Realizace projektu Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT končí

České Budějovice, 20. května 2015 – Dne 30. 4. 2015 byla na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) a Biologickém centru AV ČR (BC) ukončena realizace projektu Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková výše dotace činila více než 56, 4 milionu korun.

Patenty

Seznam nabízených patentů:

P.296300 Přípravek pro indukci zvýšení tvorby bioaktivních sloučenin v rostlinách a jeho použití

P.302744 Krmivo pro kapra obecného a způsob chovu kapra obecného se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin

P.305212 Způsob etologického sledování korýšů a/nebo měkkýšů a etologický systém pro sledování chování korýšů a/nebo měkkýšů  paradni napad 2021

(info Monitoring chování zde, info Analýza srdeční aktivity raka zde)

P.305926 Způsob zlepšení kvality stojatých vod venkovních vodních nádrží a zařízení k provádění tohoto způsobu

P.305945 Zařízení pro zlepšení kvality stojatých vod venkovních vodních nádrží

P.305982 Způsob detekce a vizualizace prostorových trajektorií pohybu vodních živočichů a zařízení k provádění tohoto způsobu

P.306339 Zařízení pro nakládání živých ryb

P.307136 Způsob biologického čištění odpadního vzduchu, biofilm, nosné médium a náplň biofiltru k provádění tohoto způsobu

P.307309 Způsob bezkontaktní detekce zdravotního stavu ryb a zařízení k provádění tohoto způsobu

P.307519 Zařízení k čištění odpadní vody   transfera finalista cervena rgb 558px72ppi  

P.307618 Zařízení ke zlepšování kvality vody na odtoku z rybníku

P.307619 Zařízení ke zlepšování kvality vody na odtoku z hráze rybníku 

P.307875 Zařízení pro dálkové ovládání potenciometrů elektronických přístrojů, zejména analogových hudebních zesilovačů  JU Innovation logo

P.308162 Zařízení pro přípravu nanostrukturované superhydrofóbní povrchové vrstvy s radiálně symetrickým gradientem smáčivosti

P.308381 Aerační a oxygenační zařízení, zejména pro rybářské kádě JU Innovation logo  placka finalista

P.308453 Zařízení pro zachycení sedimentů, zejména na přítoku do vodních nádrží

P.308653 Způsob přípravy černého česneku s antioxidační aktivitou a černý česnek připravený tímto způsobem  JU Innovation logo

P.309059  Způsob eliminace lepivosti jiker ryb, zejména kapra obecného

P.309464 Způsob sledování kůrovcových aktivit a systém k provádění způsobu sledování  JU Innovation logo

 P_EU 3599603 Digital Remote Control  of Analog Potentiometers for Guitar Amplifiers  JU Innovation logo

 

Pro více informací o patentech nás neváhejte kontaktovat:

Kancelář transferu technologií

Telefon: +420 702 027 182

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a

370 05 České Budějovice

 

 

 

 

 

 

Setkání podnikatelů a zástupců Zemědělské fakulty JU

Výzkum a vývoj pro firmy z oblasti potravinářství, v tomto duchu se neslo setkání zástupců Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity s podnikateli, které se uskutečnilo na půdě Jihočeské hospodářské komory v úterý 19. 5.  O tom, že se jedná o aktuální téma, svědčil velký zájem ze strany účastníků, kterých se sešlo téměř pět desítek. Záměrem setkání bylo představit nové technologie vyvíjené akademickou sférou, které přinášejí nové možnosti ve výrobě či zpracování produktů

Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta

Kdo jsme?

Přírodovědecká fakulta JU vznikla v roce 2007 z Biologické fakulty JU rozšířením biologicky zaměřeného studia o chemické, matematické, fyzikální a informatické obory. Součástí nabízených studijních programů je také vzdělávání budoucích středoškolských učitelů. PřF JU v současné podobě umožňuje výběr vhodného oboru, popřípadě kombinace oborů, zájemcům s širokým spektrem představ o zaměření studia a budoucím uplatnění: absolventi fakulty se mohou uplatnit v různých oblastech přírodovědného výzkumu, ve vysokém a středním školství, ale také v institucích státní správy, ve zdravotnických zařízeních nebo v soukromém sektoru. PřF JU je nejen vzdělávací, ale také úspěšnou vědecko-výzkumnou institucí. Zájemcům o vědeckou práci umožňuje již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy. Dlouhodobým záměrem PřF JU je podpora výjezdu studentů na zahraniční specializovaná pracoviště a univerzity. Cílem je zprostředkování nejnovějších poznatků, odlišných vědeckých přístupů a jazykové zdokonalení studentů. Podle nezávislých studií se PřF JU řadí mezi přední výzkumně orientované přírodovědné fakulty v republice. Stejné výsledky vykazuje i na základě hodnocení škol podle metodiky Rady vlády pro výzkum a vývoj. PřF JU během své existence navázala četné spolupráce s významnými tuzemskými i zahraničními výzkumnými institucemi a vysokými školami.

