×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 131

Řešení ergonomie pracovních míst

Nabízíme:

 • Řešení ergonomie pracovních míst
 • Měření intenzity umělého osvětlení na pracovních místech

Kontakt:

RNDr. Slavomír Rakouský, CSc.

technologický skaut ZSF JU

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rektorát - Kancelář transferu technologií JU

Branišovská 31a

370 05 České Budějovice

T/ +420 387 772 279

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultace hygienických požadavků a ochrany zdraví na pracovištích

Nabízíme:

 1. Konzultace týkající se hygienických požadavků na prostory pracovišť, včetně sanitárních zařízení.
 2. Pomoc při řešení hygienické problematiky na pracovišti (požadavky na min. opatření k ochraně zdraví při práci s chemickými látkami, při nepříznivých mikroklimatických podmínkách, při nepříznivé pracovní poloze, podmínky ochrany zdraví při práci s biologickými činiteli a se zrakovou zátěží, zásobování pitnou vodou apod.). 
 3. Hodnocení rizik.
 4. Pomoc při sestavování návrhů nebo oznámení na zařazení prací do kategorií dle z. č. 258/2000 Sb.
 5. Pomoc při řešení problematiky chemických látek na pracovišti: skladování, pravidla, evidence, školení, případně pomoc při sestavování bezpečnostních listů.
 6. Hodnocení zdravotního rizika při práci s biologickými činiteli a pomoc při sestavování provozních řádů pro práce s biologickými činiteli.
 7. Požadavky na pracoviště s lasery – pomoc při sestavování provozních řádů.
 8. Konzultace ohledně poskytování ochranných nápojů zaměstnancům.
 9. Konzultace ohledně požadavků na způsob organizace práce a pracovní postupy při ruční manipulaci s břemeny.
 10. Konzultace ohledně vhodného výběru OOPP s ohledem na používanou technologii.
 11. Konzultace při výběru vhodného typu očkování při výjezdu pracovníků do zahraničí nebo očkování, které přímo nebo nepřímo souvisí s výkonem práce.

 

Kontakt:

RNDr. Slavomír Rakouský, CSc.

technologický skaut ZSF JU

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rektorát - Kancelář transferu technologií JU

Branišovská 31a

370 05 České Budějovice

T/ +420 387 772 279

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Services of Physiotherapy Center

Physiotherapy center

The USB HSSF Physiotherapy Center is a registered, private medical facility providing services in physiotherapy and rehabilitation medicine:

 • comprehensive outpatient services from specialists in the field of physiotherapy, balneology and rehabilitation;
 • superior musculoskeletal examination using static posturography, surface electromyography and ultrasound diagnostics;
 • comprehensive kinesiology analysis;
 • individual physiotherapy using neurophysiological and analytical methods;
 • manual therapy in the form of soft tissue techniques, mobilization of joints and the spine, treatment of scars, classic massage, reflexology;
 • physical therapy - laser, ultrasound, electrotherapy, combination therapy, thermotherapy;
 • kinesiotaping;
 • reeducation of movement stereotypes, ergonomics;
 • preventive and restorative physiotherapy;
 • professional and individual practice for USB HSSF students.

Indication spectrum:

 • functional disorders of the musculoskeletal system as a result of an overload of work, sport, etc.;
 • dysfunction of the pelvic floor, stress incontinence and functional sterility;
 • acute and chronic musculoskeletal pain, particularly the back and joints;
 • conditions after injuries and operations;
 • vertebral diseases (slipped disc);
 • degenerative diseases of the joints and spine;
 • congenital and acquired defects of the spine and lower limbs (arthrosis, foot deformity, scoliosis, poor posture);
 • neurological diseases (stroke, Parkinson's disease, multiple sclerosis, peripheral paresis etc.).

We provide services covered as well as not covered by public health insurance. Orders for all services of the Physiotherapy Center at tel. no. 389 037 844.

Physiotherapy is a medical field dealing with the diagnosis, treatment and prevention of functional disorders of the musculoskeletal system. It is part of a comprehensive rehabilitation that emphasizes interdisciplinary links especially with medical disciplines. Physiotherapy uses standardized procedures based on the latest scientific knowledge and empirical findings, together with natural energy resources in the form of physical therapy. Physiotherapy approaches are primarily based on knowledge of anatomy, kinesiology, physiology, biomechanics and developmental kinesiology.

The aim of physiotherapy is to restore motion and physiological functions of man and his return to a painless life.

Physiotherapy with its specific means intervenes where movement and other physical and mental function are threatened by the aging process, injury, illness, or congenital defects.

