podle nalezených semen planě rostoucích druhů lze alespoň přibližně popsat nejbližší okolí lokality, tj. pole, louky, rumiště, podmáčená stanoviště, lesy, křovinaté formace apod.

Ukázka:

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 1016
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Předmětem archeozoologické analýzy je studium kostí, zubů a dalších částí živočišných těl (např. rohoviny, paznehtů, schránek měkkýšů atd.) v archeologickém kontextu. Analýza využívá a propojuje poznatky přírodních a humanitních oborů. Velice úzká je spolupráce především s archeologií, která rozšiřuje zoologická zjištění např. o časové a prostorové informace.

Ukázka: http://lape.prf.jcu.cz/specializace/archeozoologie/

Podmínky

Laboratoř provede v archeologické lokalitě zákazníka odběr vzorků pro analýzu nebo zajistí odvoz zvířecích kostí na místo analýzy. V laboratoři se  provádí vlastní analýza, spočívající v podrobném popisu a měření každé kosti podle archeozoologických standardů. Data jsou ukládána do archeozoologické databáze. Obvykle počítáme čas technického odběru a konzultace, při vlastní analýze pak čas analytika, strávený na daném projektu. Cena se většinou pohybuje kolem 400 Kč na hodinu bez DPH. Produktem je komplexní analytická zpráva, obvykle předávaná v digitální podobě.