Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

Bioarcheologický materiál z archeologických nalezišť poskytuje jedinečný vhled do života zaniklých společností a tvoří nenahraditelnou součást odkazu přírodní i lidské minulosti.
Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie poskytuje podporu archeologickým pracovištím, provádějících základní výzkum, ale i organizacím, působícím v oblasti záchrany archeologického dědictví.

Co Vám nabízíme?
Archeologickým pracovištím v ČR i v zahraničí nabízíme provedení environmentálních analýz ve všech hlavních specializacích:
určování zbytků živočišného a rostlinného původu,

pylové analýzy,

xylotomická analýza,

dendrochronologie

Poskytujeme přímé poradenství, navrhneme nejvhodnější složení a průběh environmentálních analýz. Můžeme zabezpečit transport a skladování odebraných vzorků z archeologických výzkumů. Ve spolupráci s dalšími pracovišti zajišťujeme také radiokarbonové datace, analýzy území pomocí historicko-geografických dat a sestavení a zprovoznění plavícího zařízení.
Po provedení dohodnutých analýz sepíše analytik zprávu o archeobotanické (archeozoologické, paleoekologické) analýze. Podle přání partnerského pracoviště lze pořídit fotodokumentaci nejzajímavějších nálezů . V další fázi jsme schopni dané výsledky v určitém časovém odstupu také upravit do publikovatelné formy a to i v požadovaném cizím jazyce, zejména v angličtině.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích disponuje i jinými odborníky v mnoha dalších , pro archeology zajímavých, specializacích např. entomologie, parazitologie, genetika.
Po dohodě lze zajistit jejich účast na archeologickém průzkumu.