Co děláme a pro koho?

Fakulta se v současné době organizačně člení na ústavy, které zajišťují rozvoj nových nebiologických přírodovědných oborů a na katedry biologických oborů. Nedílnou součástí života fakulty je její spolupráce s pracovišti Akademie věd ČR v regionu. Přírodovědecká fakulta JU sdílí s Biologickým centrem AVČR jeden areál, část vyučujících PřF JU se rekrutuje ze zaměstnanců BC AVČR, mnozí studenti pracují na svých projektech pod vedením odborníků na pracovištích AVČR. Přírodovědecká fakulta se v současné době člení na následující katedry a ústavy:

 • Katedra botaniky

 • Katedra biologie ekosystémů

 • Katedra fyziologie rostlin

 • Katedra fyziologie živočichů

 • Katedra genetiky

 • Katedra molekulární biologie

 • Katedra medicínské biologie

 • Katedra parazitologie

 • Katedra zoologie

 • Ústav chemie a biochemie

 • Ústav fyziky a biofyziky

 • Ústav matematiky a biomatematiky

 • Ústav aplikované informatiky

 • Oddělení jazyků

Proč existujeme?

Přírodovědecká fakulta se především zaměřuje na vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. V bakalářském stupni je možné studovat následující programy: Biologie, Biofyzika, Biological Chemistry, Biomedicínská laboratorní technika, Péče o životní prostředí, Aplikovaná informatika, Chemie, Fyzika, Měřící a výpočetní technika, Odborné vzdělávání pro budoucí středoškolské učitele.

Magisterské programy nabízí řadu biologických oborů a specializací na následujících katedrách: Botanika, Biologie ekosystémů, Fyziologie živočichů, Genetika, Molekulární biologie a biochemie, Obecné biologie, Parazitologie, Zoologie. Další přírodovědné obory jsou zajišťovány několika nově vzniklými ústavy: Chemie a biochemie, Fyzika a biofyzika, Aplikovaná informatika, Matematika.

Přírodovědecká fakulta JU se od počátku své existence profiluje jako výzkumná fakulta s velkým důrazem na vědeckou výchovu ve studijních programech, zejména doktorských. To se samozřejmě odráží i ve výsledcích hodnocení vědecké práce PřF JU ve srovnání s ostatními fakultami v ČR.

Kam směřujeme?

Přírodovědecká fakulta (Biologická fakulta) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je od samotného počátku své existence budována jako výzkumná fakulta na rozhraní s jihočeskými resp. Českobudějovickými pracovišti Akademie věd České republiky. Ambice výzkumné fakulty zůstává hlavním dlouhodobým cílem směřování fakulty. Jedním z hlavních důvodů pro rozšíření tématické portfolia původní biologické fakulty bylo vytvořit podmínky pro výrazné posílení moderní vědy o živé přírodě důrazem na vazbu s ostatními obory přírodních věd (chemie,fyzika), matematiky a informatiky. Jejich těsná spolupráce a pronikání do biologických věd ve vědecké práci i studijních programech je podmínkou k tomu, aby fakulta držela krok v mezinárodním/světovém kontextu. Cestou k udržení a dalšímu posilování mezinárodní reputace fakulty je trvalý důraz na formální i neformální mezinárodní kontakty, výměnu studentů v rámci společných projektů, ale také učitelů sdílejících nové zkušenosti moderního špičkového výzkumu.

Kde nás najdete?

//mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=přírodovědecká fakulta ceske budejovice@sss=1@ssp=113826924_122580684_156753004_156626636@x=133202715@y=131997230@z=11" target="_blank">Zobrazit mapu

Kontaktní údaje

adresa:

Branišovská 1160/31

370 05 České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: +420 387 772 244
Fax: +420 385 310 366
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.prf.jcu.cz

Katedra botaniky

Katedra biologie ekosystémů

Ústav fyziky a biofyziky

 

Katedra experimentální biologie rostlin

Katedra fyziologie živočichů

Katedra genetiky

Katedra parazitologie

Ústav matematiky a biomatematiky

Ústav chemie a biochemie

 

Katedra zoologie

Ústav aplikované informatiky

Katedra molekulární biologie

 

Čínské zkušenosti s transferem technologií

Zástupci Kanceláře transferu technologií  Jihočeské univerzity (KTT JU) se po návštěvě Číny vrátili s novými kontakty, tématy pro potenciální spolupráci a především zkušenostmi z oboru transferu technologií.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kdo jsme?

