Všechny novinky - JCTT

Finanční podpora projektů na pomoc s epidemií COVID 19 z MPO

Vyhlášení výzvy v programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti Covid-19.

Cílem programu je podpořit zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a produktů proti COVID-19.

První skupinou projektů, které mohou žádat o finanční podporu je rozšíření kapacit, nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek, jako jsou právě respirátory a ventilátory. 

Ve druhé a třetí skupině je možné podpořit rychlé zavedení medicínských i nemedicínských řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci, a to včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a následného řešení dopadů této situace.

Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt. 

Odkaz na výzvu zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up/program-czech-rise-up---chytra-opatreni-proti-covid19--253805/

 

Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu The Country for the Future - zaměření COVID-19

Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích.

Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci):

  • inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby,
  • inovace organizační.

Odkaz na výzvu zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future-_-zamereni-covid-19--253794/

Výzva k novým aktivitám VaV související s COVID-19 - TAČR GAMA 2

V rámci projektů schválených k realizaci v programu GAMA 2 je v souvislosti s pandemií COVID-19 vyhlášena výzva na speciální podporu dílčích projektům, které by se zabývaly aktivitami VaV ve vazbě na situaci související s probíhající epidemií onemocnění Covid-19, resp. šíření koronaviru.

TA ČR je připravena velmi rychle zprocesovat takovou žádost o změnu, která bude již obsahovat návrhy dílčích projektů řešící aktivity spojené s COVID 19 a jdoucí nad rámec současných schválených projektů. Rozpočet bude posuzován individuálně v rámci limitů daných zákonem 130/2002 Sb. (max. tedy do výše 50% celkové výše podpory projektu). Výstupem by měl být produkt/služba s komerčním potenciálem, resp. potenciálem využití. V těchto případech se jedná i o řešení, která budou využitelná společností rychle a efektivně (viz text programu “Výstupem by měl být produkt/služba s komerčním potenciálem nebo taková, která má využití pro potřeby společnosti.”). V rámci programu GAMA2 lze hradit pouze aktivity výzkumu a vývoje. (pro případné zvýšení výroby apod. slouží jiné programy – viz např. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-ceske-firmy-v-boji-s-covid-19--schvaleny-nove-programy--253656/)

Pokud na řešení spolupracujete s jinými institucemi tak případná realokace nákladů anebo jejich navýšení v rámci daného projektu GAMA2 musí splňovat podmínky programu a všeobecné podmínky (např. nelze zaplatit smluvní výzkum nad limit 20% subdodávek anebo práce daného výzkumníka na projektu musí být v rámci zaměstnaneckého či obdobného vztahu). Je však možná spolupráce, kdy spolupracuje více výzkumných organizací v rámci svých nehospodářských činností (tj. spojí síly a prostředky). Pak každá z nich je odpovědná za svůj díl pracovních činností, včetně jejich financování, příslušné výstupy pak sdílí příslušným dílem a rovněž společně (resp. na základě společné dohody a souhlasu) dochází ke komercializaci výsledků či jejich uplatnění v praxi. V případné žádosti o změnu projektu by tyto skutečnosti, byť i jako plán, měly být popsány. V případě výše uvedeném je pak i vlastnictví výstupů a výsledků děleno mezi spolupracující partnery - s ohledem na cíle a podmínky programu GAMA2 však musí příjemce prokázat způsob (byť společné) komercializace výsledků či jejich uplatnění v praxi. S dotazy na konkrétní situace se na nás samozřejmě můžete obracet.

Vzhledem k charakteristice programu GAMA 2 budou náklady jednotlivých dílčích projektů, schválených Radou pro komercializaci, uznatelné již před samotným schválením žádosti o změnu.

I přes urgentnost situace musí příjemce dodržovat jak Všeobecné podmínky, tak platné zákony. Například zákon 134/2016 Sb. v platném znění, Zákon o zadávání veřejných zakázek, umožňuje podle § 29 písm. c určitá opatření cílená na zadávání a plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření, avšak toto ustanovení není možné příjemcům doporučit k využití plošně a to z důvodu jeho velmi úzkého zaměření.

KTT JU má v realizaci projekt v programu GAMA 2 a je ochotna býti s případnou žádostí nápomocna.

6. Infolist Kanceláře Transferu Technologií JU

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity vydala 6. Infolist, ve kterém jsou uvedeny zejména činnosti kanceláře. Infolist dále obsahuje zajímavosti z oblasti transferu technologií, aktuality z oblasti grantových schémat a nabídky spolupráce či možnosti úhrady některých propagačních aktivit.

Infolist č. 6 ke stažení zde.

Pracovní setkání OECD v Praze

Kancelář transferu technologií JU byla na začátku března zastoupena na pracovním jednání OECD organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu k tématu šíření inovací ve městech a regionech. Tohoto semináře se účastnili i tři zástupce Evropské komise zabývající se touto otázkou.

Během tohoto pracovního setkání bylo s kolegy z ostatních regionů diskutováno o tématech souvisejících se silnými a slabými stránkami při zavádění nových myšlenek, technologií, manažerských postupů - zkrátka „šíření inovací“ – v regionech obecně.

