Řešení krajinotvorných prvků zeleně a protierozní ochrany

 

Řešení krajinotvorných prvků zeleně a protierozní ochrany pro jednotlivé pozemky, subpovodí i povodí jako celku za účelem zamezení zrychleného odtoku vody z krajiny, minimalizace degradačních procesů půdy, stanovení erozního ohrožení jednotlivých pozemků dané lokality a návrh optimálních opatření, podpory ekologické stability krajiny, zachování či zvýšení přírodní rozmanitosti na zemědělsky využívané půdě.