Řasa Chlamydomonas cf. nivalis pro výrobu fosfatidylglycerolu

Výzkumníci z Přírodovědecké fakulty ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze patentovali nový produkční kmen řasy Chlamydomonas cf. nivalis pro výrobu fosfatidylglycerolu (PG), způsob zvýšení obsahu PG v tomto produkčním kmeni, a použití tohoto produkčního kmene pro průmyslovou výrobu PG.

Jaké je využití?
Fosfatidylglycerol se společně s ostatními fosfolipidy hojně používá v potravinářském průmyslu, kde nachází uplatnění jako antioxidant a emulgátor. Fosfolipidy se dále využívají v kosmetickém, farmaceutickém a chemickém průmyslu.
V thylakoidní membráně výše uvedené řasy se tvoří přírodní PG ve vysokém množství a kvalitě.

Robotika a embedded systémy

Oddělení robotiky a embedded systémů - Ústav aplikované informatiky

Kromě výuky odborných předmětů je nedílnou součástí oddělení aplikovaný výzkum a to zejména v oblastech: mikropočítačové techniky, inteligentních domů, mobilní a paralelní robotiky, embeded systémů, rozšířené reality a autonomních robotických prostředků. 

Depozice tenkých funkčních vrstev pro technologické aplikace

Nízkoteplotní plazma pro depozice tenkých vrstev

Nízkoteplotní plazma je slabě ionizovaný plyn, který obsahuje nabité částice s velkou energií. Tyto unikátní vlastnosti plazmatu jsou využívány k nanášení tenkých vrstev. Depoziční proces probíhá za nízkého tlaku, což mimo jiné umožňuje dosáhnout vysokého stupně čistoty deponovaných struktur. Plazma je generováno elektrickými výboji optimalizovanými pro depoziční proces.

Analysis of proteins and peptides using mass spectrometry

Identifikace izolovaných proteinů, proteinových směsí, proužků z PAGE gelů/2D elektroforézy. Analýza peptidů, posttranslačních modifikací, DeNovo sekvencace. Label Free a iTRAQ kvantifikace

Certified teaching computer networks and network security

Administrování menších a středních sítí. Rozdělení (dle chronologického postupu) do třech podskupin:

  • Základy počítačových sítí, design a protokoly.

  • Správa aktivních prvků druhé vrstvy (přepínače).

  • Správa aktivních prvků třetí vrstvy (směrovače).

Eco Conservation habitat assessment

Ekoochranářské hodnocení lokalit 
Průzkumy fauny vybraných řádů hmyzu (zejm. Odonata, Orthoptera, Lepidoptera, Hymenoptera – Aculeata) a dalších členovců (pavouci, sekáči) na lokalitách určených k investiční výstavbě, nebo naopak ochraně, či změně kultury. Hodnocení významu lokality z lokálního i regionálního hlediska, posouzení vhodnosti současného hospodaření a návrhy péče o stanoviště.
Trvání zakázky vždy min. 1 rok.

Hodnocení ekologické účinnosti ekozemědělských dotací 
V souladu s rozvojovými cíly ČR a EU je vzrůstající podíl zemědělské půdy obhospodařován v nejrůznějších „ekologických“ režimech. Smyslem příslušných dotací je udržet hospodaření v krajině při zachování a posílení jejich ekologických funkcí, zejména ochrany biologické rozmanitosti.

Biological surveys of industrial habitats

Návrh vhodného managementu lokalit poškozených činností člověka či přírodní katastrofou 
U nás bohužel naprosto převládají drahé technické rekultivace narušených míst: rekultivace 1 ha výsypek nebo pískoven stojí cca 1.5 mil. Kč (bez následné péče).
1992 - 2008 stát vynaložil „na zahlazení následků hornické činnosti“ 37 mld Kč, firmy dalších 11 mld – valná část šla na rekultivace.
VĚTŠINA TĚCHTO PENĚZ BYLA ZBYTEČNĚ VYHOZENA!
Samovolné zarůstání (spontánní sukcese) narušených míst vede ve většině případů k lepším výsledkům než technické rekultivace a je zadarmo! (výjimky: toxická stanoviště, místa kde hrozí eroze nebo kontaminace okolí, místa specif. určení – např. rekreace).
Vyhodnotíme nejšetrnější návrh managementu jak k přírodě, tak k finančním prostředkům investora.

Preparation and purification of recombinant proteins

Určení kmenů B. burgdorferi ve vzorku 
Určení kmenů Borrelia burgdorferi, které jsou přítomny ve vzorku molekulárně biologickými metodami s přesností větší v porovnání s jednoduchou PCR a realt-time PCR identifikací.


Identifikace patogenů v klíšťatech
Identifikace různých patogenů v klíšťatech (popř. v jiných vzorcích) molekulárně biologickými metodami.

Preparation of maps using GIS tools

Zpracování družicových dat o krajinném krytu

Metodické zpracování hodnocení krajinného rázu a krajinného plánování

Správa a údržba prostorových dat v GIS

Aplikace GIS modelů a vizualizace prostorových dat

Expertní oceňování biotopů a posouzení jejich stavu z hlediska ochrany přírody

Jaké je využití?
V současné době dochází k velkému nárůstu využití materiálů dálkového průzkumu Země (DPZ) ve všech odvětvích, zejména v geografii. Metody DPZ jsou široce využívány především v geografickém výzkumu a krajinné ekologii, protože terénní průzkum rozsáhlých oblastí je finančně a časově velmi náročný.

Leadership botanical excursion

Analýzy vzorků sinic a řas 
Mikroskopická analýza materiálu dodaného zadavatelem. V případě potřeby je pro zadavatele možno zajistit i odběr vzorků na určeném místě. Fotodokumentace významných nálezů. Katedra nabízí též invetntarizační průzkumy sinic a řas v lokalitách požadovaných zadavatelem. Několikanásobný odběr vzorků a mikroskopická analýza sebraného materiálu z biotopů dle požadavku zadavatele. Fotodokumentace významných nálezů. Dále je schopna zajistit izolace kmenů sinic a řas dle požadavku zadavatele na standardních i modifikovaných médiích.

Testování odolnosti materiálů k porůstání fototrofními biofilmy 
Testování materiálů probíhá podle požadavků zadavatele pro vodní, nebo terestrické prostředí přírodní směsí sinic a řas. Délka testů závisí na typu prostředí pro testování od jednotek týdnů ve vodním prostředí po měsíce až roky v prostředí suchozemském.

«StartPrev12NextEnd»
Page 1 of 2