Předmět "Ochrana duševního vlastnictví" proběhl na JU i letním semestru 2019/2020

KTT garantuje předmět "Ochrana duševního vlastnictví", v letošním letním semestru navštěvovalo 6 studentů, kteří úspěšně završili toto studium.

Jihočeská univerzita jako jedna z mála v České republice prostřednictvím Kanceláře transferu technologií garantuje výuku předmětu Ochrana duševního vlastnictví určeného všem studentům magisterských i doktorských studií na JU. V  letošním letním semestru úspěšně absolvovalo tento předmět 6 studentů.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy duševního vlastnictví a autorského práva, jeho ochranou, komercializací, transferem technologií, licencováním, zakládáním start up a spin off firem. Dále seznámit studenty se systémem ochrany duševního vlastnictví na půdě Jihočeské univerzity. Předmět je koncipován nejen teoreticky ale i prakticky, součástí výuky jsou, kromě přednášek, i dva navazující semináře. Studenti mají nejen autorské právo a právo průmyslového vlastnictví znát, ale i aktivně prakticky používat. K tomu je vede jednak práce s právními předpisy během přednášek i testu, ale především účast na navazujících seminářích – vytvoření a prezentace ochranné známky, včetně vypracování potřebných právních dokumentů, zejména rešerše databáze ochranných známek na Úřadu průmyslového vlastnictví, příprava podkladů pro přihlášku vynálezu nebo užitného vzoru, vyplnění Přílohy č. 1 Opatření R 274 o nakládání s nehmotnými statky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (Oznámení původce) aj.

Na přednáškách se studenti kromě autorského a obchodního práva ČR blíže seznámili s dalšími tématy, jako jsou zaměstnanecké dílo, školní dílo, ochrana duševního vlastnictví na JU, srovnání s ostatními univerzitami, dále právní ochrana vynálezů, užitné vzory, vyčerpání práv, Evropský patent a patent Společenství., Právní ochrana průmyslových vzorů, Vzor Společenství, mezinárodní ochrana vzorů, zlepšovací návrhy.

 

Velmi zajímavé bylo také téma Komercializace výsledků výzkumu a vývoje, její formy. Typy smluvních vztahů v oblasti duševního vlastnictví - licenční smlouva, smlouva o dílo, kde se studenti mohli seznámit s činností Kanceláře transferu technologií, jejímž posláním je pomoci překlenout propast mezi vědeckými laboratořemi a komerční sférou.

Diskutována byla také nekalá soutěž a duševní vlastnictví, "nechráněné" nehmotné statky a jejich ochrana postihem nekalé soutěže - obchodní tajemství, know-how, goodwill, doménové jméno, obchodní jméno, ochrana DV na JU – směrnice.

 

V neposlední řadě se studenti dozvěděli více o Občanském zákoníku ve vazbě na ODV, smlouvě o dílu nehmotném podle nového Obč.Z; mezinárodním právu veřejném (WIPO, TRIPS) a právu EU v oblasti duševního vlastnictví, mezinárodním právu soukromém a rozhodném právu - kolizní normy.