Biotechnologie

Jde o komplexní, bezodpadové zpracování základních zemědělských plodin na finální produkty a využití odpadu k výrobě plynných či pevných biopaliv. Katedra pracuje na nových, efektivnějších formách anaerobní digesce a kromě vyšší produkce bioplynu se očekává podstatné zkvalitnění hnojivé hodnoty fugátů jako kapalných minerálních hnojiv. Do kategorie aplikovaných biotechnologií patří také využití enzymatických hydrolyzátů fytomasy k výrobě butanolu jako perspektivního paliva, které by mělo nahradit méně vhodný a ekonomicky nevýhodný bioetanol.

Z charakteru pracovní náplně vyplývá i specifita zařízení. Jádrem jsou technologicky budované laboratoře. V nich samozřejmě speciální analytika, zaměřená na možnosti automatického záznamu probíhajících dějů, na možnost regulace výrobních procesů, na řešení speciálních výzkumných problémů při sledování konverze biomasy. Tak např. systém Oxi-Top-Control firmy Merck nám umožňuje nejen hromadnou práci až s 360 variantami anaerobní digesce najednou, ale i řešit otázku stupně lability organické hmoty, tím stupeň jejího hydrolytického odbourání a výsledkem je i možnost sledovat jakýkoliv děj spojený s využitím krmiv v zažívacím traktu přežvýkavců podle anaerobní rozložitelnosti jejich výkalů. Podobně specifický význam mají enzymatické reaktory, fermentory a hydrolyzní jednotky v našich technologických laboratořích a speciální možnosti výzkumu dává i velká investice v podobě diferenčního termického analyzátoru SETARAM spojeného i infračerveným spektrofotometrem, který nám umožňuje studovat i pyrolytické produkty jakékoliv suroviny.

Ochrana

Ochrana: Vynález je chráněn patenty a užitnými vzory.
Předpokládané výdaje na další vývoj: 20 mil. Kč
Licence: Ano - výhradní

Sedimentační index (Zelenyho test)

 

Sedimentační index je číslo udávající v mililitrech objem sedimentu, který vznikne za specifických podmínek ze suspenze zkoušené mouky v roztoku kyseliny mléčné. Využívá se jako jeden z parametrů pekařské jakosti pšenice dle normy ČSN ISO 5529.

 

Maloparcelkové pokusy – ekologické zemědělství (obilniny)

 

Založení, vedení, sklizeň a průběžné hodnocení maloparcekových pokusů s obilninymi na ekologicky certifikovaném pokusném pozemku.

 

 

Teraristika

 

Poradenství v oboru Teraristika zahrnuje návrhy na technickou konstrukci a vybavení chovných zařízení pro obojživelníky a plazy pro domácí chovy, poskytování informací o péči o chované druhy, nabídce, získávání a chovu krmných živočichů, návrhy a kalkulace produkčních a komerčních chovů. Poradenství se zabývá i problémy se zdravotním stavem jedinců, výživou, obtížích s rozmnožováním apod.

 

Včelařství

 

Poradenská činnost v oblasti chovu včel může pomoci zejména začínajícím včelařům, což je v současné době zvláště ožehavou záležitostí vzhledem ke stárnoucí členské základně Českého svazu včelařů a včelařské praxe jako takové. Poradenství je nabízeno na základě praktických zkušeností a zahrnuje především problematiku chovu a ošetřování včelstva během roku, technologické systémy chovu, získávání včelích produktů, plemenitbu včel, základy veterinární péče a prevence a dále pracovní a životní prostředí v chovu včel.

 

Akvaristika

 