Before visiting a physiotherapist, it is advantageous to be examined by a rehabilitation physician, which physiotherapy purposively requires or a medical specialist, who may require physical therapy as part of their field, exceptionally also a general practitioner who may require short-term physical therapy. A specialist in the field of Rehabilitation and physical medicine (formerly physiatry, balneology and therapeutic rehabilitation) after a thorough examination determines whether the patient's condition requires more aggressive medical intervention (e.g. an operation), or whether rest in bed would be more beneficial.

 

CONTACT INFORMATION

Dr. Slavomír Rakouský

Technology scout of Fac. Health&Soc. Studies

University of South Bohemia

Branišovská 31

370 05 České Budějovice

Czech Republic

Phone/ +420 387 772 279

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Služby Centra pro seniory ZSF JU

Základní informace o centru

Centrum vzniklo na ZSF JU v roce 2001 a tvoří součást Ústavu zdravotně sociální práce ZSF JU. Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby s Parkinsonovou chorobou. V centru jsou klientům bezplatně poskytovány osobní konzultace týkající se problematiky stárnutí, stáří a Parkinsonovy choroby. Kurzy trénování paměti a reminiscence jsou za úhradu.

Centrum dlouhodobě spolupracuje se Společností PARKINSON, v.z. - Klub České Budějovice, Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging.

 Centrum zajišťuje:

 • kurzy trénování paměti pro seniory a reminiscence
 • odbornou praxi studentů ZSF JU
 • poradenství
 • projektovou, přednáškovou a osvětovou činnost.

Kontakt

PhDr. Lenka Maťhová, garantka centra
tel.:  +420 389 037 664 
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tereza Kleplová, trenérka paměti

Bc. Aneta Průšová, koordinátorka dobrovolníků v nemocnici

Mgr. Kateřina Kosová, koordinátorka kurzů trénování paměti
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poštovní adresa:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta

Ústav zdravotně sociální práce
J. Boreckého 27

370 11 České Budějovice

Služby Centra fyzioterapie ZSF JU

Centrum fyzioterapie

Centrum fyzioterapie Zdravotně sociální fakulty JU (ZSF JU) je registrované nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oblasti fyzioterapie a rehabilitačního lékařství.

Provádíme:

 • komplexní služby ambulantního specialisty v oboru Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace;
 • nadstandardní vyšetření pohybového aparátu pomocí statické posturografie, povrchové elektromyografie a diagnostického ultrazvuku;
 • komplexní kineziologický rozbor;
 • individuální fyzioterapii s využitím neurofyziologických i analytických metod;
 • manuální terapii v podobě technik měkkých tkání, mobilizací kloubů a páteře, péče o jizvu, klasických masáží, reflexních masáží;
 • fyzikální terapii – laser, ultrazvuk, elektroléčba, kombinovaná terapie, termoterapie;
 • kinesiotaping;
 • reedukaci pohybových stereotypů, ergonomie;
 • preventivní a regenerační fyzioterapii;
 • odbornou i individuální praxi studentů ZSF JU.

Indikační spektrum:

 • funkční poruchy pohybového aparátu následkem přetížení při práci, sportu atd.;
 • porucha funkce pánevního dna, stresová inkontinence a funkční sterilita;
 • akutní i chronické bolesti pohybové soustavy, zejména zad a kloubů;
 • stavy po úrazech a operacích;
 • vertebrogenní onemocnění (výhřez meziobratlové ploténky);
 • degenerativní onemocnění kloubů a páteře;
 • vrozené i získané vady páteře a dolních končetin (artrózy, deformity nohy, skoliózy, vadné držení těla);
 • neurologická onemocnění (cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, periferní parézy atd.).

 

Poskytujeme služby hrazené i nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Objednávky na všechny služby Centra fyzioterapie na tel. 389 037 844.

Cílem fyzioterapie je obnova pohybových a fyziologických funkcí člověka a jeho návrat k plnohodnotnému bezbolestnému životu.

Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněními, nemocemi nebo vrozenými vadami.

Před návštěvou fyzioterapeuta je vhodné nechat se vyšetřit rehabilitačním lékařem,který fyzioterapii účelně vyžádá, nebo lékařem specialistou, který může vyžádat fyzioterapii v rámci svého oboru, výjimečně i praktickým lékařem, který může vyžádat krátkou fyzikální léčbu. Specialista oboru Rehabilitační a fyzikální medicína (dříve Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace) po důkladném vyšetření zjistí, zda stav pacienta nevyžaduje razantnější lékařský zákrok (např. operaci), nebo zda nebude vhodnější například klidový režim na lůžku.

