Evaluation of expression, recombinant protease inhibitors isolation and evaluation of their antimicrobial effects

Proces zahrnuje detekci konstruktu nesoucího gen pro fúzní protein (spi2 + GFP) v rostlinách tabáku, hodnocení exprese pomocí RT-PCR, izolaci exprimovaného proteinu a jeho kvantifikaci.

U transgenních rostlin tabáku, generace T2 bude vyvinut postup pro ověření přítomnosti transgenu na základě PCR detekce a dot-blot hybridizace (izolace genomické DNA, PCR se specifickými primery nebo dot-blot hybridizace s přímo značenou sondou získanou z plasmidu nesoucího cílový konstrukt). Pro hodnocení exprese bude vyvinut postup izolace mRNA a kvantifikace exprese – resp. úrovně transkripce pomocí RT-PCR. Postup rovněž zahrnuje izolaci exprimovaného proteinu, jeho identifikaci a kvantifikaci, hodnocení enzymové aktivity a hodnocení antimikrobiálních účinků fúzního proteinu (v in vitro a in vivo podmínkách).