Všechny novinky

Nově vznikající web Czech Innovation Expo

Česká republika je domovem mnoha významných vědců, myslitelů a inovátorů, kolébkou zásadních objevů a vynálezů v mnoha oblastech lidského bádání a vědění, které ovlivnily životy lidí po celém světě.

Nově vznikající web Czech Innovation Expo vychází z propojení interaktivního a audiovizuálního umění, designu a nových trendů v inovačních oblastech české společnosti. Obsah výstavy je prezentován prostřednictvím nejmodernějších technologií na bázi augmentované a virtuální reality.

Czech Innovation Expo představuje stoletou historii země v oblasti výzkumu a vědy, tradiční světem uznávané průmyslové značky, ale také nastupující novou generaci představitelů vědeckého, inovativního a podnikatelského prostředí. Součástí webových stránek je i Inovační mapa, ve které je možné nalézt kontakty na nejrůznější inovační firmy, vědecko-výzkumné instituce a další výzkumné kapacity České republiky.

Zdroj: www.ciexpo.cz

Školení na CTTZ Univerzity Pardubice

Část pracovníků Kanceláře transferu technologií se v termínu 11.6. – 12.6.2018 účastnila stáže na Centru transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice.

V rámci této stáže proběhlo ze strany pracovníků CTTZ školení na téma aplikační a komerční sféry, jehož cílem bylo především představení praktických poznatků a zkušeností, které má pardubická univerzita s těmito sférami, dále pak představení fungování komercializace, projektů a jiné.

Tato akce byla realizována v rámci projektu s názvem Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě.

logolink MSMT VVV hor barva cz

Kancelář transferu technologií se vzdělávala v Izraeli

V termínu 18.6. – 21.6.2018 se zástupkyně Kanceláře transferu technologií zúčastnily workshopu University Technology Transfer, který se konal v Tel Avivu v Izraeli.

Tento workshop detailně rozebíral jednotlivé aspekty transferu technologií na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, který je prováděn společností Yissum. Workshop byl pořádán na maďarské ambasádě v rámci pracovní Višegrádské skupiny a počínající mezinárodní spolupráce České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Polska v Izraeli. Školení se též zúčastnili zástupci z různých univerzit zemí V4, kteří se věnují dané problematice. Z České republiky se kromě KTT JU účastnili i zástupci brněnské Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity a Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.

Seminářem provázeli přední odborníci ze zmíněného centra Yissum, které se řadí svými úspěchy k jednomu z nejvýznamnějších center pro transfer technologií na světě. Přednášejícími byli Tamir Huberman (CIO), Bob Trachtenberg (General Councel) a Tamar Gallily (Patent Attorney).Yissum je společnost určená pro transfer technologií, která byla založena Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě v roce 1964. Byla třetí společností na světě, která byla zřízena ke komercializaci vynálezů a inovací, které vzniknou na univerzitě. Mezi její spin-off společnosti patří např. Orcam, Mobileye, Collplant a Briefcam. Spolupracují s významnými společnostmi jako jsou Novartis, Johnson & Johnson, Google, Merk, Intel a mnoho dalšími.

Jihočeská univerzita bude zastoupena v komisi Jihočeské podnikatelské inovační vouchery

Představenstvo společnosti JVTP, a.s. na svém červnovém zasedání schválilo nové složení komise pro Jihočeské podnikatelské inovační vouchery. Členkou komise byla schválena mimo jiné i RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity.

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR.

Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je především iniciovat vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, naučit obě strany, jak tuto spolupráci realizovat, podpořit je v budování vzájemné důvěry a nechat je vyzkoušet si, že vzájemná spolupráce může být přínosná pro obě strany.

Více informací je možné nalézt na: www.inovoucher.cz.

Pozvánka 2. Jihočeský-Dolnobavorský kongres v Pasově

V termínu 19.9. – 20.9.2018 pořádá Pasovská univerzita ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Průmyslovou a obchodní komorou Dolního Bavorska 2. Jihočesko-Dolnobavorský transferový kongres. Tento kongres je pořádaný v návaznosti na již proběhlou konferenci Znalostní a technologický transfer – Inovační region Jižní Čechy-Dolní Bavorsko, která se konala v květnu roku 2017 v Českých Budějovicích.

Obě akce jsou výstupem v rámci projektu č. 48 Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska, podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Hlavním mottem tohoto kongresu je: „Transfer na druhou – dialogem k inovaci“ a účastníci se budou moci zúčastnit celkem osmi panelových diskuzí s vědeckými zástupci obou univerzit.