Cílem pracovního jednání bylo zejména identifikovat: 

● Kdo jsou hlavní aktéři regionálního ekosystému šíření inovací a jaké jsou mezi nimi vazby?

● Jaké jsou hlavní silné a slabé stránky různých distribučních kanálů inovací?

● Jaký je současný politický přístup související s různými aspekty šíření inovací a jaké jsou potenciální oblasti pro zlepšení?

Hlavním cílem bylo identifikovat hlavní příčiny a překážky šíření inovací v regionech návaznosti na důsledky politické iniciativy, které lze podniknout na regionální úrovni. Diskutovány byly existující konkrétní výzvy nebo silné stránky, kterými zejména jsou:

1. zavádění nových technologií ze strany malých a středních podniků;

2. zakládání a rozvíjení inovativních podniků;

3. podpora univerzit pro místní firmy;

4. výměna znalostí mezi nadnárodními firmami a místními společnostmi;

5. pomoc regionu vyrovnat se s „velkými společenskými výzvami“, jako jsou demografické změny (stárnutí), přechod na uhlíkově neutrální ekonomiky, automatizace úkolů.

Významným diskutovaným bodem bylo, jak zlepšit inovační politiku - včetně iniciativ na regionální úrovni - pro posílení šíření inovací v těchto oblastech. Výstupy tohoto pracovního jednání se nyní zpracovávají a do konce kalendářního roku 2020 by měl být zaslán draft k dalšímu dopracování.

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D.

Omezení provozu kanceláře z důvodu opatření souvisejících s vývojem epidemie koronaviru

Z důvodu aktuálního vývoje epidemie koronaviru a s tím související opatření na Jihočeské univerzitě, jsme byli nuceni omezit provoz kanceláře. Kontaktujte nás prosím na telefonu a na e-mailu.

Pro přehled naše kontaktní údaje na odkazu zde:

https://www.jctt.cz/cz/kontakt

Fishing Show 2020, Trenčín, Slovensko

Ve dnech 6. až 8. března 2020 prezentoval Technologický skaut FROV JU, Ing. Václav Nebeský, Ph.D., svou fakultu formou výstavního stánku na veletrhu Fishing Show v Trenčíně. Slovensko je pro FROV zajímavý trh, neboť zde nepůsobí žádná obdobně zaměřená fakulta a studium rybářství je zde omezeno pouze na střední školství. Na výstavním stánku proběhlo několik zajímavých setkání s potencionálními zájemci o studium i o kooperaci s fakultou. Nezanedbatelným přínosem byla také obecná prezentace Fakulty rybářství a ochrany vod a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na Slovensku.

Napsal: Ing. Václav Nebeský, Ph.D.

TAČR GAMA 2 - vypsána 2. interní výzva pro podávání dílčích projektů

V rámci projektu TAČR GAMA 2 byla KTT JU vypsána 2. interní výzva pro podávání dílčích projektů. Termín podávání je do 30.4.2020.

Interní výzva č. 2 zde ke stažení.

Veletrh For Fishing 2020

Ve dnech 20.-23. února 2020 se na pražském letňanském výstavišti konal již 11. ročník rybářského veletrhu For Fishing 2020. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zde opět prezentovala výsledky VaV, studium a také produkty fakultní prodejny ryb a eshopu rybářské knihy.cz. FROV JU veletrhu zároveň dává odbornou garanci. Přípravu, montáž i nepřetržitou účast na veletrhu zajištoval technologický skaut Ing. Václav Nebeský, Ph.D. Na fakultním stánku proběhlo několik zajímavých setkání s potencionálními studenty bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů. Rovněž proběhlo jednání se zástupci firmy Mráz Agro o možnostech spolupráce a využití některých technologií vyvinutých na FROV JU. V oblasti poradenství stojí za zmínku setkání se zástupci ruské firmy zajímající se o možnosti chovu korýšů v ČR.

Ing. Václav Nebeský, Ph.D.

5. Infolist Kanceláře Transferu Technologií JU

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity vydala 5. Infolist, ve kterém lze nalézt přehled hlavních činností kanceláře, dále obsahuje zajímavosti z oblasti transferu technologií a nabídku činností či možnosti úhrady některých propagačních aktivit.

Infolist č. 5 ke stažení zde.

Kancelář transferu technologií prezentovala svoji činnost na česko-izraelské obchodní komoře

Kancelář transferu technologií byla pozvána na druhé setkání Sekce pro vědu, výzkum a inovace, Česko izraelské obchodní komory.

V rámci zařazeného programu byla hodnocena druhá výzva TACR Delta a diskuze další výzvy, která by měla být realizována v květnu 2020.

V rámci tohoto bodu programu byly prezentovány dva konkrétní úspěšné projekty:

- Vývoj filtrační a ventilačně ochlazovací jednotky pro ochranné oděvy

- Protiběžný vrtulový systém pro Air-Taxi .

Jihočeská univerzita prostřednictvím zástupce Kanceláře transferu technologií prezentovala téma Zkušenosti s transferem a zahraniční spoluprací.

 

Zapsala. RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D.