Poradenská nabídka v oblasti akvaristiky je zaměřena především na akvarijní techniku. To znamená výběr vhodných vzduchovadel, kompresorů, turbín, čerpadel, filtrů, topítek, osvětlení a dalších nezbytných zařízení k udržování akvarijních komplexů i jednotlivých hobby akvárií. Nedílnou součástí v rozsáhlejších chovech je také zajištění vhodného prostředí. Tedy například použití odvlhčovačů, odvětrání místností, filtrace vzduchu, vhodné osvětlení apod. Dále nabízíme pomoc v oblasti výběru vhodných druhů akvarijních ryb do společného akvária dle určitého biotopu, založení a přípravy akvárií před vpuštěním ryb, jako je určení vhodného materiálu na dno akvária, popř. vložení dekorace z dřevní hmoty (kořeny), výběr rostlin, „nastartování“ baktericidních procesů nutných pro následné udržování akvária respektive přeměnu detritu aj. V neposlední řadě se poradenství zabývá udržováním biotopu v akváriích, výběrem rozličné škály krmiv pro akvarijní rybky (uměle vyrobených i živých), ale také širokou problematikou parazitů, nemocí ryb a možnostmi léčby. Kromě poradenství můžeme produkovat vlastní akvarijní rybičky a to i pro věděcké účely neboť akvarijní místnost je od roku 2008 akreditovaná jako chovné a dodavatelské zařízení podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.

 

Genotypizace hospodářských zvířat

Hlavní oblasti zájmu představuje studium mikrosatelitů skotu (plemena české strakaté, černostrakaté, německé černostrakaté, česká červinka, polská červinka, německá červinka a kříženci českého strakatého skotu, české červinky a montbeliarda), genotypizace lokusů pro mléčné proteiny, mléčnou produkci, růstovou a reprodukční kapacitu, dědičné choroby a jiné. V LMB jsou dále vyšetřovány vybrané dědičně podmíněné choroby skotu. DNA je izolována z krve a spermatu budoucích či stávajících plemeníků (resp. býků zařazených do testace), případně krve matek býků. Co se týče plemenné příslušnosti jednotlivých zkoumaných jedinců, tak téměř 3 tvoří zástupci holštýnského skotu, u nichž je výskyt dědičných chorob největší. Dále provádíme detekci u českého strakatého skotu, v menší míře u některých masných plemen (LI, MS, CHA) a pro doplnění údajů i u českého genového zdroje - české červinky. V současné době genotypyzujeme zejména hospodářská zvířata na nosičství chorob BLAD, DUMPS, citrulinemie a také na CVM. Laboratorní analýzy jsou konkrétně zaměřeny na polymorfní kódující lokusy pro leptin, b-laktoglobulin, b-kasein, k-kasein, růstový hormon (GH), prolaktin (PRL), pituitární transkripční faktor (PIT 1), insulinu podobný růstový faktor vázající protein (IGF BP3) a pro DGAT 1. V současné době se zaměření laboratoře rozšířilo i o studium polymorfizmu genu pro prionový protein (PRNP). Metody používané k analýzám výše zmíněných kódujících lokusů a mikrosatelitních markerů zahrnují polymerázovou řetězovou reakci (PCR), polymorfizmus délky restrikčních fragmentů (RFLP) a fragmentovou analýzu na automatickém sekvenátoru ALF Express II.

 

Dusíkaté látky a bílkoviny

Jedná se o stanovení dusíkatého spektra na špičkovém analyzátoru švédské provenience Kjeltec firmy Tecator metodou dle Kjeldahla.

Stanovení frakcí bílkovin v zrnu pšenice.

Stanovení mokrého lepku v obilninách.

Aminokyseliny po kyselé hydrolýze - stanovení po kyselé hydrolýze na nejmodernějším tuzemském kapalinovém chromatografu AAA 400 firmy INGOS

 

Stanovení vlákninového spektra

 

 • Vápník a fosfor - stanovení vážkovou metodou
 • Škrob - stanovení na polarimetru

Podmínky:

 • Vláknina acidoalkalickou metodou – 240,-
 • NDF – 300,-
 • ADF – 300,-
 • ADL – 350,-
 • Škrob – 260,-
 • Vápník – 170,-
 • Fosfor – 170,-

 

Stanovení stravitelnosti metodou in-vitro

 

Stanovení stravitelnosti organické hmoty a bílkovin v krmivech pro monogastry pepsinovou metodou na přístroji Daisy Analyser od firmy ANKOM z USA. Stanovení bachorové degradovatelnosti organické hmoty pepsin-celulázovou metodou.

 

 • Stravitelnost bílkovin v pepsinu – 600,-
 • Stravitelnost pepsin celulázovou metodou – 1500,-

 

«ZačátekPředchozí123456NásledujícíKonec»
Strana 1 z 6