Řasa Chlamydomonas cf. nivalis pro výrobu fosfatidylglycerolu

Výzkumníci z Přírodovědecké fakulty ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze patentovali nový produkční kmen řasy Chlamydomonas cf. nivalis pro výrobu fosfatidylglycerolu (PG), způsob zvýšení obsahu PG v tomto produkčním kmeni, a použití tohoto produkčního kmene pro průmyslovou výrobu PG.

Jaké je využití?
Fosfatidylglycerol se společně s ostatními fosfolipidy hojně používá v potravinářském průmyslu, kde nachází uplatnění jako antioxidant a emulgátor. Fosfolipidy se dále využívají v kosmetickém, farmaceutickém a chemickém průmyslu.
V thylakoidní membráně výše uvedené řasy se tvoří přírodní PG ve vysokém množství a kvalitě.

Robotika a embedded systémy

Oddělení robotiky a embedded systémů - Ústav aplikované informatiky

Kromě výuky odborných předmětů je nedílnou součástí oddělení aplikovaný výzkum a to zejména v oblastech: mikropočítačové techniky, inteligentních domů, mobilní a paralelní robotiky, embeded systémů, rozšířené reality a autonomních robotických prostředků. 

Depozice tenkých funkčních vrstev pro technologické aplikace

Nízkoteplotní plazma pro depozice tenkých vrstev

Nízkoteplotní plazma je slabě ionizovaný plyn, který obsahuje nabité částice s velkou energií. Tyto unikátní vlastnosti plazmatu jsou využívány k nanášení tenkých vrstev. Depoziční proces probíhá za nízkého tlaku, což mimo jiné umožňuje dosáhnout vysokého stupně čistoty deponovaných struktur. Plazma je generováno elektrickými výboji optimalizovanými pro depoziční proces.

Analýza proteinů a peptidů pomocí hmotnostní spektrometrie

Identifikace izolovaných proteinů, proteinových směsí, proužků z PAGE gelů/2D elektroforézy. Analýza peptidů, posttranslačních modifikací, DeNovo sekvencace. Label Free a iTRAQ kvantifikace

Certifikovaná výuka počítačových sítí a síťové bezpečnosti

Administrování menších a středních sítí. Rozdělení (dle chronologického postupu) do třech podskupin:

  • Základy počítačových sítí, design a protokoly.

  • Správa aktivních prvků druhé vrstvy (přepínače).

  • Správa aktivních prvků třetí vrstvy (směrovače).

Ekologické hodnocení lokalit, biologické průzkumy

Ekoochranářské hodnocení lokalit 
Průzkumy fauny vybraných řádů hmyzu (zejm. Odonata, Orthoptera, Lepidoptera, Hymenoptera – Aculeata) a dalších členovců (pavouci, sekáči) na lokalitách určených k investiční výstavbě, nebo naopak ochraně, či změně kultury. Hodnocení významu lokality z lokálního i regionálního hlediska, posouzení vhodnosti současného hospodaření a návrhy péče o stanoviště.
Trvání zakázky vždy min. 1 rok.

Hodnocení ekologické účinnosti ekozemědělských dotací 
V souladu s rozvojovými cíly ČR a EU je vzrůstající podíl zemědělské půdy obhospodařován v nejrůznějších „ekologických“ režimech. Smyslem příslušných dotací je udržet hospodaření v krajině při zachování a posílení jejich ekologických funkcí, zejména ochrany biologické rozmanitosti.

Restaurační ekologie – Ekologie obnovy

Návrh vhodného managementu lokalit poškozených činností člověka či přírodní katastrofou 
U nás bohužel naprosto převládají drahé technické rekultivace narušených míst: rekultivace 1 ha výsypek nebo pískoven stojí cca 1.5 mil. Kč (bez následné péče).
1992 - 2008 stát vynaložil „na zahlazení následků hornické činnosti“ 37 mld Kč, firmy dalších 11 mld – valná část šla na rekultivace.
VĚTŠINA TĚCHTO PENĚZ BYLA ZBYTEČNĚ VYHOZENA!
Samovolné zarůstání (spontánní sukcese) narušených míst vede ve většině případů k lepším výsledkům než technické rekultivace a je zadarmo! (výjimky: toxická stanoviště, místa kde hrozí eroze nebo kontaminace okolí, místa specif. určení – např. rekreace).
Vyhodnotíme nejšetrnější návrh managementu jak k přírodě, tak k finančním prostředkům investora.

Molekulární parazitologie

Určení kmenů B. burgdorferi ve vzorku 
Určení kmenů Borrelia burgdorferi, které jsou přítomny ve vzorku molekulárně biologickými metodami s přesností větší v porovnání s jednoduchou PCR a realt-time PCR identifikací.


Identifikace patogenů v klíšťatech
Identifikace různých patogenů v klíšťatech (popř. v jiných vzorcích) molekulárně biologickými metodami.

Geoinformační systém a dálkový průzkum Země

Zpracování družicových dat o krajinném krytu

Metodické zpracování hodnocení krajinného rázu a krajinného plánování

Správa a údržba prostorových dat v GIS

Aplikace GIS modelů a vizualizace prostorových dat

Expertní oceňování biotopů a posouzení jejich stavu z hlediska ochrany přírody

Jaké je využití?
V současné době dochází k velkému nárůstu využití materiálů dálkového průzkumu Země (DPZ) ve všech odvětvích, zejména v geografii. Metody DPZ jsou široce využívány především v geografickém výzkumu a krajinné ekologii, protože terénní průzkum rozsáhlých oblastí je finančně a časově velmi náročný.

Biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích

Analýzy vzorků sinic a řas 
Mikroskopická analýza materiálu dodaného zadavatelem. V případě potřeby je pro zadavatele možno zajistit i odběr vzorků na určeném místě. Fotodokumentace významných nálezů. Katedra nabízí též invetntarizační průzkumy sinic a řas v lokalitách požadovaných zadavatelem. Několikanásobný odběr vzorků a mikroskopická analýza sebraného materiálu z biotopů dle požadavku zadavatele. Fotodokumentace významných nálezů. Dále je schopna zajistit izolace kmenů sinic a řas dle požadavku zadavatele na standardních i modifikovaných médiích.

Testování odolnosti materiálů k porůstání fototrofními biofilmy 
Testování materiálů probíhá podle požadavků zadavatele pro vodní, nebo terestrické prostředí přírodní směsí sinic a řas. Délka testů závisí na typu prostředí pro testování od jednotek týdnů ve vodním prostředí po měsíce až roky v prostředí suchozemském.

«ZačátekPředchozí12NásledujícíKonec»
Strana 1 z 2