Bližší informace jsou uvedeny zde.

Pozvánka konfe Pasov 1

Pozvánka konfe Pasov 2

Pozvánka - Informační roadshow na téma BIG DATA

Big Data dnes představují jeden z největších obchodních předmětů v oblasti ICT a jejich význam neustále narůstá.

Jihočeská hospodářská komora srdečně zve na Informační roadshow pořádanou v rámci této problematiky, podpořenou z projektu "Mezinárodní Big Data centrum - Východní Bavorsko - Jižní Čechy".

Na akci bude možné potkat se a pohovořit s odborníky, německými zástupci Technologického kampusu Grafenau, kteří Vás rádi zavětí do světa "Velkých dat". 

Akce se koná dne 21. 6. 2018 od 10.00 do 12:00 hod. v TC Písek.

Pozvánka na tuto akci je ke stažení zde.

Konference "Aktuální vývoj v oblasti transferu technologií"

Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko zorganizovala dne 29. 5. 2018 konferenci na téma Aktuální vývoj v oblasti transferu technologií.

V rámci této konference byly představeny aktuální procesy transferu technologií v podpoře rozvoje podnikání ze strany Technologického centra ČR. Velmi zajímavou přednáškou byla přednáška o Národním systému podpory transferu technologií na Slovenské republice. Pan doktor Čada představil Právní nástroje při transferu technologií a představil i různé typy smluv v obecné úrovni.

V odpolední části pak tři univerzity ČR prezentovali své výstupy z hlediska úspěšných příkladů technologického transferu, jednou z nich byla i Jihočeská univerzita, která prezentovala výsledky komercializace průřezově od roku 2012 až doposud.

Natura Viva 2018

Ve dnech 23. - 27.5.2018 se Fakulta rybářství a ochrany vod spolu s Kanceláří transferu technologií JU prezentovali na největším tuzemském veletrhu Natura Viva v Lysé nad Labem.

Na výstavním stánku se nabízely výsledky výzkumu a vývoje vyvinuté na FROV JU a zároveň byl představován současně běžící projekt s názvem "Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628.

Velký zájem ze strany návštěvníků byl také o nabídku bakalářského studia na této fakultě.

 

Spolupráce s firmou SeneCura

Kancelář transferu technologií se dlouhodobě snaží navazovat spolupráci mezi firmami a vědeckými týmy jednotlivých fakult JU.

Zástupcům KTT se podařilo navázat kontakt se zástupcem firmy SeneCura a následně v dubnu proběhla schůzka mezi zástupci Zdravotně sociální fakulty a touto firmou, konkrétně pane ředitelem Tomášem Černickým.

SeneCura coby největší privátní poskytovatel sociálních služeb v ČR a v Rakousku má zájem o spolupráci na různých vědecko-technických projektech, které může právě ZSF nabídnout. V rámci schůzky byla společně řešena a vydefinována témata pro další přípravu, jako např. odborná praxe studentů ZSF na pracovištích SeneCura, nábor absolventů do zaměstnání a získání individuální praxe po studiu, možnost stanovit si společný výzkumný záměr pro různé grantové projekty a jiné.

Věříme, že spolupráce bude přínosná pro oba partnery a přinese především efektivní a inovativní zapojení pro všechny zúčastněné.

Jihočeské podnikatelské vouchery - vyhlášení výzvy 2018

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 17. 5. 2018 schválilo realizaci programu Jihočeské podnikatelské vouchery v roce 2018. Výzva bude zveřejněna 18. června a od tohoto data až do 27. 9. 2018 bude možné podávat žádosti. Uznatelnost výdajů počíná dnem podání žádosti.

Žádost se vyplňuje do on-line formuláře, který bude zpřístupněný na webových stránkách www.inovoucher.cz, a přikládá se k ní nabídka od poskytovatele znalostí. Vyplněný a odeslaný formulář je doručen na kontaktní email, který je uveden v žádosti. Vše je nutné vytisknout a podepsat, a teprve poté je možné žádost podat.

Veškeré dokumenty související se žádostí budou postupně zveřejněny na webových stránkách v sekci ke stažení.

Harmonogram výzvy:

  •     Vyhlášení programu: 18. 6. 2018
  •     Alokace prostředků: 2 mil. Kč
  •     Na administraci vyčleněno: 100 000 Kč
  •     Příjem žádostí: od 18. 6. 2018 do 27. 9. 2018
  •     Doba realizace projektů: do 15. 3. 2019

Zdroj: Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»
Strana 1 z 14