Další informace jsou uvedeny na stránkách Centra fyzioterapie

KONTAKTNÍ INFORMACE

Vedoucí fyzioterapeutka: Mgr. et Mgr. Markéta Muroňová

T/ +420 389 037 844

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Provozní doba

Pondělí   7.00–15.30

Úterý       7.00–15.30

Středa     7.00–16.30

Čtvrtek    7.00–15.30

Pátek      7.00–14.30

 

Odborná zástupkyně, rehabilitační lékařka: MUDr. Jana Wiererová

T/ +420 389 037 864

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ordinační doba

Středa  12.30–16.30

 

Adresa pracoviště

Centrum fyzioterapie ZSF JU

J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další služby pro prevenci civilizačních chorob

Další nabízené služby     

 • Individuální i skupinové kurzy hubnutí (STOB metodika s využitím kognitivně behaviorální terapie)
 • Smyslová aktivizace seniorů s demencí podle konceptu Lere Wehner

 

Kontakt:

Ing. Jana Němcová

Manažer komercializace IP
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rektorát - Kancelář transferu technologií JU

Branišovská 31a

370 05 České Budějovice

T/   +420 387 772 025

M/ +420 702 027 181

E/   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdravotní poradenství pro prevenci civilizačních chorob

NÁPLŇ ZDRAVOTNÍHO PORADENSTVÍ

 • Změření antropometrických ukazatelů – tělesná výška a váha, stanovení BMI, celkového tělesného tuku přístrojem OMRON, podkožní tuk kaliperem
 • Změření fyziologických funkcí – krevní tlak, pulz
 • Změření biochemických hodnot – krevní cukr, celkový cholesterol, triglyceridy, laktát – vše z periferní krve – z kapky krve z prstu
 • Měření složení těla pomocí přístroje Bodystat 1500 (stanovení celkového tuku v těle, aktivní tělesné hmoty, obsahu vody v těle, bazálního metabolismu)
 • Hubnutí za pomoci metodiky STOB – s využitím kognitivně behaviorální terapie –individuální i organizované kurzy
 • Smyslová aktivizace seniorů s demencí podle konceptu Lere Wehner – individuálně i skupinově

CÍL NAŠEHO PORADENSTVÍ 

 • Vyhodnocení změřených hodnot ve vztahu k individuálním odlišnostem, odhad kardiovaskulárního rizika a rizika diabetu II. typu
 • Smyslem našeho poradenství je posílení motivace v podpoře zdravého životního stylu rizikových osob i u osob léčících pro civilizační choroby

 

Kontakt:

Ing. Jana Němcová

Manažer komercializace IP
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rektorát - Kancelář transferu technologií JU

Branišovská 31a

370 05 České Budějovice

T/   +420 387 772 025

M/ +420 702 027 181

E/   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pohybové poradenství pro prevenci civilizačních chorob

Pohybové poradenství pro prevenci civilizačních chorob

Provádíme:

 • Komplexní individuální pohybové poradenství
 • Kompenzační a posilovací prograny
 • Soukromé trenérské lekce

Kontakt:

Ing. Jana Němcová

Manažer komercializace IP
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rektorát - Kancelář transferu technologií JU

Branišovská 31a

370 05 České Budějovice

T/   +420 387 772 025

M/ +420 702 027 181

E/   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výživové poradenství pro prevenci civilizačních chorob

Výživové poradenství pro prevenci civilizačních chorob

Provádíme:

 • Měření složení těla pomocí přístroje Bodystat 1500 (stanovení celkového tuku v těle, aktivní tělesné hmoty, obsahu vody v těle, bazálního metabolismu)
 • Výživové poradenství pro všechny věkové skupiny
 • Sestavení individuálního stravovacího plánu

 

Kontakt:

Ing. Jana Němcová

Manažer komercializace IP
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rektorát - Kancelář transferu technologií JU

Branišovská 31a

370 05 České Budějovice

T/   +420 387 772 025

M/ +420 702 027 181

E/   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obecné poradenství Centra prevence civilizačních chorob

Obecné poradenství

Provádíme:

 • Měření krevního tlaku, BMI, obvodu pasu a boků
 • Poradenství v oblasti zdravého životního stylu
 • Přednášková činnost pro širokou veřejnost zaměřená na aktuální problematiku
 • Pořádání veřejných akcí se zaměřením na zdravý životní styl

 

Kontakt:

Ing. Jana Němcová

Manažer komercializace IP
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rektorát - Kancelář transferu technologií JU

Branišovská 31a

370 05 České Budějovice

T/   +420 387 772 025

M/ +420 702 027 181

E/   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

«ZačátekPředchozí123456NásledujícíKonec»
Strana 1 z 6