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu, která byla zřízena již v roce 1991. V podmínkách ČR v oblasti vysokoškolského vzdělávání zaujímá specifické postavení. Specifikem jak výukové, tak výzkumné činnosti JU je symbiotické soužití v rámci jednoho kampusu s ústavy Biologického centra AV ČR, v. v. i. (BC AV ČR) – v současnosti největší mimopražské instituce AV ČR. Lze říci, že z hlediska studijního profilu je JU školou, která zahrnuje širokou škálu studijních oborů ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských. V současné době je ustálena a zpřehledněna struktura součástí JU a nově uskupené fakulty jsou na prahu nového rozvoje především kvalitativní povahy. S téměř 13 tisíci studenty je JU univerzitou střední velikosti v rámci ČR, avšak v podmínkách Jihočeského kraje jedinou takového významu s přirozeným spádovým centrem Jihočeského, Středočeského, Plzeňského kraje a kraje Vysočina, se silnými vazbami na Horní Rakousko a Dolní Bavorsko. JU je výzkumně orientovanou vysokou školou, kdy téměř čtvrtinu rozpočtu tvoří prostředky na výzkum a vývoj, přičemž za poslední období došlo ke zřetelnému nárůstu tohoto typu financování právě vysoce aktivní a efektivní činností výzkumných týmů.

Co děláme a pro koho?

Vzdělávání

Zajišťujeme terciární vzdělání (v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech) a dále další vzdělávání např. „Univerzita třetího věku“. Jsme otevřeni všem uchazečům o studium bez rozdílu pohlaví, rasového a etnického původu, věku, náboženství nebo sexuální orientace apod. Vytváříme podpůrné mechanismy, a to např. stipendia, zprostředkování ubytování a stravování apod.

Věda a výzkum

Realizujeme vědecko-výzkumnou činnost v ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských oblastech sledující současné a budoucí požadavky společnosti.

Spolupráce s praxí

Vychováváme odborníky pro trh práce s odpovídajícími znalostmi a kompetencemi, v rámci celoživotního vzdělávání nabízíme studium orientované na výkon povolání a zájmovou činnost. Poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotou při řešení přírodovědných, technických a humanitních problémů pro aplikační sféru (např. firmy, municipality, státní organizace apod.).

Kam směřujeme?

JU se chce stát vysoce konkurenceschopnou univerzitou 21. století, která si upevnění své významné postavení v žebříčku českých vysokých škol a bude zajišťovat a realizovat vzdělávání, vědu a spolupráci s praxí v nejvyšší kvalitě a s vysokou přidanou hodnotou.

Prioritní okruhy

 • rozvoj kvality i rozsahu pedagogické činnosti a doplňkových funkcí
 • rozvoj excelence a relevance v oblasti tvůrčí činnosti
 • rozvoj a optimalizace systému řízení
 • rozvoj a řízení lidských a materiálně-technických zdrojů

Dlouhodobé cíle

 • zvyšování kvality a excelence akademických činností s ohledem na profilaci jednotlivých součástí
 • zvyšování relevance aplikovaného výzkumu
 • inovace systému komercializace včetně forem spolupráce se subjekty hospodářské praxe v oblasti transferu technologií
 • prohlubování internacionalizace pedagogické činnosti a tvůrčích aktivit
 • posilování prvků profesionalizace v řízení včetně pokračování centralizace odborných obslužných funkcí
 • rozvoj dalšího a celoživotního vzdělávání

Kontaktní údaje

Adresa

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakuta
Studentská 13
370 05 České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: 389 032 022
Fax: 387 772 033
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.jcu.cz

Kde nás najdete?

Zobrazit mapu

 

Úvod - B4i

Hledáte konkrétní službu, přístroj, odborníka na konzultaci, partnera pro smluvní nebo společný výzkum? Využijte databázi Bridge4Innovation

 

cara odd

Třeboňské setkání řasových biotechnologů

30.11.2015 proběhlo v Centru ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni první setkání řasových biotechnologů České republiky. Zastoupeno zde bylo 5 výzkumných pracovišť Akademie věd České republiky, 3 univerzitní pracoviště a 5 privátních firem, svou práci představili nejvýznamnější čeští odborníci na řasovou biotechnologii. 

Test

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav: Ústav akvakultury
Ulice: 458/102
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Tel.: +420 387 774 614
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Laboratoř je zapojena do projektu hodnocení migrační prostupnosti toků v ČR, ve kterém řeší problematiku migrační průchodnosti nově postavených rybích přechodů v povodí Vltavy a ve vybraných lokalitách Libereckého kraje.Ve spolupráci se správami CHKO, NP Šumava a KRNAP se laboratoř zabývá monitoringem ichtyofauny a hodnocením ekologické stability rybích společenstev toků a nádrží v chráněných oblastech. Vyhodnocuje stávající způsoby rybářského obhospodařování, navrhuje a sestavuje nové metody rybářského managementu podporujícího biodiverzitu a ekologickou stabilitu vodního prostředí.

Ukázka:  

Podmínky

Individuálně dohodnuté předem.

 

Aktuálně z Kanceláře transferu technologií JU

15. 3. 2016 - Přinášíme vám stručný přehled událostí za poslední období  

«ZačátekPředchozí12345678910NásledujícíKonec»
Strana 1 z 48